icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
14.03.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM
Od dubna nabízíme účast v aktivitách Sdružení SPLAV určených nezaměstnaným osobám se zdravotním handicapem či jiným zdravotním omezením nebo pečujícím o osobu blízkou. Máme připravený měsíční motivační kurz, individuální poradenství, terapii EEG Biofeedback a pracovní terapii v zahradě na zámku v Doudlebách nad Orlicí. Dále nabízíme součinnost při vyhledávání pracovního místa a možnost práce na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek. Účastníkům budou propláceny náklady na dopravu a zajištěno stravování. Koordinátorkou aktivit je PharmDr. Ilona Mikušová. Více zde:
14.03.2018
PR PRV - VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY
Sdružení SPLAV, z.s. aktuálně připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do opatření Programového rámce PRV. Předpokládaný termín vyhlášení je 26.3.2018. Celková alokace je 9.085.614 Kč. Žádosti o dotaci bude možno předkládat v rámci těchto fichí: F9 Zemědělské podniky – alokace 3.987.200 Kč, F10 Zemědělské produkty – alokace 2.000.000 Kč, F11 Infrastruktura v lesích – alokace 550.000 Kč, F12 Nezemědělské podnikání – alokace 973.000 Kč, F13 Neproduktivní investice v lesích – alokace 1.450.000 Kč, F15 Krátké řetězce – alokace 125.000 Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je přelom ledna a února 2018. Záměry je po telefonické domluvě kdykoliv možné konzultovat v naší kanceláři v Rychnově nad Kněžnou.
08.03.2018
MAP NA RYCHNOVSKU POKRAČUJE
Od 1.3.2018 realizujeme projekt Místní akční plán 2. - v novém složení a s cílem zlepšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání v území. V následujících čtyřech letech podpoříme komunikaci a spolupráci škol, rodičů, zřizovatelů, firem, neziskových subjektů a dalších v rozvoji vzdělávání. V rámci institucí i napříč se budeme se setkávat, vyměňovat si zkušenosti, plánovat a řešit místní problémy. Kdo? Učitelé, ředitelé, veřejnost, starostové, odborníci, žáci. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/MAPnaRychnovsku/
08.03.2018
ROZŠÍŘENÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT V OPŽP
Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí schválil rozšíření podporovaných aktivit v OPŽP pro všechny MAS. Kromě dosud známých aktivit (Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les) bude možné žádat o podporu i na další aktivity - Realizace ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Rádi bychom se obrátili na všechny, kteří zvažují podporu těchto aktivit, aby nás informovali o svých záměrech. Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách.
02.03.2018
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY - VOLBA ORGÁNŮ
Na zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV dne 22.2.2018 v Brocné proběhly volby do orgánů MAS. Tajnou volbo členů MAS bylo zvoleno 7 členů Programového výboru na 4leté funkční období, 7 členů Výběrové komise a 3 náhradníci na 1 leté funkční období a 3 členové Kontrolního výboru na 4 leté funkční období. Předsedové, resp. místopředsedové těchto orgánů budou zvoleni vždy na prvním zasedání každého orgánu. Funkční období nově zvolených orgánů začíná 1.3.2018.
26.02.2018
VÝZVY OPZ
26. 2. byly vyhlášeny dvě výzvy OPZ - Prorodinná opatření a Zaměstnanost. Příjem Žádostí bude do 30. 3. Školení pro žadatele proběhne ve středu 28. 2. od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV. Prosíme potenciální žadatele, aby nás se svými záměry kontaktovali (Kateřina Holmová: katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889, Kristina Garrido: kristina@sdruzenisplav.cz, +420 603 383 527. Rádi pomůžeme s přípravou projektů. Děkujeme za spolupráci!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.