Podrobnosti

Kontext/problematika:

Po získání nezávislosti v roce 1991 Arménie čelí mnoha ekonomickým, sociálním a environmentálním problémům. Jedním z nich je nedostatečně vyvinutý systém nakládání s odpady, který prakticky neexistuje ve venkovských oblastech. Biologické odpady jsou likvidovány bez dalšího využití – kompostování.

Privatizace půdy a zemědělství způsobila, že arménští zemědělci zůstali sami se svými problémy a bez znalostí a podmínky pro rozvoj udržitelného zemědělství jsou. Aktuální problémy:

 • Neexistující přímý kontakt mezi zemědělci a spotřebiteli
 • Používání pesticidů
 • Ojedinělé případy udržitelného hospodaření – ekologického zemědělství
 • Nedostatek znalostí a možností odborných konzultací pro zemědělskou praxi a diverzifikaci zdrojů příjmu

Řešení:

Aktivity projektu pomohou při řešení následujících problémů:

 • Workshopy o třídění a kompostování odpadů zvýší povědomí o dané problematice a napomůže zlepšení nakládání s odpady
 • Na dvou nově vytvořených přírodních zahradách si budou moci studenti ukázat v praxi jak kompostovat a nakládat s bioodpady a uvidí, jak je kompost důležitý pro pěstování
 • Semináře pro zemědělce, studenty zemědělství a učitele poskytnou znalosti o ekologickém zemědělství, správné výživě a zemědělství bez pesticidů
 • Síť mezi zemědělci, školami a zákazníky posílí poptávku po biopotravinách
 • Společné skleníky umožní zemědělcům rozšířit produkci i na zimní měsíce

Cíle:

Posílení mezinárodní spolupráce mezi nevládními organizacemi ve Visegrádském regionu a nevládními organizacemi v regionu Východního partnerství za účelem výměny znalostí a povědomí společnosti o udržitelném životním prostředí.

Projekt přispěje ke vzdělání veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství, biopotravin, zdravého a udržitelného životního stylu a zlepšení kvality života.

Konkrétní cíle:

 • Zvýšení informovanosti učitelů a studentů o odpadovém hospodářství, třídění a kompostování.

Komentář: praktické workshopy se studenty a učiteli, připravené materiály

 • Zlepšení kvality života založením dvou školních přírodních zahrad se skleníky.

Komentář: návrh a realizace přírodních zahrad, vybudování skleníků, zapojení místních učitelů, rodičů a zemědělců

 • Zvýšení znalostí zemědělců o ekologickém zemědělství a agroturistice.

Komentář: semináře, připravené materiály