Administrace SCLLD

 

ADMINISTRACE SCLLD V MAS Sdružení SPLAV – 1. ETAPA

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okresu Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá.  V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celkové alokaci 87 822 tis. Kč.  Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období – 2015-18  a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2018.

Cílem projektu je úspěšná realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  MAS Sdružení SPLAV pro roky 2015-23, a to  kvalitní  administrativní a organizační zajištění všech aktivit a postupů vedoucích k jejímu naplnění v souladu s aktuálními i budoucími potřebami a možnostmi území.

Účelem SCLLD je zvýšení kvality života občanů 31 obcí Rychnovska v Královéhradeckém kraji aktivizací a vhodným využitím místního lidského, ekonomického i přírodního potenciálu.

SCLLD MAS má tyto strategické cíle:

 1. Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí. Plánem MAS bude souborem aktivit pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit nevhodné zásahy do krajiny způsobené zemědělskou a průmyslovou výrobou, urbanizací, exhalacemi apod.
 2. Zlepšení demografické struktury a sociální situace občanů. Snahou MAS bude souborem aktivit omezit pokles počtu obyvatel zajištěním dobré přístupnosti a kvality základních životních potřeb občanů – práce, bydlení, vzdělávání, občanského vybavení a zábavy.
 3. Zvýšení počtu a rozmanitosti podnikatelských aktivit. Snahou MAS bude prostřednictvím podpořených aktivit nastartovat rozvoj podnikání především v řemeslech, obchodě a službách pro místní občany jako zdroje rozmanitých pracovních míst a záruky trvalé stabilizace obyvatel.

Plnění cílů bude hodnoceno sadou indikátorů ve stupni  výstupů  a výsledků.

Výsledkem realizace projektu bude úspěšné uskutečnění všech postupů nezbytných k naplnění SCLLD MAS a v důsledku toho  naplnění  specifických a částečně i strategických cílů této strategie.

K naplnění cílů dojde MAS těmito postupy:

 • Animací občanů v území –  bude zvýšen zájem občanů o rozvoj regionu a aktivní účast v něm.
 • Iniciací, výběrem, zprostředkováním finanční podpory a metodickou pomocí při realizaci rozvojových záměrů – bude uskutečněno cca 115 záměrů vedoucích k zlepšení  života místních občanů.
 • Vzděláváním a osvětou občanů – občané budou připraveni k aktivnímu využívání nových příležitostí včetně zapojení do struktur komunitního života v obcích.
 • Vlastními projekty MAS – jako příklad vhodných aktivit a doplnění aktivit občanů bude MAS uskutečňovat vlastní projekty ve prospěch regionu se zapojením místních občanů.
 •  Řídícími, organizačními a administrativními postupy MAS – kvalifikované postupy MAS umožní uplatnění maximálního množství veřejných i soukromých finančních prostředků ve prospěch regionu.

Projekt zahrnuje tyto  aktivity:

 1. Přípravné  a podpůrné činnosti – příprava SCLLD, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území ČR.
 2. Provozní činnosti – aktualizace, evaluace a monitorování SCLLD,  příprava písemných postupů výběru a hodnocení projektů, další vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů pro realizaci SCLLD,  zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií, vyhlášení a zveřejnění výzvy MAS, konzultace s žadateli, příjem žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních postupů,  postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími  podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR, resp.  platební agenturu SZIF, opravy a doplnění  dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či SZIF, informování žadatelů o  hodnocení, průběžná aktualizace www MAS, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti, posouzení souladu změn projektů se  SCLLD a vydání o stanoviska MAS k posuzované změně, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů ŘO, CRR či SZIF, kontrola, resp.konzultace žádostí o platbu, zpráv o realizaci a  udržitelnosti projektu,  příp. kontroly na místě v době udržitelnosti projektu , vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení  provedeném MAS.
 3. Animaci SCLLD – propagace  SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností související s realizací  SCLLD, semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS
 4. Animaci školských zařízení v OPVVV – metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem šablon,  při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti, kontrole na místě, při ukončování realizace a při přípravě závěrečné zprávy, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,  konzultační činnost při realizaci

Složení a kapacita realizačního týmu projektu budou vždy přizpůsobeny aktuální potřebnosti a náročnosti aktivit.

Stálí členové týmu:

 1. Vedoucí manažerka SCLLD – řídí proces realizace strategie – koordinuje průběh jednotlivých progr. rámců, výzev a aktivit jak z hlediska souladu se schválenou SCLLD, tak z hlediska podmínek a požadavků  stanovených ŘO a dalšími nadřízenými orgány, tak i z hlediska ekonomického využití všech zdrojů MAS.
 2. Projektový a finanční manažer – vykonávají všechny činnosti nezbytné k realizaci jednotlivých výzev a podpořených projektů. Počet a výše pracovních úvazků bude záviset na aktuální potřebě.
 3. Pracovník pro animaci a facilitaci – zodpovídá za animaci území ve vztahu k SCLLD a animaci škol a dalších vzdělávacích zařízení ve vztahu k OP VVV a dalším programům.
 4. Účetní – vede oddělené účetnictví projektu, zpracovává podklady pro žádosti o proplacení a další potřebné dokumenty.
 5. Členové povinných orgánů MAS, Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise a Valné hromady – podle svého zaměření schvalují alokace a opatření výzev, jejich harmonogram, výběrová kritéria a bodové hodnoty, vybírají a schvalují  projekty k podpoře, navrhují a schvalují změny SCLLD, vlastní projekty MAS atd.
 6. Předseda – je statutárním zástupcem MAS.
 7. Přizvaní experti – podílejí se na přípravě hodnotících kritérií a výběru projektů k podpoře.

Informace o přípravě a realizaci SCLLD probíhají těmito způsoby:

 • Zapojení členů MAS – osobním i e-mailovým kontaktem se členové podíleli na zpracování, projednávání, připomínkování a schvalování jednotlivých kapitol SCLLD. Členové MAS jako zástupci obcí v území MAS zajišťují i přenos informací do svých obcí. Jako členové orgánů MAS se dále přímo osobně podílejí na jednotlivých krocích realizace SCLLD, o aktuálně probíhajících činnostech na kterých se nepodílejí, jsou informováni osobně na zasedání valné hromady cca 6x ročně, jinak pravidelně  e-mailem i při osobních konzultacích.
 • Starostové obcí v území – osobním a e-mailovým kontaktem i společnou prezentací jsou seznamováni s průběhem přípravy SCLLD, připravovanými a aktuálními výzvami, jejich podmínkami, apod.
 • Zájemci o účast ve výzvách – o výzvách a jejich podmínkách jsou informováni na www stránkách MAS, informacemi v regionálním tisku, na školeních pro žadatele ke každé výzvě a při osobních konzultacích.
 • Příjemci dotace – o výběru projektu a povinnostech příjemců jsou informováni na školení pro příjemce a při osobních konzultacích.
 • Veřejnost – o MAS, SCLLD, výzvách a úspěšných projektech jsou informováni v regionálním tisku, letáky a bannery MAS, na www MAS,  v každoročních výročních zprávách, ve Zpravodaji MAS 8x ročně, na besedách a prezentacích v rámci  akcí jiných organizací a propagačními materiály (kalendář a plakát s úspěšnými projekty).

Zprávy o realizaci: ZOR1.pdfZOR2.pdf, Zpráva o plnění ISg.pdf

ADMINISTRACE SCLLD V MAS Sdružení SPLAV – 2. ETAPA

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010700

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí SÚ ORP Rychnov n/K. v KHK kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV. V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celkové alokaci 97 822 tis. Kč. Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč včetně vlastního podílu a byla rozdělena do 2 obd. – 1. 1. 2015 – 30. 4. 2019 a 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023. Tato žádost se týká 2. obd. projektu s výdaji 9 449 474 Kč.

Cíle projektu:

Obecný cíl projektu – Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Specifickým cílem projektu je pokračování v úspěšné realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Sdružení SPLAV, a to kvalitním administrativním a organizačním zajištěním všech aktivit a postupů vedoucích k jejímu naplnění v souladu s aktuálními i budoucími potřebami a možnostmi území.

Účelem SCLLD MAS Sdružení SPLAV je zvýšení kvality života občanů 31 obcí Rychnovska v Královéhradeckém kraji aktivizací a vhodným využitím místního lidského, ekonomického i přírodního potenciálu.

SCLLD MAS má tyto strategické cíle:

1. Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí. Plánem MAS je souborem aktivit pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit nevhodné zásahy do krajiny způsobené zemědělskou a průmyslovou výrobou, urbanizací, exhalacemi apod.

2. Zlepšení demografické struktury a sociální situace občanů. Snahou MAS je souborem aktivit omezit pokles počtu obyvatel zajištěním dobré přístupnosti a kvality základních životních potřeb občanů – práce, bydlení, vzdělávání, občanského vybavení a zábavy.

3. Zvýšení počtu a rozmanitosti podnikatelských aktivit. Snahou MAS je prostřednictvím podpořených aktivit nastartovat rozvoj podnikání především v řemeslech, obchodě a službách pro místní občany jako zdroje rozmanitých pracovních míst a záruky trvalé stabilizace obyvatel.

Plnění cílů je hodnoceno sadou indikátorů ve stupni výstupů a výsledků.

Aktivity projektu:

1. Provozní činnosti – Aktualizace evaluace a monitorování SCLLD, aktualizace interních postupů pro výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS pro realizaci SCLLD, zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií, vyhlášení a uveřejnění na webu MAS, bezplatné poskytování konzultací, příjem žádostí o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru, postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a relevantními podklady na ŘO, CRR a SZIF, opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek ŘO, CRR, SZIF, informování žadatelů o výsledcích hodnocení, průběžná aktualizace www MAS, vedení složek projektů a uchovávání dokladů, posouzení souladu změn projektů se SCLLD a vydání stanoviska  ke  změně, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu, kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu (na vyžádání ŘO, CRR, SZIF), kontroly na místě v době udržitelnosti projektu (na vyžádání ŘO, CRR nebo SZIF) ,vyřizování stížností a žádostí o přezkum postupů MAS.

2. Animace SCLLD – propagace SCLLD a MAS na www MAS, tvorba, tisk, kopírování, distribuce a prezentace informačních a propagačních materiálů, předmětů,  příprava, realizace informačních, propagačních a školících akcí  MAS pro účely SCLLD, OP a POV.

3. Animace škol a školských zařízení v OP VVV – metodická pomoc školám, školským a dalším vzdělávacím zaříz. s výběrem šablon,školení pro žadatele a příjemce, konzultační činnost při realizaci projektu, pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,pomoc s vypořádáním připomínek k ZOR a ZUP, pomoc při kontrole na místě, při ukonč. realizace a zprac. ZOR.

Předpokládané výsledky realizace projektu:

Výsledkem realizace projektu bude úspěšné uskutečnění všech postupů nezbytných k naplnění SCLLD MAS a v důsledku toho naplnění specifických a částečně i strategických cílů této strategie. K naplnění cílů dojde těmito postupy:

1. Animací občanů v území – bude zvýšen zájem občanů o rozvoj regionu a aktivní účast v něm.

2. Iniciací, výběrem, zprostředkováním finanční podpory a metodickou pomocí při realizaci rozvojových záměrů – bude uskutečněno cca 115 záměrů vedoucích k zlepšení života místních občanů.

3. Vzděláváním a osvětou občanů – občané budou připraveni k aktivnímu využívání nových příležitostí včetně zapojení do struktur komunitního života v obcích.

4. Vlastními projekty MAS – jako příklad vhodných aktivit a doplnění aktivit občanů bude MAS uskutečňovat vlastní projekty ve prospěch regionu se zapojením místních občanů.

5. Řídícími, organizačními a administrativními postupy MAS – kvalifikované postupy MAS umožní uplatnění maximálního množství veřejných i soukromých finančních prostředků ve prospěch regionu.