OBNOVA VENKOVSKÝCH OBCÍ

7. VÝZVA  uzavřena

5. VÝZVA  uzavřena

 

Dokumenty k fichi Obnova venkovských obcí

 

V rámci tohoto článku lze získat dotaci ve výši 80% způsobilých výdajů.

Článek 20 b) Mateřské a základní školy

V rámci tohoto článku lze získat dotaci na investice do mateřských základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

Způsobilými výdaji jsou investiční výdaje nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

 1. 1rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy,
 2. pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy – tvoří maximálně 30% výdajů projektu.
 4. nákup nemovitosti

Předpokládané minimální výdaje projektu jsou 50 000 Kč, maximální výdaje 1 500 000 Kč.

Projektový záměr musí být součástí Strategického rámce MAP.

 

Článek 20 c) Hasičské zbrojnice

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

Způsobilými výdaji jsou investiční výdaje nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

 1. rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
 2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) – tvoří maximálně 30% výdajů projektu.
 4. nákup nemovitosti

Předpokládané minimální výdaje projektu jsou 50 000 Kč, maximální výdaje 1 500 000 Kč.

Výdaje jsou způsobilé, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Článek 20 e) Vybrané kulturní památky

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Způsobilými výdaji jsou investiční výdaje nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

 1. obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
 2. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně 30% výdajů projektu.
 3. nákup nemovitosti

Předpokládané minimální výdaje projektu jsou 50 000 Kč, maximální výdaje 1 500 000 Kč.

Výdaje jsou způsobilé, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.