Realizujeme Šablony II

Informace pro potřeby SPLAVu a žadatele/příjemce v projektu Zjednodušeného vykazování, dále jen Šablony II – poslední aktualizace 27.3.2018.

Prosíme žadatele/příjemce o konzultace níže uvedeného s Mgr. Martinou Kubišovou – tel. 728 098 091.

 

Podání žádosti přes naši kancelář:

S sebou – razítko, přílohy v el. podobě pdf, číslo účtu školy (pokud není na Vašem webu). U sebe v PC školy potřebujete již nainstalovaný elektronický podpis. Vybrané šablony (dle těch, které vyšli v dotazníku).

 

DOKLÁDANÉ PŘÍLOHY ŠABLON:

1, Prohlášení o přijatelnosti: – exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost (fyzických a právnických osob)  Prohlaseni_o prijatelnosti Sablony2.docx

2, Výstup z dotazníkového šetření (potřebujete mít už vyplněný dotazník a pdf z něj) https://sberdat.uiv.cz/login  – z vyplněného a finalizovaného dotazníku (popř. můžeme dodělat zde na místě)

3, Kalkulačka indikátorů Dokument Kalkulacka indikatoru Sablony II.xlsx

 

APLIKACE ISKP2014:

Prosím o kontrolu aplikace a platnosti certifikátu na: https://www.mssf.cz/testapp/check_client.aspx

Automatické info o depeších na projektu – každý si sám nastavuje v ISKP napravo nahoře v „PROFIL UŽIVATELE“ – Kontaktní údaje – Nový záznam – SMS a e-mail… Zaklikněte „Platnost“ a „Noční klid“.

Přidejte si prosím mne – XTKUBMAR (Martina Kubišová) s rolí „Editor“ na projekt.

 

APLIKACE ESF ČR:

Prosím o kontrolu přihlášení a navázání projektu na https://www.esfcr.cz/

V této aplikaci si prosím průběžně udržujte záznamy ped. pracovníků o absolvovaných školeních. Pouze v případě realizace šablon pro školení, vzájemnou spolupráci apod. Netýká se personálních šablon. Hodnoty z tohoto systému se přenesou do ISKP2014 do hodnoty Indikátorů – pro plnění šablon.

 

 

Často položené otázky:

 1. Jak se platí suplování? – není možné. Platíte zástup – DPP
 2. Doučování, kroužky – platíte učiteli DPP za vedení
 3. Šablona ICT technika – vždy potřebujete koupit 10 tabletů/notebooků. Šablona jde napříč vždy 10 dětmi (mohou být pokaždé jiné, pokaždé jiný předmět). Musí být dodržena 1 hodina výuky týdně. Každý učitel, který je v této šabloně, musí absolvovat 1 hodinu zaškolení s ICT odborníkem.
 4. Označování tabletů, notebooků logy EU a MŠMT – není nutné pro žádnou věc zakoupenou ze šablon. Techniku však potřebujete mít ve školní evidenci.
 5. Projektový den mimo školu – pro 10 dětí. Pokud máte 25 dětí ve třídě, volte 2x šablonu. Musí být zahrnut vždy odborník z praxe (DPP nebo fa/objednávka – např. průvodce, člověk organizující aktivity v dané organizaci). Pro místa min. 10 km od Vás.
 6. prac. smlouva – obsahuje také registrační číslo a název projektu, výši úvazku „měsíčně“, název pozice. Dodatkem je NÁPLŇ PRÁCE.
 7. pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon – chůva/asistent pracuje několik dní v měsíci a po zbytek měsíce čerpá OČR, není uznatelný výstup za celý měsíc z hlediska plnění indikátoru.  Škola musí za tento měsíc vrátit peníze nebo si ho dotyčný zaměstnanec nahradit na konci projektu. Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců: Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec čerpá nemocenskou, doba PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů (uznatelný výstup za celý měsíc), pokud přesáhne, bude výstup poměrově krácen.
 8. vzdělání pro šk. asistenta – viz Dokument kvalifikace_chuva_skolni_asistent.pdf
 9. proplacení kurzu – možné z peněz na šablonu – ano. Je také možné dát asistentovi vyšší plat tak, aby pokryl náklady na kurz.
 10. kurz hotový před nástupem do práce – není nutné. Musí se splnit absolvování kurzu do 1 roku po nástupu (+ inzerát o hledání pozice + info z úřadu práce)
 11. fin. odměna pro hostitelského pedagoga (sdílení zkušeností různých škol.. pro MŠ/ZŠ) – DPP na vysílající škole
 12. čerpání šablon pro chůvu, šk. asistenta – šk. asistent nemůže přerušit během šk. prázdnin, chůva může. Doporučujeme do pracovní náplně doplnit činnosti, které nejsou závislé na přítomnosti dětí (např. revize her, hraček a knížek v MŠ a soupis vhodných hraček/knih pro malé děti na základě zkušeností, reflexe práce a doporučení pro MŠ pro další činnosti s malými dětmi apod) a těmto činnostem by se měla chůva věnovat v době, kdy děti v MŠ nebudou. Přerušení na prázdniny a navázání v září, pokud jsou 2 dvouleté děti, lze.
 13. mzda pro šk. asistenta – výzva nestanovuje žádná doporučení ke stanovení výše finančního ohodnocení. Info dle OP VVV: – pozice asistenta pedagoga je doporučována i pro pozici školního asistenta hrazeného ze šablon. Školní asistent stejně jako chůva je nepedagogický pracovník a pracuje pod vedením pedagoga. Nicméně, výše finanční odměny záleží na Vašem rozhodnutí (k platu můžete vždy přidat odměny).  2.16.05 Asistent pedagoga 4. – 6. platová třída
  4. platová třída – Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  – Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
  5. platová třída – Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků.
  6. platová třída – Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  – Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

14. při výběru šablony – Projektový den, komunitně osvětové setkávání apod. – není možné tyto šablony využít na sportovní aktivity

 

CO ZAŘÍDIT SOUBĚŽNĚ S REALIZACÍ PROJEKTU:

– Interní směrnice – Archivační a spisový řád, organizační řád – zapracování personální šablony (asistenta, chůvy…)

pracovní náplň chůvy a šk. asistenta (dalších personálních šablon) a jejich provázanost v dalších školních dokumentech; dokládá se k prac. smlouvě

podpisové vzory pro účely projektu (aktualizované i původní verze) Dokument Sablony_I_-_podpisovy_vzor.xlsx

zakládají se veškeré dokumenty i v písemné formě (žádost, právní akt, ZOR + přílohy, ZZOR + přílohy, účtenky, certifikáty ze školení, kopie smluv,…)

– vlastní přehled spotřeby financí (v xls)

– po schválení projektu – po vydání právního aktu – prosím informujte Radu města/Zastupitelstvo obce o schválení + název projektu, cíl, částka. Zápis s informováním o realizaci projektu založte pro případnou kontrolu z MŠMT.

– byly uveřejněny všechny přílohy pro realizaci jednotlivých šablon II: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1020961.htm

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŠABLON:

Veškeré čerpání finančních prostředků konzultujte se svojí účetní nebo účetní firmou.

 lze využít dle čerpaných Šablon:

 • Platy/mzdy v personálních šablonách, včetně odvodů
 • Náklady na DVPP – kurz, doprava, ubytování, literatura, mzdový příspěvek (odměna zastupujícímu pedagogovi (DPP, DPČ), ne suplování).
 • Odměny za vedení klubů, doučování, za vedení chůvy, za administraci projektu (účetní – finanční vedení projektu, vedoucí projektu, za vedení archivace) – interně i externě.
 • Odborná literatura, drobné pomůcky, spotřební materiál, software.
 • Drobné občerstvení pro schůzky s rodiči
 • Vybavení a pomůcky
 • Nákup vybavení a IT techniky
  • pečlivě zvažte potřebnost a využití – musí být využito pro realizaci projektu
  • pozor na investice (40.000Kč a 60.000Kč)
 • Kurzy DVPP
  • kurzy odpovídají svým zaměřením požadavkům v šabloně
  • kurz DVPP, který je hrazen z veřejných prostředků a je poskytován zdarma, je neuznatelný fin. výstup
  • vlastní kurz DVPP školy nabídnutý pro pedagogy stejné školy je také neuznatelným výstupem

Na co nelze využít fin. prostředky:

 • na investice, stavební úpravy a investiční nábytek
 • na to, co je hrazeno ze zákona (co může být nárokováno ze zákona)

 

Možnost využívání finančních prostředků napříč šablonami:

 • není třeba se řídit hodnotou jednotlivých šablon, ale celou částkou na projektu
 • finanční prostředky využívat za účelem dosažení cílů a výstupů aktivit

 

Během realizace projektu:

 • inventarizovat (označit inventárním číslem), není třeba označovat povinnou publicitou
 • během realizace nelze převést, prodat, pronajmout, zapůjčit

 

 

PUBLICITA PROJEKTU ŠABLON:

 1. Informujte na vašich webových stránkách o projektu  (+ logolink) (nejpozději do cca 1 měsíc po zahájení projektu), dle verze 2 Pravidel (kap. 17.1) nejpozději do odevzdání 1. ZoR.

      – stručný popis projektu, jeho cíle, info o tom, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Umístěte loga EU a MMR tak, aby byly viditelné při otevření int. stránky bez rolování této stránky.

 1. Umístěte alespoň 1 plakát A3 (minimálně A3) s informacemi o projektu (+ logolink) na místo viditelné pro veřejnost.

      – název projektu, hlavní cíl projektu a věta „Projekt …… je spolufinancován Evropskou unií.“

Zde si ho jednoduše vyplníte do formátu PDF: Generátor publicity (jednoduché vytvoření plakátu): https://publicita.dotaceeu.cz/.

Do cílů projektu dáme následující text a upravíme dle skutečných šablon – „Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 1. Na dokumentech pro veřejnost, vč. potvrzení účasti, uvádějte logolink (informace o projektu na webových stránkách a v tisku, letáky, prezentace, prezenční listiny, popř. zveřejněné výstupy projektu). Logolinky: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
 2. Při pořádání seminářů, školení atd. informujte účastníky i případně subjekty podílející se na pořádání semináře, o podpoře z OP VVV.