Šablony I.

Základní informace

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Všem mateřským a základním školám nacházejících se v našem území rádi poskytneme bezplatné konzultace formou individuálních setkání ohledně:

 • Výběru vhodné šablony
 • Zpracování žádosti, zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu
 • Zadávání dat do monitorovacího systému
 • Vypořádání připomínek k postupu škol ze strany MŠMT
 • Kontroly na místě, ukončením projektu a přípravou závěrečné zprávy

Těšíme se na spolupráci. Kontaktujte prosím Mgr. Martinu Kubišovou, Sdružení SPLAV – tel.: 728 098 091.
prezentace šablony.pdf

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ
 • Číslo výzvy:   02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
 • Druh výzvy:   průběžná
 • Alokace:        4 500 000 000 Kč
 • Fond:            ESF
 • Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.
 • 1 subjekt (IČ) = jedna žádost
 • Výše podpory na 1 žádost
 • Minimální: 200 000 Kč/1 subjekt
 • Maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)

 

Časové nastavení
 • Zveřejnění  výzvy, otevření příjmu žádostí: 23. 6. 2016
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: druhá polovina roku 2019
 • Délka trvání projektu: 24 měsíců
 • Udržitelnost: nerelevantní
Oprávnění žadatelé
 • Mateřské školy
 • Základní školy
 • Mateřské a základní školy

 

Tematické zaměření šablon:

I. Aktivity pro MŠ a ZŠ

 • Personální podpora MŠ a ZŠ

II. Aktivity pro MŠ

 • Personální podpora
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Usnadňování přechodu s rodiči žáků

III. Aktivity pro ZŠ

 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity
 • Spolupráce dětí z MŠ do ZŠ
Jak identifikovat oblasti pro rozvoj školy?

V listopadu roku 2015 byl školám v rámci šetření realizovaného pro potřeby výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) rozeslán dotazník, jehož vyplnění je podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon). Při zpracovávání dotazníků si školy ujasnily, ve kterých oblastech by se měly a chtěly rozvíjet. Školám pomohou v identifikaci jejich potřeb výsledky Výstup z dotazníkového šetření MAP vyhodnocení dotazníků. Součástí tohoto vyhodnocení je také seznam šablon, ze kterých mají školy volit, aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla naplněna. Výstup z dotazníkového šetření MAP2 bude povinnou přílohou Žádosti o podporu.

Škola si volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Vzhledem k tomu, že dotazník byl koncipován šířeji pro programové období, je možné, že škola nenalezne odpovídající šablonu (např. oblast digitálních technologií v případě mateřské školy), pak bude volit ze šablon zaměřených na druhou nejslaběji vyhodnocenou oblast, pro kterou jsou k dispozici šablony. Volba minimálně jedné šablony dle uvedeného bude předmětem kontroly přijatelnosti projektu. Pokud škola tuto šablonu nezvolí, bude žádost vyřazena.