Strategie 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV

První Integrovaná strategie rozvoje pro území MAS byla sestavena v roce 2005 s podporou programu LEADER+ a byla zaměřena především na řešení jednodušších problémů území, řešitelných menšími finančními prostředky. Tato strategie byla následně rozpracována pro uplatnění programu LEADER ČR 2005 a LEADER ČR 2006 a naplněna 13 podpořenými projekty vnějších subjektů a několika vlastními projekty.

Stav zpracování ke 30.6. 2020

Práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 začaly během roku 2019 průběžným vyhodnocováním a evaluací programového období 2014-2020.

Počátkem roku 2020 byla zahájena tvorba analytické části strategie, a to – podobně jako v minulém období – kombinací expertního a komunitního zpracování. V rámci expertního zpracování byla sledována nejrůznější statistická data vztahující se k území MAS (např. ČSÚ, MPSV apod.). Na jejich základě pak byl aktualizován současný profil území vč. aktuálních vývojových trendů.

V rámci komunitního zpracování byly realizovány návštěvy u starostů většiny obcí v území MAS (zbylé obce budou navštíveny během července 2020). Předmětem rozhovorů bylo jak zjišťování současné situace v obci, tak i představ jejich záměrů pro další období. Zároveň zpracovatelé provedli během zasedání Valné hromady dne 18.6.2020 dotazníkové šetření mezi členy MAS Sdružení SPLAV.

Zpracování strategie bude pokračovat dalšími kroky ve 2. poletí r. 2020.