Evaluace SCLLD I.

24.6.2019 MAS Sdružení SPLAV ukončila práci na evaluační zprávě týkající se strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2016-22 a odevzdala ji na MMR. Zpracování zprávy tzv. mid-term evaluace bylo povinností MAS, účelem evaluačního procesu je zjistit pravdivost a úspěšnost cílů, opatření a postupů stanovených ve strategii MAS a navrhnout případné úpravy. Na zpracování zprávy se podíleli jako respondenti dotazníkových akcí, účastníci individuálních i kolektivních rozhovorů, případně členové Fokusní skupiny jak členové MAS, tak i starostové obcí a další veřejnost z území MAS.

Zpracováním evaluační zprávy byl proces evaluace strategie teprve zahájen, zjištěné poznatky budou nyní aplikovány do jednotlivých částí strategie – SWOT analýzy, Stromu problémů a cílů, Programových rámců i jednotlivých opatření. Je škoda, že vlivem rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj je implementační období strategie záadně zkráceno a přínosné úpravy tak budou mít v programovém období jen krátkou působnost. Budeme doufat, že současný strategický plán bude po aktualizaci analytické části a zapracování navržených úprav platný pro další programové období po roce 2022.

Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD MAS Sdružení SPLAV, byla dne 22. července 2019 schválena.

Evaluační zpráva MAS Sdružení SPLAV.pdf

 

Informace z průběhu zpracování evaluační zprávy

MAS Sdružení SPLAV průběžně vyhodnocuje, jakým způsobem je naplňována jeho Strategie. Během 1. poloviny roku 2019, tj. přibližně v polovině programového období 2015-2022, probíhá podrobnější evaluace všech aktivit, které byly v rámci SCLLD dosud uskutečněny. Vyhodnocení neprovádíme pouze my, pracovníci kanceláře MAS, ale i naši členové i ostatní významní aktéři v území.

Jedním z prvních kroků bylo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 25 členů MAS Sdružení SPLAV. Níže jsou v grafické podobě uvedeny základní výsledky šetření. Pokud máte zájem, budeme rádi, když nám i vy dotazník vyplníte. (Nečlenové MAS nebudou vyplňovat otázky č. 1 a 8, které jsou pro ně nerelevantní).

Další aktivitou je realizace tzv. fokusní skupiny, tj. skupiny cca 10 lidí, kteří budou diskutovat na téma vyhodnocení současné Strategie, ale i dalšího rozvoje Rychnovska.

Fokusní skupinu jsme sestavili proto, že máme zájem o dojmy občanů regionu, jejich zkušenosti  a náměty k naplňování Strategie MAS Sdružení SPLAV. Výstupy z této skupiny budou důležitou součástí dokumentu  mid-term (střednědobé) evaluace SCLLD. Zároveň budou jejich názory využity jako podklad při tvorbě Strategie pro následující programové období 2021+.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte diskuzní skupiny, příp. nám zodpovíte otázky, které souvisí s evaluační činností. Lze se zúčastnit obou aktivit, ale i jen jedné z nich. Níže jsou k dispozici následující dokumenty:

  • Výběr kapitol SCLLD MAS Sdružení SPLAV, které jsou podkladem pro zpracování evaluačních otázek. (Celá Strategie je k dispozici na záložce „SCLLD MAS SPLAV“)
  • výběr otázek, které budou zpracovány v rámci Evaluace. Prosíme Vás o jejich zodpovězení a zaslání odpovědí ještě před konáním Fokusní skupiny, nejlépe do 12.5.2019. Nepožadujeme po Vás tzv. „správné“ odpovědi, ale spíše Vaše názory nebo úvahy, o kterých budeme v rámci fokusní skupiny diskutovat.

Více informací k evaluaci SCLLD Vám poskytnou Mgr. Petr Olšar (tel. 775 381 475, e-mail: petr@sdruzenisplav.cz) a Mgr. Petr Kulíšek (tel. 739 257 170, e-mail: petrk@sdruzenisplav.cz).

Ve dnech 16.5.2019 a 6.6.2019 se v kanceláři MAS Sdružení SPLAV a v komunitní zahradě MAS Sdružení SPLAV v areálu zámku Doudleby n/O konala dvě kola setkání členů Fokusní skupiny v rámci Evaluace SCLLD.