Hodnocení a výběr projektů

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):

 • Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.
 • Prospěšnost pro partnertství a spolupráci – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.
 • Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center, s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.
 • Udržitelnost – bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.
 • Soulad s cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria. Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO. Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.

Jako podklad pro věcné hodnocení žádostí o podporu Výběrovou komisí MAS zajišťuje MAS posouzení žádosti odborníkem. Seznam odborných hodnotitelů žádostí podaných PR OPZ může být průběžně obměňován a doplňován:

 • Opatření Zaměstnanost
  • Mgr. Petra Procházková, ÚP Rychnov nad Kněžnou
 • Opatření Sociální podnikání – neinvestice
  • Mgr. Jana Křížová, ředitelka PFERDA z. ú.
 • Opatření Prorodinná opatření
  • Ludmila Cabalková, vedoucí odboru školství,kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Rychnov n/K.
  • Mgr. Martin Vlasák, předseda sdružení OD5K10, z.s. (Rodinné centrum Rybka, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež)
 • Opatření Sociální služby a komunity – neinvestice
  • Bc. Josef Šimerda, vedoucí odb.sociálních věcí MěÚ Rychnov n/K.
  • Ing. Alena Martincová, referent zaměstnanosti, Úřad práce Rychnov n/K.