Orgány a struktura

statutární zástupce: předseda a místopředseda

předseda: Farma Tichý a spol. a.s., zástupce Tichý Pavel (funkční období 1. 3. 2022– 28. 2. 2026)

místopředseda: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá, zástupce Bukovský Vladimír, Bc. (funkční období 1. 3. 2022– 28. 2. 2026)

manažerka: Kateřina Holmová, Ing. arch.

kontakty ZDE

 

ORGÁNY MAS

Členové Spolku – partneři MAS jsou podle svého zaměření a zájmů rozděleni do 4 zájmových skupin. Jsou to skupiny:

 1. veřejná správa/veřejný sektor – 16 členů (Prioritní oblast OBČANÉ, PR IROP)
 2. podnikání – 18 členů (Prioritní oblast PODNIKÁNÍ, PR PRV)
 3. environmentální oblast/péče o krajinu – 10 členů (Prioritní oblast PROSTŘEDÍ, PR OPŽP)
 4. NNO+spolková činnost – 10 členů (průřez prioritních oblastí, PR OPZ)

Jednotlivé orgány vykonávají tyto základní činnosti

Čestné prohlášení člena orgánu Sdružení SPLAV.docx

Valná hromada:

Je nejvyšším orgánem Spolku, je tvořena všemi členy Spolku (partnery MAS), její jednání je upraveno jednacím řádem. Do její kompetence spadá zejména:

 • schválení stanov, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Spolku a jejich změn, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu Spolku,
 • zřízení povinných orgánů: Programového výboru, Kontrolního výboru, Výběrové komise,
 • volba členů orgánů Spolku – v případě potřeby může měnit počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 • přijetí nebo vyloučení člena Spolku (partnera MAS),
 • řešení problematiky členské základny,
 • schválení úkolů Spolku na roční a delší období,
 • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), a další strategické dokumenty zpracované Spolkem pro vlastní činnost, schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů. Dále zodpovídá za provádění SCLLD v území MAS,
 • schválení rozpočtu Spolku, účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,
 • rozhodnutí o výši a termínu splatnosti členského příspěvku,
 • rozhodnutí o fúzi nebo zrušení Spolku či zániku Spolku.
Programový výbor:

Je rozhodovacím orgánem Spolku a má 7 členů. Doba mandátu člena je 4 roky, ze svých řad volí předsedu a místopředsedu spolku. Do kompetence Programového výboru spadá zejména:

 • schválení, uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • schválení přijetí dalších zaměstnanců Spolku,
 • ustavení dalších orgánů Spolku v případě potřeby,
 • koordinace činnosti Spolku,
 • stanovení úkolů Spolku na roční a delší období,
 • zpracování způsobu hodnocení a výběru projektů MAS vč. příslušných kritérií,
 • schválení výzev MAS k podávání žádostí a vymezení kritérií výběru,
 • stanovení výše alokace a výběr projektů MAS k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu,
 • další činnosti vyplývající z aktuální potřeby Spolku,
 • svolání Valné hromady minimálně dvakrát ročně,
 • kontrola plnění rozpočtu Spolku,
 • rozhodování o předmětu a rozsahu podnikání a výdělečné činnosti.
Výběrová komise:

Je výběrovým orgánem Spolku. Komise má 7 členů a 3 náhradníky. Svoji činnost vyvíjí zejména v rámci programu LEADER. Doba mandátu je určena Nejvyšším orgánem na max. 1 rok. Ze svých řad volí předsedu komise. Do kompetence této komise patří zejména:

 • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – stanoví pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.
Kontrolní výbor:

Je kontrolním orgánem Spolku a má 3 členy, doba mandátu členů je určena nejvyšším orgánem – max. 4 roky, ze svých řad volí předsedu výboru. Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:

 • projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy Spolku a jeho hospodaření,
 • dohled nad souladem činnosti spolku se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrola tam obsažených údajů,
 • svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy Spolku,
 • kontrola metodiky způsobu výběru projektů Spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Spolku,
 • monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
Předseda a místopředseda:

Jsou voleni z členů Programového výboru na max. 4 roky. Do kompetence předsedy spadá zejména:

 • předseda je statutárním orgánem Spolku a jedná jeho jménem,
 • má právo podpisu jménem Spolku, toto právo může delegovat podle potřeby na jinou osobu v souladu s vnitřní směrnicí,
 • předseda je v případě nedosažitelnosti a nepřítomnosti zastupován místopředsedou s plnými právy.
Kancelář Spolku:

Spolek má vedoucího zaměstnance (manažera) pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Další zaměstnance zaměstnává podle potřeby. Pracovně-právní vztahy se řídí Organizačním a pracovním řádem Spolku.