Práva a povinnosti

Členové Spolku mají právo:

  1. účastnit se Valné hromady
  2. předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku a jeho orgánů
  3. využívat informací, se kterými Spolek disponuje
  4. podílet se na akcích pořádaných Spolkem
  5. volit funkcionáře Spolku a být voleni do jeho orgánů
  6. začlenit se do jedné ze zájmových skupin Sdružení (veřejná správa, podnikání, péče o krajinu, neziskové činnosti)

Členové Spolku jsou povinni:

  1. přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie rozvoje regionu a k rozvoji venkova i rozvoji Spolku, dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy
  2. přispívat svou činností k propagaci a dobrému jménu Spolku
  3. zaplatit členský příspěvek ve výši a v termínu podle rozhodnutí Valné hromady a stanovený podíl na spolufinancování projektů