Podrobnosti

Cílem projektu Enklávy života je propojit iniciátory, angažované skupiny, mladé lidi a místní komunity ve třech zemích a posílit jejich zájem a participativní hledání cest k udržitelnému komunitně prospěšnému lesnictví v malém měřítku.

Na pilotních plochách (v různých geografických oblastech, stavem porostu či způsobu užívání) ukáže, jak na malé ploše do 1ha založit a udržovat les s posílenou sekundární funkcí, tedy takový ekosystém který by svým majitelům poskytoval jak užitek, tak i radost a zároveň si zachoval vysokou biodiversitu a ekologický a krajinotvorný význam.

Projekt ´Enklávy života´ se obrací k drobným držitelům půdy či lesa, kteří by chtěli vytvořit na svém kousku země z hlediska biodiverzity a ekologie hodnotný prostor. Oslovuje i odborníky z výzkumných, vzdělávacích a dalších neziskových organizací s možností využití jejich doporučení a zjištění pilotně v praxi. A projekt se obrací i k místním obecním komunitám, zejména k mládeži, s nabídkou převzetí strádajícího hospodářského lesa v sousedství jejich domovů do společné péče a podílet se tak konkrétním způsobem na zlepšení budoucnosti naší krajiny.

V rámci projektu bude vytvořen a veřejnosti předán návod, jak tohoto cíle dosáhnout. Vznikne manuál, který na základě zkušeností ověřených na pilotních plochách v rámci projektu povede všechny zájemce krok za krokem legislativními, ekonomickými, vlastnickými, ekologickými a dalšími nezbytnými pravidly tak, aby lidé, kteří mají zájem se aktivně podílet na obnovení krajiny, měli v každé fázi dostatek relevantních a kvalitních informací, které jim s dílem pomohou.

Z důvodu zachycení a popsání větší škály zkušeností a doporučení byli k projektu přizváni i zahraniční partneři – POLISH ECOLOGICAL CLUB IN KRAKOW GLIWICE CHAPTER a Western-Harju Partnership.

V každé zúčastněné zemi, tedy v ČR, Polsku a Estonsku, proběhnou v době realizace projektu 2 mezinárodní workshopy mládeže. První skupina workshopů se uskuteční v období jaro-podzim 2021, druhá ve stejném období r. 2022. Hostitelskou i vysílající zemi bude zastupovat cca 5 mladých lidí 15 – 30 let, a 1 pracovník s mládeží z organizací zaměřených na vzdělávání, výchovu, osvětu v oblasti ochrany životního prostředí včetně škol. Tématem sedmidenního pobytu bude ekologie, ochrana přírody, biodiverzita, a to jak formou exkurzí k relevantním organizacím (střediska ekologické výchovy, výzkumná pracoviště, agentury ochrany přírody atp.), tak i formou her, besed a seminářů (prezentace problematiky ve vlastních zemích, dobrých nápadů a zkušeností, besedy s ornitology, entomology, botaniky atp.) a formou praktických ukázek. Při nich účastníci workshopů navštíví pilotní pozemky a v závislosti na aktuální situaci pomohou s jejich úpravou (přípravou půdy, výběrem rostlin, výsadbou, atp.). Cílem aktivity je představit mladým lidem téma biodiverzity a ukázat jim, jak konkrétním způsobem přispět k zlepšení životního prostředí v jejich okolí.

Výstupy:

Metodická příručka Průvodce tvorbou pestrého lesa

Cílem projektu je připravit cestu k vytvoření maloplošných zalesněných území v krajině, kde drobní vlastníci budou hospodařit tak, aby přispěli k co největší biodiverzitě. Pro naplnění tohoto cíle je nutné vytvořit návod jak postupovat. Tento návod musí obsahovat podklady z velmi širokého spektra a vyžádá si spolupráci odborníků z různých disciplín. Vzniklý metodický materiál bude jasně pochopitelný a strukturovaný a propracovaný tak, aby zodpověděl všechny otázky různě fundovaných uživatelů.

Předpokládáme tři základní části – motivační, legislativní a lesnicko-krajinářskou. Jednotlivé podkapitoly těchto částí by měly zájemce podrobně provést procesem tvorby lesa od problematiky vlastnictví, právních předpisů týkajících se životního prostředí či finanční náročnosti a návratnosti investic až po doporučení vhodných typů dřevin, postupů výsadeb, výrobu doplňkových drobných staveb, atp.

Příručka bude následně ve zjednodušené formě převedena do webové aplikace Průvodce tvorbou pestrého lesa.

Karty modelových lesních pozemků

Jako názorná a průběžně rozšiřovaná pomůcka pro zájemce o realizaci úpravy lesního pozemku budou sloužit karty typových pozemků. Budou vytvořeny na základě situace konkrétních pilotních pozemků zařazených do projektu. Tyto pozemky budou vybrány tak, aby reprezentovaly co nejširší spektrum variant lesních pozemků, a variant uspořádání vztahů ke komunitě a variant využití a návodně budou popisovat možnosti postupů, se kterými se zájemce o realizaci úprav může setkat.

Karty budou zaměřeny především na environmentální problematiku, budou obsahovat popis lokality (širší územní vztahy, fytocenologické a geologické poměry, dostupnost, atp.), biologický a fytocenologický průzkum, popis použitých postupů a opatření, navržený harmonogram prací, realizační deník, doporučení s ohledem na výchozí podmínky. Součástí bude i fotodokumentace a nákres pozemku.

Akce:

Konference Lesní filosofie pro krajinu a malé vlastníky lesa

Dvoudenní konference bude závěrečnou diseminační aktivitou projektu. Má za cíl upozornit veřejnost na téma biodiverzity a jejího sladění s užitnými a klimatickými funkcemi lesa, předat informace týkající se tohoto tématu veřejnosti, dát příležitost k prezentaci různých názorů a zjištění v této oblasti odborníky z celé republiky i ze zahraničí a prezentovat vlastní zjištění a výsledky činnosti v projektu Enklávy života.

Dva Semináře lesní filosofie pro krajinu a malé vlastníky lesa

Jednodenní semináře k tématu v Polsku a Estonsku.