Příprava Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV

Integrovaná rozvojová strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Sdružení SPLAV pro rok 2014-22 je výhradním dílem zaměstnanců a členů místní akční skupiny. Při její přípravě byly z vnějších služeb využity pouze služby facilitátorky pro veřejná projednávání jednotlivých částí dokumentu, Českého statistického úřadu pro získání některých popisných dat, Správy CHKO Orlické hory pro získání informací o jejich činnosti a záměrech pro další období a Centra investic, rozvoje a inovací v Hradci Králové pro zpracování některých mapových podkladů.

 1. Přípravné práce pro sestavení strategie probíhaly již v minulém období průběžným monitoringem a vyhodnocováním výsledků projektů LEADER po ukončení každé výzvy. Sběr dat prováděl pověřený zaměstnanec MAS a předkládal jej k vyhodnocení, přípravě dalších výzev a porovnání s cíli aktuálního SPL členům Programového výboru na jejich pravidelných zasedáních. Ti následně přednesli výslednou informaci na nejbližším zasedání Valné hromady MAS. Díky tomuto postupu měli členové MAS Sdružení SPLAV, z.s. v každé chvíli vždy aktuální informace o plnění cílů Strategického plánu LEADER a podnět k diskuzi a zamyšlení nad nastavenými cíli a indikátory.
 2. Vlastní práce na analytické části strategie pro období 2014-22 byly zahájeny na počátku roku 2013. Probíhaly vícekolejně.
  • Úkolem pověřeného zaměstnance MAS byl výběr statistických dat vztahujících se k území a na jejich základě zpracování objektivního profilu území s vyzvednutím vývojových trendů, kvalit a nedostatků v té které oblasti.
  • Další zaměstnanec MAS studoval územní a strategické plány obcí a vyhledával plánované záměry a rozvojové plochy na území obcí jako podklad pro formulaci opatření a indikátorů strategie.
  • Úkolem členů Programového výboru byl sběr informací, názorů a námětů od členů MAS a členů Zastupitelstev obcí z území MAS. Při těchto vícehodinových návštěvách každé z obcí byly zástupcům obce pokládány stejné otázky týkající se aktuální situace v obci i záměrech do budoucnosti, zjišťovány názory na činnost MAS a předávány informace o připravovaném strategickém dokumentu a jeho významu. Stejný postup, tedy osobní jednání, diskuze, vysvětlování, byl zvolen i při komunikaci s členy MAS. Zasedání Valné hromady bylo v letech 2013-14 za účelem projednávání připravovaného strategického plánu uspořádáno 8x, k rozhovorům s členy MAS byly využívány i další vhodné příležitosti. Výsledkem této rozsáhlé akce bylo zjištění aktuální situace v obcích a plánovaných aktivit obcí a dalších subjektů z území MAS jako podklad pro formulaci problémů území a cílů MAS v jejich odstranění a také jako podklad pro doplnění seznamu připravovaných záměrů o další, neveřejné, subjekty.
  • Členové MAS s pomocí zkušené facilitátorky přizvali k diskuzi o regionu veřejnost. Bylo uspořádáno 10 setkání s různými zájmovými skupinami občanů zastupujícími celé spektrum obyvatel obcí. Výsledky těchto řízených diskuzí byly opět zohledněny při formulaci problémů území a cílů MAS pro další období. Práce s veřejností probíhala i na webových stránkách Sdružení SPLAV a dalších.
  • V rámci příprav i vlastního zpracování SCLLD bylo rovněž realizováno 5 dotazníkových šetření, které byly adresovány představitelům všech obcí v územní působnosti MAS. Šetření se zúčastnili všichni starostové v území. Výstupy dotazníkových průzkumů jsou samostatnou kapitolou strategie.
  • Všechny získané informace a zpracovávané dokumenty byly průběžně diskutovány na poradách zpracovatelského týmu SCLLD, který byl sestaven ze zaměstnanců MAS, členů Programového výboru a několika představitelů zájmových skupin, porovnávány a provázány a zapracovávány do připravovaných dokumentů. Jednotlivé kapitoly strategického plánu byly před ukončením opět předkládány členům MAS k diskuzi, posouzení a schválení. Pro každou obec byla zpracována tzv. Karta obce obsahující základní popis, investiční záměry pro obd. 2014-22, demografické zvláštnosti, názory veřejnosti na obec, doporučení MAS k rozvoji obce a posléze i seznam opatření Integrované strategie MAS, kterými bude možné rozvojové projekty realizovat. Karty byly předány zastupitelstvům obcí k posouzení a připomínkování a chybějící údaje byly doplněny. Díky takto zvolenému postupu zohledňuje zpracovaná analytická část objektivní situaci území MAS i subjektivní pocity jeho obyvatel a je správným podkladem pro stanovení strategických cílů pro příští období.
 3. Vyústěním analytických prací byla formulace SWOT analýzy. Na základě předchozích zjištění zpracoval řešitelský tým seznam slabých a silných stránek, hrozeb a doporučení pro území MAS. Tento první návrh byl předán členům MAS k diskuzi. Pod vedením facilitátorky byli členové MAS a další zájemci rozděleni do 3 zájmových skupin (veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace) a hodnotili navržené teze ze svého hlediska přidělováním bodů a navrhováním vlastních tezí. Soubor návrhů i bodových hodnocení byl facilitátorkou zpracován a následně zapracován do SWOT analýzy pověřeným členem realizačního týmu. Výhodou takto zpracované SWOT analýzy je uplatnění zásadních názorů všech zájmových skupin občanů ve společném dokumentu.
 4. SWOT analýzu převzal realizační tým projektu k formulaci rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu. Po vypracování prvních návrhů Stromu problémů a Stromu cílů, byly tyto dokumenty opět předány členům MAS k posouzení. Programový výbor vytyčil tři hlavní témata plánu činnosti MAS na období 2014-22: Občané, Prostředí a Podnikání, která zahrnují veškerou problematiku na území Sdružení SPLAV, z.s. MAS, a formuloval cíle, kterých by bylo potřeba dosáhnout. Největší diskuze mezi členy MAS se odehrála právě nad vhodnou formulací mise MAS a vize jejího působení tak, aby byla přiměřená možnostem MAS a zároveň byla pro území MAS skutečně významná a jedinečná. Diskuze probíhala i prostřednictvím e-mailu a na webových stránkách MAS.
 5. Souběžně rozpracovávali členové realizačního týmu stanovené tematické oblasti do jednotlivých opatření a podopatření. Ta byla opět předmětem četných porad týmu a odsouhlasený návrh byl předložen členům Valné hromady. Facilitátorkou připravená hra, při níž jednotliví účastníci hovořili o svých projektových záměrech, prověřila komplexnost navržených opatření. Chybějící témata byla na místě diskutována a doplněna, nevyužitá opatření byla odstraněna. Valnou hromadou předschválený dokument byl dopracován členy realizačního týmu, rozeslán členům k připomínkám a zveřejněn na webových stránkách MAS. Souběžně proběhlo i projednání seznamu opatření a podopatření v zájmových skupinách. Diskuze byly vedeny nad podrobností podopatření, o výdajích, které budou podporovány, i předpokládaném zájmu žadatelů o dané téma. Soubor priorit, opatření a podopatření tak obsahuje možnost podpořit všechny známé projektové záměry z území MAS, které se shodují s jejími cíli.
 6. V roce 2015 pokračovaly práce na sestavení strategického plánu přípravou Akčního plánu a Plánu implementace SCLLD. Veřejnost, starostové obcí i členové MAS byli znovu dotázáni na připravované záměry, cíle a opatření strategie byly konzultovány na odborných pracovištích ORP Rychnov n/K., Úřadu práce v RK, Správy CHKO Orlické hory, v řadě vzdělávacích institucí a ve všech obcích na území MAS. Souběžně se schvalováním finální podoby jednotlivých operačních programů nabyly na intenzitě i konzultace připravovaných záměrů. Členové realizačního týmu se účastnili mnoha školení, která k přípravě SCLLD organizovaly řídící orgány jednotlivých programů i další subjekty. MAS se také intenzívně zapojila do spolupráce v rámci Krajské sítě MAS, kde proběhlo mnoho diskuzí a výměny know-how. Doposud zpracované části SCLLD (analytická a strategická) byly v dubnu předány k oponentuře pověřené agentuře MMR a v červenci byla MAS předána doporučení k úpravě některých částí. Náměty byly diskutovány v MAS a jsou zapracovány do výsledného dokumentu. Dokument  tak byl dobře připraven k oponentuře u jednotlivých ŘO.
 7. Nejvýznamnějšími kapitolami SCLLD dokončovanými v druhé polovině roku byla kapitola Monitorovacích indikátorů, Akční a Implementační plán a Programové rámce. Seznam možných indikátorů byl vypracován zaměstnancem MAS s využitím Národního číselníku indikátorů a indikátorů jednotlivých operačních programů. Vhodné indikátory vybrané z těchto zdrojů byly doplněny dalšími indikátory navrženými členy realizačního týmu. Poměrně obsáhlý seznam pak byl členy MAS redukován podle možnosti sledování a plnění indikátoru činností MAS. Složité bylo přiřazení cílových hodnot k finálním indikátorům, proto byly cílové hodnoty mnohokrát diskutovány jak na půdě MAS, tak i KS MAS a s dalšími subjekty. Stejně složité bylo zjistit i výchozí hodnoty u výsledkových indikátorů. V některých případech bylo využito hodnot doporučených řídícími orgány, jindy hodnot zjištěných ze statistických údajů, a v řadě případů i osobním zjištěním např. konzultací s pracovníky Úřadu práce v Rychnově n/K. a Odb. sociálních služeb MěÚ tamtéž. Indikátory tak vycházejí z nejaktuálnějších dat a vývojových trendů.
 8. Akční plán, tedy harmonogram výzev jednotlivých opatření MAS se stanovením alokací, hodnot indikátorů a preferenčních kritérií, byl vícekrát v průběhu roku aktualizován z důvodu změn v Operačních programech, časových posunů i změn v přidělovaných alokacích. Spolupracovali na něm zaměstnanci kanceláře se členy 4 pracovních skupin MAS – veřejná správa, podnikání, neziskové činnosti a péče o krajinu. Nejintenzívnější byly diskuze v květnu až srpnu, kdy práce pracovních skupin vrcholila. Každá z nich měla na starost návrh akčního plánu v opatřeních podle svého zaměření a jeho projednání s veřejností. Navržené alokace, harmonogram výzev, indikátory i preferenční kritéria byly předloženy Valné hromadě MAS k posouzení v září 2015 na společném zasedání se starosty obcí a měst z území ORP Rychnov n/K. V průběhu posledních měsíců před odevzdáním strategického plánu Ministerstvu pro místní rozvoj byly dohodnuté texty drobně upravovány v souvislosti s novými metodickými pokyny řídících orgánů jednotlivých OP a zapracovávány do 4 Programových rámců.
 9. Společně s Implementačním plánem zpracovaným zaměstnanci MAS na základě zkušeností z předcházejících období a v souladu s pravidly jednotlivých operačních programů byl Akční plán předložen členům Sdružení SPLAV k projednání a schválení nejprve dne 3. 12. na zasedání Programového výboru a po jeho odsouhlasení dne 10. 12. 2015 Valné hromadě MAS. Na tomto zasedání schválili členové Valné hromady MAS Programové rámce a Akční plán strategického plánu komunitně vedeného místního rozvoje a pověřili kancelář MAS jeho podáním na MMR.