Analytická část

Analytická část SCLLD ve svém úvodu obsahuje základní informace o MAS, historii MAS od jejího vzniku v roce 2004 a také přehled dosavadních zkušenoti MAS s rozvojem území.

Následuje vlastní sociálně ekonomická analýza. Jednotlivé kapitoly tvoří základní složky v území:

  • obyvatelstvo
  • technická infrastruktrura
  • doprava
  • bydlení
  • životní prostředí
  • život v obcích
  • podnikání, výroba, zaměstnanost
  • bezpečnost
  • cestovní ruch
  • zemědělství

Tento oddíl ukončuje popis specifických oblastí v území (sociálně vyloučené lokality, území ohrožené nezaměstnaností, pohraničí) a analýza CHKO Orlické hory.

Analýza obsahuje i informace, které byly získány při osobních návštěvách členů týmu v jednoltivých obcích a také údaje z územních plánů obcí a přehledy rozvojových ploch. Tyto poznatky jsou shrnuty v kapitole Karty obce.

Důležitou část analýzy tvoří i výsledky komunitních průzkumů, které byly získány mezi představiteli obcí regionu, podnikateli, neziskovými organizacemi, specifickými skupinami obyvatel (nezaměstnaní, ženy s dětmi) a další veřejností.

Závěrečná část obsahuje vyhodnocení rozvojového potenciálu obcí – analýzu problémů a rozvojových potřeb a SWOT analýzu jednotlivých oblastí (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb regionu).

SCLLD_2017_analyza.pdf