REALIZACE PRVKŮ ÚSES 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit na nelesní půdě v celém území MAS:

    1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (např. plošné výsadby vhodných stromů a keřů, zakládání travních společenstev a extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin),
    2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Dokumenty k opatření Realizace prvků ÚSES

 

1. VÝZVA  uzavřena