Výběr projektů

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Preferenční kritéria pro výběr projektů):

  • Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp..
  • Prospěšnost pro partnerství a spolupráci  – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp..
  • Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.
  • Udržitelnost – bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.
  • Soulad s cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující ohrožené cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hovvdnocení odpoví ANO.  Posuzovaný projekt může být v rámci preferenčního kritéria posuzován  nulově, tedy jako neutrální k danému kritériu. Nesmí však být posouzen jako negativní. V takovém případě bude z hodnocení vyřazen. Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci výzev.