Podrobnosti

V období 1.12.2020 až 30.4.23 jsme se zapojili do projektu New Initiatives and Cooperation for Local Economies (NICOLE). Možnost účasti v projektu a spolupráce s pěti zajímavými organizacemi z pěti zemí Evropské Unie jsme přivítali zvlášť proto, že tématem projektu bylo strategické plánování. A to je pro naši místní akční skupinu téma zásadní a velmi blízké, protože strategický plán, který opakovaně pro Rychnovsko zpracováváme, je základním podkladem nejen pro získání dotačních prostředků z různých dotačních programů určených pro rozvoj venkova, ale zejména pro jejich užitečné uplatnění, zacílení na nejpotřebnější aktivity pro nejpotřebnější uživatele v těch nejpotřebnějších místech.

Máme za sebou 20 let činnosti a přípravu již šestého strategického plánu rozvoje Rychnovska. Postupně jsme pod vedením odborníků i na základě vlastních zkušeností upravovali formu dokumentu, aby byl co nejpřehlednější, a při jeho zpracování jsme vždy znovu postupovali od počátečního profilu území a jeho analýzy, přes formulaci problémů a potřeb území, až po stanovení cílů a postupu jejich dosažení. V tom nám velmi pomáhaly indikátory, kterými jsme postup realizace mohli popisovat, sledovat a hodnotit.

Naše zkušenosti jsme díky projektu a jeho dotační podpoře programem ERASMUS měli příležitost sdílet osobně, virtuálně i písemně s kolegy z partnerských zemí, poučit se o jejich postupech a získat užitečná doporučení. Všechny společné výstupy projektu tak pokládáme za velmi zdařilé a předkládáme vám je k využití.
Vaše Sdružení SPLAV.

Výstupy projektu za MAS Sdružení SPLAV

Jak vytvořit profil území a jaké použít indikátory:

Příručka osvědčených postupů:

Vyhodnocení dotazníku pro partnery:  Vyhodnocení dotazníku 

Prezentace MAS Sdružení SPLAV na workshopu v Estonsku: