Příprava Strategie

Pracovní verze SCLLD dokončena

V prosinci 2020 byla dokončena pracovní verze Strategie MAS Sdružení SPLAV 2021-27. Postupně budou doplněny i přílohy SCLLD (socioekonomická analýza, SWOT analýza a další). Budeme rádi za všechny vaše názory, podněty a připomínky k této strategii. Veškeré připomínky prosím zasílejte do 31.1.2021 na emailové adresy katerina@sdruzenisplav.cz, nebo petr@sdruzenisplav.cz.

Stav zpracování k 30.6. 2020

Práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 začaly během roku 2019 průběžným vyhodnocováním a evaluací programového období 2014-2020.

Počátkem roku 2020 byla zahájena tvorba analytické části strategie, a to – podobně jako v minulém období – kombinací expertního a komunitního zpracování. V rámci expertního zpracování byla sledována nejrůznější statistická data vztahující se k území MAS (např. ČSÚ, MPSV apod.). Na jejich základě pak byl aktualizován současný profil území vč. aktuálních vývojových trendů.

V rámci komunitního zpracování byly realizovány návštěvy u starostů většiny obcí v území MAS (zbylé obce budou navštíveny během července 2020). Předmětem rozhovorů bylo jak zjišťování současné situace v obci, tak i představ jejich záměrů pro další období. Zároveň zpracovatelé provedli během zasedání Valné hromady dne 18.6.2020 dotazníkové šetření mezi členy MAS Sdružení SPLAV.

Zpracování strategie bude pokračovat dalšími kroky ve 2. poletí 2020.

Anketa obyvatel regionu MAS Sdružení SPLAV k strategii rozvoje

Během srpna 2020 je realizována anketa mezi obyvateli MAS Sdružení SPLAV. Budeme rádi, pokud se této ankety zúčastníte i vy. Můžete kliknout na následující odkaz, nebo naskenovat QR kód
Vyplnit dotazník obyvatel Rychnovska pro MAS!