Podrobnosti

Projekt je zaměřen na zvýšení připravenosti občanů regionů 3 MAS – z České Republiky, Finska a Estonska při řešení krizových situací – přírodních katastrof, požárů, ohrožení života, nehod v domácnosti i mimo ni, atp. vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech.

Problematika místní bezpečnosti je v ČR obvykle chápána jako zodpovědnost profesionálních složek Integrovaného záchranného systému zastoupeného jednotkami Hasičského záchranného sboru, složkami Policie ČR a Zdravotních záchranných služeb organizovaných státem. Jejich činnost v některých městech a obcích doplňují jednotky dobrovolných hasičů (SDH), místní Městská policie a pobočky Českého červeného kříže. S činností všech těchto subjektů se občané běžně setkávají, neumí však obvykle a zvlášť přímo v krizové situaci rozlišit jejich kompetence, rozhodnout, kterou ze složek v konkrétní situaci povolat, uvědomit si, zda situace povolání bezpečnostních složek vyžaduje a co z toho pro jejich „objednatele“ plyne, vzpomenout si na potřebná telefonní čísla či být schopen řešit některé krizové situace sám.

Přesto, že jak profesionální složky IZS, tak i dobrovolné složky (zejména místní Sbory dobrovolných hasičů a ČČK), se snaží o osvětu veřejnosti a popularizaci své činnosti formou různých aktivit – dnů otevřených dveří, přehlídek, exhibičních zásahů, soutěží, zábavných akcí pro veřejnost, pomoci při sběru odpadu, atp., zůstává vnímání dobrovolných složek mezi většinou občanů jako jednoho ze zájmových spolků spolu se zahrádkáři, rybáři, tělovýchovnými jednotami. Profesionální složky jsou zase chápány jako nezpochybnitelné autority bez možnosti ovlivnění jejich činnosti ze strany občanů.

Bezpečnost občanů  je jedním z nejdůležitějších úkolů státu i místních samospráv a samozřejmě se týká i obcí partnerských regionů. Z výše uvedených důvodů se představitelé obcí a SDH 3 partnerských MAS rozhodli zaměřit svůj společný projekt na osvětu občanů  k zvýšení kompetence v zajištění bezpečnosti  vlastní i ostatních členů místních komunit. Všechny tři regiony řeší obdobné problémy – odlehlost obcí od center, zhoršující se veřejná dopravní obslužnost a občanská vybavenost, snižující se počet stálých obyvatel, zvyšování průjezdné individuální dopravy, vandalizmus, příchod přechodných obyvatel do průmyslových podniků, drobná kriminalita, ale i nadměrné sucho, větrné smrště, sníh a námrazy, atp. Modely IZS a role dalších dobrovolných složek se v partnerských zemích a regionech liší. Například dobrovolní hasiči jsou plnohodnotnou součástí místní bezpečnosti v České republice a zastávají i významnou společenskou roli v místních komunitách, zatímco ve Finsku a Estonsku pracují jinak nebo omezeně. Naopak v Estonsku populární kontrola místní bezpečnosti „sousedskou hlídkou“ zodpovědnou např. za propojení sousedů alarmujícím tlačítkem pro případ nouze, v obcích České republiky není obvyklá. Příkladů pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci je celá řada. Přenos zkušeností a dobré praxe mezi třemi různými evropskými regiony tak bude vedle zvýšení informovanosti místních občanů přínosem navíc, který umožní rozšířit či změnit dosavadní praxi a převzít úspěšné postupy odjinud.

Profesionální i dobrovolné jednotky a spolky často spolupracují v rámci regionu či na národní úrovni, méně obvyklá je však spolupráce mezinárodní. V rámci společných pobytů budou mít zástupci jednotek a spolků i obcí možnost vzájemně se poznat, seznámit se s činností a legislativou různých bezpečnostních složek v jednotlivých zemích a navázat přínosnou spolupráci.

K dosažení tohoto cíle byly do projektu zahrnuty tyto aktivity:
1. Tři společné osvětové akce/workshopy v každém z partnerských regionů. Akce/workshop bude zahrnovat následující aktivity:
– setkání skupin přednášejících odborníků (zástupci složek IZS, starostové, učitelé, odborná veřejnost) s cílem představení a poznání postupů a vybavení složek IZS v každé zemi, výměny zkušeností a přenosu dobré praxe. Setkání přednášejících odborníků bude otevřeno zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti s možností diskuze,
– seminář pro starosty a odbornou i laickou veřejnost – cca 6 hodinový seminář s prezentací postupů a osvědčené praxe v řešení krizových situací v ČR, Finsku a Estonsku s následnou besedou,
– exhibiční ukázku zásahů – cca 3 hodinové akce k popularizaci sborů IZS a předvedení postupů řešení vybraných krizových situací pro veřejnost,
– exkurzi – návštěvy složek IZS a obcí v hostitelském regionu s ukázkami vybavení a jeho využití pro zajištění bezpečnosti občanů, obcí, výrobních podniků a krajiny. Navštívená místa, případně i další objekty budou zpřístupněny návštěvám veřejnosti včetně odborného výkladu.

2. Přípravu, tisk a distribuci informačních letáků – sestavení textu letáku s kontakty na odpovědné složky IZS a informacemi, jak se chovat v základních krizových situacích. Leták bude přeložen do národního jazyka každého z partnerů. Leták bude mít formát max. A5 (oboustranně, barevně).
V ČR bude vytištěn v počtu 500 ks a předán pro další využití obcím a školám na území MAS. Případný dotisk bude hrazen z prostředků obcí.

3. Přípravu, výrobu a distribuci kartiček (nálepek, přívěsků) 1. pomoci – vytvoření jednotné podoby drobného předmětu pro stálé nošení (samolepky k nalepení na mobilní telefon či jiné exponované místo, kartičky k vložení do peněženky apod.) s telefonními čísly první pomoci a základními radami určeného především dětem a seniorům. Předmět bude v ČR vyroben v počtu 500 ks a rozdělen mezi obce a školy v regionu. V případě potřeby většího počtu kusů, bude jejich výroba hrazena z prostředků obcí.
Předání informačních balíčků (leták + kartičky) zástupcům škol a obcí proběhne prostřednictvím zástupců odborného týmu a koordinační pracovní skupiny příslušné země. Zároveň bude představen projekt a nabídnuta možnost zapojení do vznikajících partnerství.

4. Přípravu, tisk a distribuci příručky dobré praxe – společné sestavení příručky s představením postupů řešení krizových situací v zúčastněných regionech a osvědčených návodů jejich řešení určené starostům obcí i další veřejnosti. Příručka bude sestavena do brožury ve formátu A5 – A4 o cca 50 str., v ČR bude vytištěna v počtu 60 ks a rozdělena mezi obce a složky IZS v regionu. Grafický návrh provede MAS z Estonska ve spolupráci s ostatními partnerskými MAS, grafické úpravy a předtiskovou přípravu v ČR provede odborná firma. Texty budou přeloženy do národního jazyka každého z partnerů. Příručka bude dále k dispozici jako elektronická publikace.

5. Vytvoření formálních i neformálních partnerství – sdílení kontaktů a informací, osobní poznání, navázání spolupráce, uzavření partnerství mezi profesionálními i dobrovolnými jednotkami IZS, obcemi, školami a aktivními občany jak v jednotlivých regionech, tak i mezinárodně.

Veškeré aktivity budou přístupné i zájemcům z řad odborné a laické veřejnosti. Účastníci budou s předstihem osloveni prostřednictvím MAS a jejích členů, obcí na území MAS, sociálních sítí, tisku a dalších informačních kanálů. Všechny aktivity mají neinvestiční charakter.

Každý ze třech partnerských regionů bude zastoupen odborným týmem a koordinační pracovní skupinou.
Odborné týmy budou tvořeny zástupci profesionálních i dobrovolných složek IZS (6 os.) a starostů obcí (2 os.). Tito odborníci budou přednášet v rámci workshopů, představí situaci ve svém oboru ve své zemi a své zkušenosti. Své znalosti uplatní také při tvorbě příručky dobré praxe. Naopak získané informace, zkušenosti a znalosti uplatní v rámci své profese při řešení krizových situací ve svém regionu či obci.

Nabídka na účast v projektu pro přednášející odborníky bude zveřejněna prostřednictvím členů MAS (54 os. – zástupců NNO, obcí a podnikatelů ze všech obcí MAS) a starostů obcí (31 os.) a www.sdruzenisplav.cz. Důraz bude kladen na zastoupení všech relevantních složek IZS z různých částí regionu. Případný výběr provede vedení MAS tak, aby byl přínos pro projekt co největší. Přednášející odborníci budou vybíráni z členské základny MAS (starostové, SDH), na doporučení členů MAS (HZS, Červený kříž a zástupci dalších dobrovolných i profesionálních složek IZS) a přímým oslovením profesionálních složek IZS. V případě většího zájmu budou upřednostněni odborníci aktivní, spolupracující s jinými organizacemi, jazykově vybavení. Celkem se bude jednat o 24 os ze všech tří partnerským MAS dohromady.

Koordinační pracovní skupina bude tvořena 2 osobami z každé partnerské MAS, koordinátorem aktivit a tlumočníkem, celkem tedy 6 osobami. Členové koordinační pracovní skupiny budou zajišťovat tlumočení a pomoc s organizací aktivit. Tlumočení navíc zajistí každá MAS při workshopu na svém území. V ČR bude tlumočení zajištěno 1 zaměstnancem MAS (tlumočník z koordinační pracovní skupiny) a 1 profesionálním tlumočníkem zajištěným externí firmou.

Řízení projektu bude probíhat po celou dobu těmito způsoby:
1. Poradami koordinační pracovní skupiny – 2 dvoudenní setkání dvoučlenných koordinačních týmů ze všech 3 partnerských regionů k přípravě společných aktivit, koordinaci individuálních aktivit a výměně informací. Zahajovací porada proběhne v termínu 7. – 9. 6. 2018 v ČR. Bude podrobně naplánován itinerář jednotlivých workshopů a podrobněji diskutována podoba Příručky dobré praxe a Informačního balíčku. Na tuto poradu nejsou do projektu zahrnuty žádné výdaje. Závěrečná porada proběhne v září 2019 ve Finsku. Budou zhodnoceny aktivity projektu, výstupy projektu a práce odborných týmů a naplánovány případné navazující činnosti a projekty.
2. Plněním administrativních povinností – po celou dobu realizace projektu budou členové koordinační pracovní skupiny a odborného týmu plnit povinnosti vycházející z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Projekt je v souladu s opatřením č.16 SCLLD Sdružení SPLAV – Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER a specifickými cíli A3 Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými situacemi, a B5 Prevence a pomoc občanům v obtížných situacích. Jeho uskutečněním dojde k zlepšení prevence a zvýšení soběstačnosti občanů v obtížných situacích. Akceptační dopis pro MAS Sdružení SPLAV byl schválen 23. 2. 2017, alokace na operaci 19.3.1. je 1 231 000 Kč.