Podrobnosti

Cílem projektu je napomoci možnosti vzniku a fungování sociálních zahradnických/zemědělských podniků na v současné době nevyužívané půdě a tím podpora vytváření nových pracovních příležitostí. Dílčím cílem je zvýšit povědomí místních samospráv o současné situaci, a naučit je chtít pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel a ukázat jim jak.

Bude vyvinut modulární kurz specializovaný na ekologické pěstování; k tomu budou využity příklady dobré praxe z partnerských regionů různých evropských zemí a znalosti a zkušenosti partnerských organizací. Zároveň bude přímo v praxi vyzkoušeno založení a fungování takového podniku včetně vlastního pěstování a zpracovávání produktů a tyto poznatky budou zohledněny ve výstupech projektu; dále budou uspořádány vzdělávací kurzy a workshopy. Součástí osvětového balíčku bude dále metodika, instruktážní videa, demonstrační aktivity a interaktivní pomůcky.

Vzdělávána bude jednak primární cílová skupina (viz níže), aby se naučila pracovat se sekundární cílovou skupinou (viz níže) a měla povědomí o celé problematice a dále sekundární cílová skupina, která bude rekvalifikována v zahradnických/zemědělských oborech.

Cílové skupiny:

  • učitelé, lektoři, facilitátoři, mediátoři, starostové, členové místních samospráv = primární cílová skupina
  • nezaměstnaní, studenti, občané znevýhodněni na trhu práce = sekundární cílová skupina

Výstupy:

  • příručka obsahující příklady dobré praxe a případové studie – využití ke vzdělávání cílových skupin

Z každé partnerské země byly vybrány příklady ekologicko-zahradnických projektů se sociálním přesahem a výsledek – sbírka čítající 9 dlouhých a 28 krátkých případových studií, slouží jako studijní materiál a inspirace k podobným projektům u nás i v zahraničí. Z České republiky byla do příručky vybrána zahrada v Doudlebách n/Orl. a projekt Zahrady u SPLAVu, Sdružení Neratov a jeho aktivity, terapeutická zahrada při psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno a Svobodný statek na Soutoku – camphill a komunitou podporované hospodaření. Příručka včetně databáze odakzů na zajímavé projekty v různých zemích je dostupná ve všech jazycích partnerů včetně českého jazyka.

  • modulární kurz pro primární cílovou skupinu

Modulární tréninkový kurz opět představující témata jako: komunitní zahrady, environmentální vzdělávání, sociální zemědělství, udržitelný rozvoj, sociální zemědělství atd. Každý z partnerů připravil a zpracoval podle domluvené šablony několikahodinový až několikadenní kurz (=modul) na zvolené téma včetně doporučení pracovních listů, učebních pomůcek a dalších studijních materiálů. Sdružení SPLAV se zabývalo tématem komunitních zahrad – jak takovou zahradu založit a jaké zvolit aktivity.

  • internetové fórum/platforma (elektronická příručka, webové stránky)