VÝSADBY DŘEVIN MIMO LES

Opatření podporuje výsadbu dřevin na nelesní půdě v území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

    1. výsadby na nelesní půdě dle evidence LPIS, zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
    2. výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Dokumenty k opatření Výsadby dřevin mimo les

 

1. VÝZVA  uzavřena

 

Podporované aktivity:

Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,
  • realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků