icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
11.02.2019
STAROSTOVÉ A ŘEDITELÉ ŠKOL RYCHNOVSKA SE SETKALI V JAVORNICI
V pátek 8. února se v Javornici sešlo 18 starostů a ředitelů ZŠ a MŠ z obcí Rychnovska k prvnímu společnému setkání v rámci místního akčního plánu vzdělávání. Akce se jmenovala Obec a škola na jedné lodi a jejím cílem bylo zaměřit se na dobrou spolupráci obce a školy. Se znalcem školské legislativy PaedDr. Milanem Štočkem si účastníci osvěžili své povinnosti a práva a měli prostor na vyjasnění toho, co ve vztahu ke škole řeší. Na závěr setkání ředitelé a starostové ve skupinách definovali, jaká mají očekávání od druhé strany (častější komunikace, včasné plánování financí, přehled zastupitelstva o dění ve škole). Navazující setkání proběhne na podzim a bude rozvíjet načatá témata.
11.02.2019
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - KONZULTAČNÍ DEN
Zveme zástupce obcí a další zájemce o problematiku územního plánování na konzultační den k připravované výzvě k předkládání žádosti o dotaci na Pořízení dokumentů územního rozvoje. Přijďte se dovědět podmínky získání dotace a konzultovat své záměry! Bližší informace: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav, tel. 732 578 889
04.02.2019
UPOZORNĚNÍ PRO OBCE - POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výčet možných žadatelů o dotaci na pořízení či změnu Územního plánu, Regulačního plánu a Územní studie na všechny obce. To znamená, že z území MAS Sdružení SPLAV může nově o dotační prostředky na tyto aktivity žádat všech 31 obcí. V roce 2019 bude otevřena výzva k příjmu žádostí o dotaci na Pořizování dokumentů územního rozvoje ve všech aktivitách. Žádáme proto starosty obcí, kteří mají zájem o získání těchto finančních prostředků, aby nás co nejdříve kontaktovali kvůli stanovení termínu a alokace výzvy. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, 732 578 889".
04.02.2019
SDRUŽENÍ SPLAV PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Do našeho týmu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání hledáme další kolegy a kolegyně. Těšíme se na lidi přátelské, ochotné a odborně zdatné, které zajímá ne jen vzdělávání a jeho budoucnost, ale i další témata rozvoje Rychnovska. Bližší informace jsou v příloze, pište do 11. 2.!
01.02.2019
PR PRV - VÝZVA OTEVŘENA!
1.2.2019 byla vyhlášena výzva z PR PRV. Příjem žádostí bude možný do těchto Fichí: F9 – Zemědělské podniky, alokace 2 878 422 Kč F10 – Zemědělské produkty, alokace 1 593 750 Kč F11 – Infrastruktura v lesích, alokace 550 000 Kč F12 – Nezemědělské podnikání, alokace 1 518 175 Kč F15 – Krátké řetězce, alokace 250 000 Kč Školení pro příjemce se bude konat dne 7.2.2019 od 9 hodin v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou (viz pozvánka) Projekty je možno konzultovat již nyní s p. Horákovou, tel. 733772076.
28.01.2019
VÝZVY V ROCE 2019
V rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje připravuje Sdružení SPLAV pro rok 2019 následující dotační výzvy: Ekologická a bezpečná doprava Řešení krizových situací Sociální služby a komunity-investice Výchova a vzdělávání-investice Kulturní dědictví Územní rozvoj Zemědělské podniky Zemědělské produkty Infrastruktura v lesích Nezemědělské podnikání Krátké řetězce Prorodinná opatření Sociální služby a komunity-neinvestice Realizace ÚSES Protierozní opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Celkový objem finančních prostředků je cca 35 mil. Kč. Výzvy budou vyhlašovány v tematických skupinách od února 2019. Vyzýváme zájemce o získání finanční podpory z těchto výzev, aby své projekty konzultovali s pracovníky Sdružení SPLAV, z.s. v dostatečném předstihu, aby podmínky a harmonogram výzev co nejvíce odpovídaly potřebám žadatelů. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz., 732 578 889
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.