icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr


14.12.2018
VÝZVY OPŽP - 1. VÝZVA PŘÍJEM UKONČEN, VÝZVA ´VÝSADBY DŘEVIN´ STÁLE OTEVŘENA
V pondělí 3.12.2018. byl ukončen příjem žádostí do 1. výzvy PR OPZP - Likvidace invazních druhů rostlin. Do výzvy byl přijat 1 projekt - Eradikace invazních druhů rostlin na území CHKO Orlické hory. Cílem projektu je omezování výskytu vybraných invazních druhů (křídlatka a bolševník) na území 5 obcí v Orlických horách. Žadatelem projektu je město Rokytnice v Orlických horách. Věcné hodnocení projektu proběhne dne 18.12., výběr potom 20.12. Do konce února 2019 je nadále otevřená výzva na Výsadby dřevin mimo les.
11.12.2018
VÝZVY IROP - UKONČEN VÝBĚR ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Zasedáním Programového výboru Sdružení SPLAV byl ukončen výběr projektů podaných do výzev Sociální podnikání-investice a Sociální služby a komunity-investice. Všechny podané žádosti byly místní akční skupinou podpořeny. Hodnocení žádostí bude pokračovat na centru pro regionální rozvoj při závěrečném ověření způsobilosti. Další výzvy připravujeme na jaro 2019.
01.12.2018
V LISTOPADU SKONČIL 2. BĚH KURZU PROJEKTU ´SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM´
Návštěvou a exkurzí Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou jsme zakončili dvouměsíční kurz, určený pro 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Jeho náplní byly semináře zaměřené na situace, se kterými se účastníci setkávají v běžném životě – oblastí rodinných i pracovních. Byly také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti. Součástí kurzu byly individuální konzultace s odborníky a pracovní setkávání na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí - účastníci si zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušeli různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů uskutečnit opravdu všechny naplánované aktivity až do poloviny listopadu.
26.11.2018
VÝZVY OPZ - PŘÍJEM UKONČEN, OTEVŘENÍ NOVÉ VÝZVY
V pátek 23.11. byl ukončen příjem žádostí do dvou otevřených výzev PR OPZ. Do opatření Sociální podnikání-neinvestice nebyl přijat žádný projekt, do opatření Sociální služby a komunity byl přijat projekt jeden - klíčový projekt MAS Sdružení SPLAV ´Zahradní terapie v praxi´. Projekt svými aktivitami navazuje na dosavadní činnost MAS v souvislosti s podporováním ohrožených skupin a terapeutickou zahradou v Doudlebách nad Orlicí. Věcné hodnocení projektu proběhne dne 18.12., výběr potom 20.12. 1.1.2019 plánujeme opět vyhlásit opatření Sociální podnikání-neinvestice.
17.10.2018
PROJEKT SPOLUPRÁCE LOCAL SECURITY
Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.
11.10.2018
LISTOPADOVÝ VÝHLED V MAP - AKCE PRO VEŘEJNOST A SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOL RYCHNOVSKA
Rodiče, učitelé, přijďte v listopadu na semináře Jak nastavit hranice a umět říkat ne (14. 11. v Malém sále Pelclova divadla, RK) a Jak mluvit s dětmi o rizicích on-line světa? (15. 11. v ZŠ Mozaika, RK). Semináři vás provedou lektoři s dlouholetou praxí ve školství Martina Černá a Vít Pospíšil. Ředitele škol a jejich zástupce srdečně zveme na výjezdní setkání vedení škol do Ekocentra (22.-23. 11. v Paleta v Oucmanicích). Učitele dále zveme na seminář praktikých ukázek úspěšné komunikace - Umění komunikace aneb rodič, žák, učitel (29. 11. v prostorách Úřadu práce RK) s lektorkou Táňou Brodskou. Více na https://www.sdruzenisplav.cz/s-vami-o-vzdelavani.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.