icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
01.06.2021
STRATEGIE MAS 2021-27 PODÁNA NA MMR
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Sdružení SPLAV na období 2021-27 byla spolu s žádostí o její schválení podána na MMR dne 1.6.2021. Doufáme, že její posuzování proběhne bez komplikací a co nejrychleji a my se budeme moci těšit, že i v dalších letech budeme do našeho území přinášet finanční prostředky na podporu přínosných projektů. Koncepční část SCLLD včetně příloh je zveřejněna zde:
31.05.2021
EXPEDICE S BOHUMÍREM DRAGOUNEM
Zveme vás na dlouho plánovanou expedici za polskou historií a památkami s Bohumírem Dragounem, našim předním historikem a archeologem. Navštívíme velmi zajímavá místa: Henryków – klášter, Ziebice (Minstrberk) - městské památky, Otmuchów - zámek a památky, Strebrna Gora. Nástupní místo: 6:00 Rychnov n. Kn., autobusová zastávka - železniční stanice; 6:15 Solnice, autobusová zastávka Solnice, náměstí. Příjezd: cca 20:00. Cena: 400 Kč,- na číslo účtu 1246275359/0800 a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Informace a přihlášky: Vendula Fečková, e-mail: vendula@sdruzenisplav.cz, tel. 777 227 492.
31.05.2021
PŘIPRAVUJEME POSLEDNÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
Poslední výzvy Integrovaného regionálního operačního programu ve Sdružení SPLAV jsou plánovány na červenec až září 2021. Otevřena budou opatření Bezpečná a ekologická doprava a Sociální služby a komunity-investice. Celková alokace obou výzev je cca 4 200 tis. Kč. Zájemci hlaste se nám!
31.05.2021
BLÍŽÍ SE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o dotaci přijatých v rámci 5.výzvy Programu venkova ve Sdružení SPLAV se chýlí ke konci. Zasedání výběrové komise k věcnému hodnocení projektů je naplánováno na 15.a 16.6. O výsledcích hodnocení i o dalších výzvách PRV vás budeme informovat.
31.05.2021
ÚSPĚCH V PROGRAMU ERASMUS
Sdružení SPLAV slaví další úspěch v programu ERASMUS! Náš společný projekt s šesti evropskými partnerskými organizacemi s názvem NICOLE (New Initiatives and CO-operation for Local Economies) byl přijat a my začínáme s jeho realizací. Projekt je zaměřen na pomoc obcím v plánování aktivit a Sdružení SPLAV bylo partnery pověřeno zpracováním posloupnosti doporučených kroků vedoucích k objektivnímu a přínosnému rozhodnutí. Součástí tohoto úkolu je i mapování dobré a špatné praxe v partnerských zemích. Se zajímavými skutečnostmi vás budeme průběžně informovat.
31.05.2021
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Zveme všechny členy i příznivce Sdružení SPLAV na zasedání valné hromady, které se koná ve čtvrtek 10.6. 2021 od 15.00 v prostorách Zahrady Dobromysl v Záměli. Na programu budou informace o aktuálních aktivitách MAS, diskuze o dalších plánech i představení nových zájemců o členství. Jsme rádi, že nám situace umožňuje se po třičtvrtě roce zase osobně sejít a těšíme se na vás!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 7. 2020 54 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.