icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
11.07.2019
IROP - DVĚ VÝZVY UZAVŘENY
Programový výbor MAS na svém zasedání dne 10.7.2019 ukončil proces hodnocení a výběru projektů přihlášených do výzev MAS ´Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje´ a ´Řešení krizových situací´ schválením finanční podpory přijatých projektů. Všechny projekty byly následně předány na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.
26.06.2019
EVALUAČNÍ ZPRÁVA ODEVZDÁNA NA MMR
V těchto dnech MAS Sdružení SPLAV ukončila práci na evaluační zprávě týkající se strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2016-22 a odevzdala ji na Ministerstvo pro místní rozvoj.
20.06.2019
PR IROP - VYHLÁŠENÍ VÝZEV
Upozorňujeme, že 3.7.2019 budou vyhlášeny 3 výzvy k podávání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního programu, opatření bezpečná doprava, Výchova a vzdělávání - investice a Sociální podnikání. Příjem žádostí bude ukončen na počátku září. Školení pro zájemce o dotaci bude 22.7. od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov n/K. Osobní konzultace projektů jsou možné po dohodě na tel. 732 578 889, Kateřina Holmová.
29.05.2019
PR IROP - VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY-INVESTICE UZAVŘENA
Dne 28.5. byl ukončen příjem žádostí do výzvy Sociální služby a komunity-investice. Byly přijaty tři žádosti o celkových nákladech 8 140 664 Kč. V dalších dnech bude probíhat kontrola žádostí, rozhodnutí o výběru na půdě MAS předpokládáme do konce června 2019.
15.05.2019
PR PRV - VYBRANÉ ŽÁDOSTI
V rámci 3. výzvy Programového rámce Programu rozvoje venkova byly vybrány k financování tyto žádosti o dotaci:
14.03.2019
OPŽP - VYHLÁŠENY NOVÉ VÝZVY
Dne 14.3.2019 byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci OP Životní prostředí. Jedná se o Realizace prvků ÚSES s termínem ukončení výzvy 9.9.2019, Protierozní opatření (termín ukončení 10.6.2019) a Realizace sídelní zeleně, kam mohou žadatelé zasílat své projekty do 30.9.2019. Již nyní s námi můžete konzultovat Vaše případné záměry. Informace k uvedeným opatřením Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775 381 475) a Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz, 604 201 113). Zároveň Vás zveme na školení pro žadatele, které se uskuteční 17.4.2019 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.