icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
15.01.2019
FINSKÝ UČITEL NA RYCHNOVSKU
Ve dnech 3. a 4. 1. 2019 přijel do Rychnova nad Kněžnou na pozvání Sdružení SPLAV finský učitel ze základní školy z města Kangasala pan Olli Vesisenaho. Na přednášce v Pelclově divadle seznámil zájemce z řad veřejnosti se základními principy finského vzdělávacího systému, který patří k nejúspěšnějším na světě (podle umístění finských žáků na předních příčkách v mezinárodních srovnávacích testech). V dopoledních hodinách v ZŠ Javornická sledoval a rozebíral hodinu zeměpisu vedenou v AJ - metoda CLIL, přednášel o Finsku pro žáky 2. stupně a vedl ukázkovou hodinu hudební výchovy. Další den si prohlédl ZŠ v Javornici, kde mluvil s žáky 1. a 2. stupně o finském školství a rovněž zde vedl ukázkovou hodinu HV zaměřenou na rytmus. Postřehy z veřejné přednášky naleznete zde.
14.01.2019
PR PRV - VÝZVA BRZY OTEVŘENA!
Připravujeme 3. výzvu PR PRV. Výzva bude Vyhlášena 1.2.2019 a bude otevřen příjem žádostí do těchto Fichí: F9 – Zemědělské podniky, alokace 2 878 422 Kč F10 – Zemědělské produkty, alokace 1 593 750 Kč F11 – Infrastruktura v lesích, alokace 550 000 Kč F12 – Nezemědělské podnikání, alokace 1 518 175 Kč F15 – Krátké řetězce, alokace 250 000 Kč Školení pro příjemce se bude konat dne 7.2.2019 od 9 hodin v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou (viz pozvánka) Projekty je možno konzultovat již nyní s p. Horákovou, tel. 733772076.
21.12.2018
VÝZVY OPZ, OPŽP - VÝBĚR PROJEKTŮ, OTEVŘENÍ NOVÉ VÝZVY
Zasedáním Programového výboru Sdružení SPLAV byl ukončen výběr projektů přihlášených do výzev PR OPZ Sociální služby a komunity - neinvestice a PR OPŽP Likvidace invazních druhů rostlin. K podpoře byly vybrány tyto žádosti: 1. Výzva PR OPZ - "Zahradní terapie v praxi", žadatel Sdružení SPLAV, z.s. 2. Výzva PR OPŽP - "Eradikace invazních druhů rostlin na území CHKO Orlické hory", žadatel město Rokytnice v O.h. Úspěšným žadatelům blahopřejeme! Do 28. 2. 2019 je otevřena výzva OPŽP, opatření Výsadby dřevin, 1. 1. 2019 bude opět vyhlášena výzva OPZ, opatření Sociální podnikání-neinvestice.
11.12.2018
VÝZVY IROP - UKONČEN VÝBĚR ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Zasedáním Programového výboru Sdružení SPLAV byl ukončen výběr projektů podaných do výzev Sociální podnikání-investice a Sociální služby a komunity-investice. Všechny podané žádosti byly místní akční skupinou podpořeny. Hodnocení žádostí bude pokračovat na centru pro regionální rozvoj při závěrečném ověření způsobilosti. Další výzvy připravujeme na jaro 2019.
01.12.2018
V LISTOPADU SKONČIL 2. BĚH KURZU PROJEKTU ´SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM´
Návštěvou a exkurzí Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou jsme zakončili dvouměsíční kurz, určený pro 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Jeho náplní byly semináře zaměřené na situace, se kterými se účastníci setkávají v běžném životě – oblastí rodinných i pracovních. Byly také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti. Součástí kurzu byly individuální konzultace s odborníky a pracovní setkávání na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí - účastníci si zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušeli různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů uskutečnit opravdu všechny naplánované aktivity až do poloviny listopadu.
17.10.2018
PROJEKT SPOLUPRÁCE LOCAL SECURITY
Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.