icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
14.03.2019
VYHLÁŠENY NOVÉ VÝZVY v OPŽP
Dne 14.3.2019 byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci OP Životní prostředí. Jedná se o Realizace prvků ÚSES s termínem ukončení výzvy 9.9.2019, Protierozní opatření (termín ukončení 10.6.2019) a Realizace sídelní zeleně, kam mohou žadatelé zasílat své projekty do 30.9.2019. Již nyní s námi můžete konzultovat Vaše případné záměry. Informace k uvedeným opatřením Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775 381 475) a Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz, 604 201 113).
14.03.2019
MEZINÁRODNÍ PROJEKT LOCAL SECURITY
Ve dnech 18. – 22. 2. 2019 proběhl druhý workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech. Workshop probíhal na území finského partnera a program byl analogicky sestavený k programu workshopu v České republice, s důrazem na specifika IZS ve Finsku a na prevenci a osvětu venkovského obyvatelstva. Přečtěte si podrobnosti a podívejte se na fotografie z akce!
12.03.2019
V RÁMCI 3. VÝZVY PR PRV BYLO PŘIJATO 22 ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Ve dnech 15.2. - 8.3. 2019 probíhal prostřednictvím Portálu Farmáře příjem žádostí do vyhlášené 3. výzvy PR PRV. Během této doby bylo přijato celkem 22 žádostí o dotaci. Seznam všech přijatých žádostí na MAS naleznete v příloze.
11.03.2019
SPOLUPRACUJEME - SPOLU SE SPLAVEM
9.4.2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka k projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem´. 23.4.2019 bude zahájen třetí běh motivačního programu. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili. Skládat se bude z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Kontakt: PharmDr. Ilona Mikušová, 777 813 837, ilona@sdruzenisplav.cz
11.02.2019
STAROSTOVÉ A ŘEDITELÉ ŠKOL RYCHNOVSKA SE SETKALI V JAVORNICI
V pátek 8. února se v Javornici sešlo 18 starostů a ředitelů ZŠ a MŠ z obcí Rychnovska k prvnímu společnému setkání v rámci místního akčního plánu vzdělávání. Akce se jmenovala Obec a škola na jedné lodi a jejím cílem bylo zaměřit se na dobrou spolupráci obce a školy. Se znalcem školské legislativy PaedDr. Milanem Štočkem si účastníci osvěžili své povinnosti a práva a měli prostor na vyjasnění toho, co ve vztahu ke škole řeší. Na závěr setkání ředitelé a starostové ve skupinách definovali, jaká mají očekávání od druhé strany (častější komunikace, včasné plánování financí, přehled zastupitelstva o dění ve škole). Navazující setkání proběhne na podzim a bude rozvíjet načatá témata.
04.02.2019
UPOZORNĚNÍ PRO OBCE - POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výčet možných žadatelů o dotaci na pořízení či změnu Územního plánu, Regulačního plánu a Územní studie na všechny obce. To znamená, že z území MAS Sdružení SPLAV může nově o dotační prostředky na tyto aktivity žádat všech 31 obcí. V roce 2019 bude otevřena výzva k příjmu žádostí o dotaci na Pořizování dokumentů územního rozvoje ve všech aktivitách. Žádáme proto starosty obcí, kteří mají zájem o získání těchto finančních prostředků, aby nás co nejdříve kontaktovali kvůli stanovení termínu a alokace výzvy. Kontakt: Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, 732 578 889".
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2018 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 560 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 5. 2018 52 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.