Hodnocení a výběr projektů

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):
 • Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.
 • Prospěšnost pro partnerství a spolupráci – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.
 • Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.
 • Udržitelnost – bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.
 • Soulad s  cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.

Jako podklad pro věcné hodnocení žádostí o podporu Výběrovou komisí MAS zajišťuje MAS posouzení žádosti odborníkem. Seznam odborných hodnotitelů žádostí podaných PR IROP může být průběžně obměňován a doplňován: 

 • Opatření Ekologická a bezpečná doprava
  • Ing. Jiří Brandejs, vedoucí oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, jiri.brandejs@rychnov-city.cz, 494 509 650
 • Opatření Řešení krizových situací
  • mjr. Bc. Michal Kalous, vedoucí oddělení služeb IZS a OPIS, územní odbor RK, michal.kalous@HKK.IZSCR.cz
 • Opatření Sociální služby a komunity – investice
  • Bc. Josef Šimerda, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Rychnov n/K., josef.simerda@rychnov-city.cz, 494 509 400
  • Ing. Alena Martincová, referent zaměstnanosti, Úřad práce Rychnov n/K.
 • Opatření Výchova a vzdělávání – investice
  • Ludmila Cabalková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Rychnov n/K., ludmila.cabalkova@rychnov-city.cz, 494 509 150