Realizujeme šablony I.

Informace pro potřeby SPLAVu a žadatele/příjemce v projektu Zjednodušeného vykazování, dále jen Šablony – poslední aktualizace 8.1.2018.

Prosíme žadatele/příjemce o konzultace níže uvedeného s Mgr. Martinou Kubišovou – tel. 728 098 091.

DŮLEŽITÉ:

Po schválení projektu – po vydání právního aktu – prosím informujte Radu města/Zastupitelstvo obce o schválení + název projektu, cíl, částka. Zápis s informováním o realizaci projektu založte pro případnou kontrolu z MŠMT.

APLIKACE ISKP2014:

Prosím o kontrolu aplikace a platnosti certifikátu na: https://www.mssf.cz/testapp/check_client.aspx

APLIKACE ESF CR:

Prosím o kontrolu přihlášení a navázání projektu na https://www.esfcr.cz/

V této aplikaci si prosím průběžně udržujte záznamy ped. pracovníků o absolvovaných školeních. Pouze v případě realizace šablon pro školení, vzájemnou spolupráci apod. Netýká se personálních šablon.

KONTROLY PROJEKTU na místě ze strany MŠMT:

Kontroly na místě probíhají s žadatelem předloženou/požadovanou dokumentací – výstupy aktivit a doložení indikátorů, která se dokládá v projektu a také se kontroluje:

 • Interní směrnice – Archivační a spisový řád, organizační řád – zapracování personální šablony (asistenta, chůvy…)
 • pracovní náplň chůvy a šk. asistenta a jejich provázanost v dalších školních dokumentech
 • podpisové vzory pro účely projektu (aktualizované i původní verze) Dokument Sablony_I_-_podpisovy_vzor.xlsx
 • Zprávy o realizaci
 • originál právního dokumentu přidělení podpory včetně jeho případných dodatků; korespondence s poskytovatelem (tj. projektová složka)
 • doložení originálních dokladů ze ZoR
 • portfolia pedagoga
DOKLÁDANÉ PŘÍLOHY ŠABLON:

Aktuální přílohy najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Zde je kompletní přehled příloh dle jednotlivých šablon stáhnutý dne 21.6.2017 dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS.pdf

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŠABLON:

Veškeré čerpání finančních prostředků konzultujte se svojí účetní nebo účetní firmou.

lze využít dle čerpaných Šablon:
 • Platy/mzdy v personálních šablonách, včetně odvodů
 • Náklady na DVPP – kurz, doprava, ubytování, literatura, mzdový příspěvek (odměna zastupujícímu pedagogovi (DPP, DPČ), ne suplování).
 • Odměny za vedení klubů, doučování, za vedení chůvy, za administraci projektu (účetní, vedoucí projektu, za vedení archivace) – interně i externě.
 • Odborná literatura, drobné pomůcky, spotřební materiál, software.
 • Drobné občerstvení pro schůzky s rodiči
 • Vybavení a pomůcky
 • Nákup vybavení a IT techniky
  • pečlivě zvažte potřebnost a využití – musí být využito pro realizaci projektu
  • pozor na investice (40.000Kč a 60.000Kč)
 • Kurzy DVPP
  • kurzy odpovídají svým zaměřením požadavkům v šabloně
  • kurz DVPP, který je hrazen z veřejných prostředků a je poskytován zdarma, je neuznatelný fin. výstup
  • vlastní kurz DVPP školy nabídnutý pro pedagogy stejné školy je také neuznatelným výstupem
Na co nelze využít fin. prostředky:
 • na investice, stavební úpravy a investiční nábytek
 • na to, co je hrazeno ze zákona (co může být nárokováno ze zákona)
Možnost využívání finančních prostředků napříč šablonami:
 • není třeba se řídit hodnotou jednotlivých šablon, ale celou částkou na projektu
 • finanční prostředky využívat za účelem dosažení cílů a výstupů aktivit
Během realizace projektu:
 • inventarizovat (označit inventárním číslem), není třeba označovat povinnou publicitou
 • během realizace nelze převést, prodat, pronajmout, zapůjčit
PUBLICITA PROJEKTU ŠABLON:
 1. Informujte na vašich webových stránkách o projektu  (+ logolink) (nejpozději do cca začátku září), dle verze 2 Pravidel (kap. 17.1) nejpozději do odevzdání 1. ZoR, kde o tom informuje.

      – stručný popis projektu, jeho cíle, info o tom, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Umístíme loga EU a MMR tak, aby byly viditelné při otevření int. stránky bez rolování této stránky.

 1. Umístíme alespoň 1 plakát A3 (minimálně A3) s informacemi o projektu na místo viditelné pro veřejnost. Název projektu, hlavní cíl projektu a věta „Projekt …… je spolufinancován Evropskou unií.“
 1. Na dokumentech pro veřejnost, vč. potvrzení účasti, uvádíme logolink (informace o projektu na webových stránkách a v tisku, letáky, prezentace, prezenční listiny., popř. zveřejněné výstupy projektu)
 2. Při pořádání seminářů, školení atd. informujeme účastníky i případně subjekty podílející se na pořádání semináře, o podpoře z OP VVV.

Logolinky: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

Generátor publicity (plakátu): https://publicita.dotaceeu.cz/.

ČASTÉ OTÁZKY ŠABLON – Postřehy ze ZoR:

Reporty: vždy ukončit k poslednímu dni toho měsíce nebo začátkem následujícího (nikdy ne např. ve čtvrtek, když pátek je poslední den v měsíci/nebo o víkendu)

   • úvazek – 0,5 měsíčně (dopsat slovně)
   • podpisy – zkontrolovat, že jsou podepsané
   • OČR, PN – dát do kalkulačky

Sdílení zkušeností – pokud máte 2 šablony za 1 sledované období, každé napsat na jiný report. Nejde dohromady.

pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon – chůva/asistent: pracuje několik dní v měsíci a po zbytek měsíce čerpá OČR, není uznatelný výstup za celý měsíc z hlediska plnění indikátoru.  Škola musí za tento měsíc vrátit peníze nebo si ho dotyčný zaměstnanec nahradit na konci projektu. Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců: Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec čerpá nemocenskou, doba PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů (uznatelný výstup za celý měsíc), pokud přesáhne, bude výstup poměrově krácen.

automatické info o depeších na projektu: každý si sám nastavuje v ISKP napravo nahoře v „PROFIL UŽIVATELE“ – Kontaktní údaje – Nový záznam – SMS a e-mail… Zaklikněte „Platnost“ a „Noční klid“.

zpřístupnění ZoR (Zpráva o realizaci): bude individuálně automaticky zpřístupněno systémem (po 6 měsících po Právním aktu), přijde depeše

vzdělání pro pedagogického asistenta viz kvalifikace_chuva_skolni_asistent.pdf

proplacení kurzu – možné z peněz na šablonu – ano. Je také možné dát asistentovi vyšší plat tak, aby pokryl náklady na kurz.

kurz hotový před nástupem do práce – ano. Není možné, aby si kurz dodělával v průběhu práce.

publicita, finanční čerpání v projektu – viz výše (info na webu, A3 venku vystavený), fin. čerpání se nedokládá do systému, nicméně mít založeno v šanonu pro příp. kontrolu

fin. odměna pro hostitelského pedagoga (sdílení zkušeností různých škol.. pro MŠ/ZŠ) – DPP na vysílající škole

čerpání šablon pro chůvu, šk. asistenta – šk. asistent nemůže přerušit během šk. prázdnin, chůva může. Doporučujeme do pracovní náplně doplnit činnosti, které nejsou závislé na přítomnosti dětí (např. revize her, hraček a knížek v MŠ a soupis vhodných hraček/knih pro malé děti na základě zkušeností, reflexe práce a doporučení pro MŠ pro další činnosti s malými dětmi apod) a těmto činnostem by se měla chůva věnovat v době, kdy děti v MŠ nebudou. Přerušení na prázdniny a navázání v září, pokud jsou 2 dvouleté děti, lze.

mzda pro školního asistenta – výzva nestanovuje žádná doporučení ke stanovení výše finančního ohodnocení. Info dle OP VVV: – pozice asistenta pedagoga je doporučována i pro pozici školního asistenta hrazeného ze šablon. Školní asistent stejně jako chůva je nepedagogický pracovník a pracuje pod vedením pedagoga. Nicméně, výše finanční odměny záleží na Vašem rozhodnutí (k platu můžete vždy přidat odměny).  2.16.05 Asistent pedagoga 4. – 6. platová třída

 • 4. platová třída – Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
 • 5. platová třída – Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků.
 • 6. platová třída – Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  – Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

peníze pro 2018 – předpokládaný termín podzim 2017

pracovní smlouva – obsahuje také registrační číslo a název projektu

ZoR – Zpráva o realizaci – uživatelská příručka je zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zprava-o-realizaci

ZoR – v záložce Indikátory – dopsat aktuální čísla podle nově vyplněné Kalkulačky

ZoR – v záložce Dokumenty zpráv – nahrát také vyplněnou novou Kalkulačku z 5.1.2018 (doplnit aktuální počet splněných šablon), nahrát Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele, nahrát zprávu z kontroly projektu

dokládání personálních šablon – prac. smlouva/DPP, nejvyšší dosažené vzdělání, odborné vzdělání k pers. šabloně,

náplň práce – název, číslo projektu, název prac. pozice, výše úvazku (ta je i na reportech, uvádí se včetně „měsíčně/týdně)

ZoR2 – opět napsat info o publicitě – nevykazovat (nelze), jen popsat do průběhu, pokud se vykazuje školení – vykazuje se nejdříve v esfcr.cz, pak se načítají data v ISKP2014+