Strategická část

Strategická část SCLLD stanovuje misi, vizi a základní principy rozvoje regionu. Následují obecně formulované strategické a pak konkrétněji směřované specifické cíle regionu. Ty jsou uspořádány do tzv. stromu cílů. Ke každému cíly jsou přiřazeny objektivně změřitelné indikátory.

Jednotlivé cíle tvoří prioritní oblasti, témata a aktivity, které naplňují specifické cíle. SCLLD navrhla tři základní prioritní oblasti:

  • prostředí
  • občané
  • podnikání

Všechny prioritní oblasti je rozpracovány do více témat. Prioritu „prostředí“ tvoří 4 témata, prioritu „občané“ 6 témat a prioritu „podnikání“ 4 témata. Každé z témat je naplněno 3-5 aktivitami.

V další části je popsána vazba na strategické dokumenty, ať už vyšších územních celků (CR, kraj), tak i dokumentů v regionu. Podrobněji je zpracován i soulad s operačními programy EU.

V akčním plánu je uveden zásobník projektů, které byl sestaven na základě sběru informací z regionu. Projekty jsou rozděleny do tří kategorií – ty, které si budou muset financovat sami žadatelé, dále pak projekty, které budou moci být financovány z různých dotačních zdrojů ČR i EU, ale mimo SCLLD a konečně projekty financované prostředníctvím SCLLD.

Důležitou kapitolou strategické části jsou programové rámce a v nich obsažená opatření SCLLD s okruhy projektů. Strategie definuje 4 programové rámce:

  • PR IROP (Rozvoj venkovských obcí),
  • PR PRV (Rozvoj zemědělství a dalších podnikatelských aktivit),
  • PR OPZ (Zaměstnanost a sociální stabilita)
  • PR OPŽP (Zlepšení a ochrana ŽP)

Jednotlivé programové rámce jsou rozpracovány do 22 opatření, nejvíce opatření tvoří PR PRV (9 opatření/fichí) a PR IROP (7 opatření).

SCLLD_2017_strategie.pdf