Realizace Šablony OP JAK

Realizace šablon

 • přehled dokládání výstupů/dokumentů do ZOR a pro kontrolu na místě Dokladani_vystupy_sablony_I_OPJAK
 • Přehled šablon, jejich popis, dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu atd: Přehled_šablon_I_OPJAK
 • všechny dokumenty k realizaci ke stažení Přílohy k realizaci šablon I OPJAK
 • kvalifikační předpoklady pro personální šablony Manuál kvalifikace, kvalifikace speciální pedagog
 • všechny dokumenty také najdete na webu OP JAK v dokumentech výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I pod záložkou Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektu.
 • KONEC REALIZACE PROJEKTU JE nejpozději do 31.12.2025!!
 • Délka realizace projektu je mezi 24 a 36 měsíci
 • Speciální pedagog lze financovat ze šablon jen do 31.12.2025
 • nová výzva na další šablony od 1.9.2024 (projekty se nemohou překrývat´)
 • KONZULTANTI ŠABLON MŠMT: Info linka +420 234 814 777 dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00. Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Zpráva o realizaci (ZOR)

Produktivní hodiny

při vykazování způsobilých jednotek aktivit personální podpory = produktivních hodin, platí:

 • jednotka = produktivní hodina,
 • jednotkový náklad = náklad na zaměstnance na 1 produktivní hodinu,
 • produktivní hodina = skutečně odpracovaná hodina, za kterou náleží zaměstnanci mzda/plat či odměna z dohody, nebo hodina, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu např. náhrada mzdy za pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem vyjma hodin státních svátků, dovolené, tzn:
  • Svátky a dovolená NE
  • OČR NE
  • PROPUSTKA K LÉKAŘI, ŠKOLENÍ ANO
  • Neschopenka prvních 14 dnů nemoci ANO
  • Skutečně odpracované hodiny ANO
 • produktivní hodiny lze v ZoR projektu vykazovat pouze jako celé číslo !!
 • Příjemce je oprávněn za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vykázat za zaměstnance zaměstnaného na 1,0 úvazek maximálně 1720 produktivních hodin.
 • počet pracovních dní v měsíci viz plánovací kalendář

Publicita

 • Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že než bude spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027 na webu DotaceEU.cz, je webu v sekci OPJAK.cz/publicita k dispozici šablona pro plakát velikost A3 ve formátu Word, kterou je možné využít. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.
 • V případě, že má příjemce problém s přípravou grafických návrhů pro splnění pravidel povinné publicity bez generátoru, může se obrátit na svého projektového administrátora, případně na pracovníky publicity OP JAK na e-mailu: opjak@msmt.cz.

https://opjak.cz/aktuality/generator-nastroju-povinne-publicity-2021-2027/

Indikátory

Cílová hodnota zvolených indikátorů odpovídá zvoleným šablonám a velikosti školy, tj.:

 • 510 102 – vždy 1 (1 subjekt na úrovni RED_IZO)
 • 508 102 – podle počtu subjektů na úrovni IZO, pro které jsou zvoleny šablony
 • 515 102 – min. alespoň několik dětí/žáků/účastníků, max. dle stávajícího počtu dětí/žáků/účastníků
 • 517 102, 516 112, 516 113 – min. 0, max. ve výši 515 102 (v případě vysokých hodnot zvážit reálnost dle popisu indikátoru ve výzvě)
 • 525 102 – min. 1
 • 600 000 – min. 1 max. ve výši 525 102

Karta účastníka

 • zakládá se pro každého účastníka (pracovníka ve vzdělávání včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání), který prošel jakoukoliv aktivitou osobnostně sociálního a profesního rozvoje (vzdělávání/ spolupráce) hrazenou z projektu.
 • Musí vést ředitel školy, bude nové https://www.esfcr.cz/ na jaře 2023.
 • Od počátku vstupu do realizace projektu si příjemce vede evidenci každého účastníka osobnostně sociálního a profesního rozvoje vzdělávání (včetně spoluprací) Požadované údaje předá na vyžádání ŘO.
 • V ZoR projektu se nedokládá.
 • Při kontrole na místě se dokládá Karta účastníka podepsaná účastníkem, kterou příjemce uchovává.
 • Kartu účastníka najdete ke stažení  výše v dokumentu s názvem „všechny dokumenty k realizaci najdete podrobně zde“.

Závěrečná zpráva o realizaci (ZZOR)

 • informace k ukončování projektu
 • Před podáním ZZoR je třeba vyplnit Výstupní evaluační dotazník a Evidenci podpořenosti za každý subjekt (IZO), pro který byly vybrány šablony. Dotazníky jsou přístupné na adrese https://evaluace.opjak.cz/ Jako unikátní vstupní kód pro vyplnění těchto dotazníků slouží hash kód žádosti o podporu, který najdete v IS KP21+ u registračního čísla projektu (označeného jako HASH). Vyplňujte je až na konci realizace aktivit, nejpozději do odevzdání závěrečné zprávy o realizaci. Finalizované vyplněné dotazníky se do ZZoR nedokládají, ale jejich vyplnění (resp. finalizace) je předmětem administrativního ověření při kontrole závěrečné zprávy o realizaci.
 • Je třeba se ujistit, že každá podpořená osoba v šablonách vzdělávání a spolupráce má vyplněnou kartu účastníka. Kartu účastníka je možné uchovat v elektronické podobě, pokud bude listinné podobě s vlastnoručním podpisem účastníka.
 • Je nutné připravit projektovou dokumentaci k archivaci. Informace k archivaci jsou uvedeny v PpŽP ZP v kap. 7.10. Uchovávání dokumentů (na straně 183). Pokud je dokument v ISKP21+ uložen jako originál, není povinností archivovat daný dokument na jiném místě (např. žádost o podporu, zpráva o realizaci, právní akt, dodatky k právnímu aktu). U příloh k žádosti o podporu a ke zprávám o realizaci je třeba rozlišovat, zda jsou jednotlivé přílohy vloženy do ISKP21+ jako originál (tj. jako dokumenty elektronicky podepsané) nebo jako kopie.