Realizace Šablony OP JAK

Realizace šablon

Zpráva o realizaci (ZOR)

Publicita

 • Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027 by měl být zprovozněn na webu DotaceEU.cz v průběhu dubna 2023. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.
 • V případě, že má příjemce problém s přípravou grafických návrhů pro splnění pravidel povinné publicity bez generátoru, může se obrátit na svého projektového administrátora, případně na pracovníky publicity OP JAK na e-mailu: opjak@msmt.cz.

https://opjak.cz/aktuality/generator-nastroju-povinne-publicity-2021-2027/

Indikátory

Cílová hodnota zvolených indikátorů odpovídá zvoleným šablonám a velikosti školy, tj.:

 • 510 102 – vždy 1 (1 subjekt na úrovni RED_IZO)
 • 508 102 – podle počtu subjektů na úrovni IZO, pro které jsou zvoleny šablony
 • 515 102 – min. alespoň několik dětí/žáků/účastníků, max. dle stávajícího počtu dětí/žáků/účastníků
 • 517 102, 516 112, 516 113 – min. 0, max. ve výši 515 102 (v případě vysokých hodnot zvážit reálnost dle popisu indikátoru ve výzvě)
 • 525 102 – min. 1
 • 600 000 – min. 1 max. ve výši 525 102

Karta účastníka

 • zakládá se pro každého účastníka (pracovníka ve vzdělávání včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání), který prošel jakoukoliv aktivitou osobnostně sociálního a profesního rozvoje (vzdělávání/ spolupráce) hrazenou z projektu.
 • Musí vést ředitel školy, bude nové https://www.esfcr.cz/ na jaře 2023
 • Od počátku vstupu do realizace projektu si příjemce vede evidenci každého účastníka osobnostně sociálního a profesního rozvoje vzdělávání (včetně spoluprací) Požadované údaje předá na vyžádání ŘO.
 • V ZoR projektu se nedokládá.
 • Při kontrole na místě se dokládá Karta účastníka podepsaná účastníkem, kterou příjemce uchovává.