Realizace Šablony OP JAK

Realizace šablon

Zpráva o realizaci (ZOR)

Produktivní hodiny

při vykazování způsobilých jednotek aktivit personální podpory = produktivních hodin, platí:

 • jednotka = produktivní hodina,
 • jednotkový náklad = náklad na zaměstnance na 1 produktivní hodinu,
 • produktivní hodina = skutečně odpracovaná hodina, za kterou náleží zaměstnanci mzda/plat či odměna z dohody, nebo hodina, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu např. náhrada mzdy za pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem vyjma hodin státních svátků, dovolené, tzn:
  • Svátky a dovolená NE
  • OČR NE
  • PROPUSTKA K LÉKAŘI, ŠKOLENÍ ANO
  • Neschopenka prvních 14 dnů nemoci ANO
  • Skutečně odpracované hodiny ANO
 • produktivní hodiny lze v ZoR projektu vykazovat pouze jako celé číslo !!
 • Příjemce je oprávněn za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vykázat za zaměstnance zaměstnaného na 1,0 úvazek maximálně 1720 produktivních hodin.
 • počet pracovních dní v měsíci viz plánovací kalendář

Publicita

 • Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že než bude spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027 na webu DotaceEU.cz, je webu v sekci OPJAK.cz/publicita k dispozici šablona pro plakát velikost A3 ve formátu Word, kterou je možné využít. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.
 • V případě, že má příjemce problém s přípravou grafických návrhů pro splnění pravidel povinné publicity bez generátoru, může se obrátit na svého projektového administrátora, případně na pracovníky publicity OP JAK na e-mailu: opjak@msmt.cz.

https://opjak.cz/aktuality/generator-nastroju-povinne-publicity-2021-2027/

Indikátory

Cílová hodnota zvolených indikátorů odpovídá zvoleným šablonám a velikosti školy, tj.:

 • 510 102 – vždy 1 (1 subjekt na úrovni RED_IZO)
 • 508 102 – podle počtu subjektů na úrovni IZO, pro které jsou zvoleny šablony
 • 515 102 – min. alespoň několik dětí/žáků/účastníků, max. dle stávajícího počtu dětí/žáků/účastníků
 • 517 102, 516 112, 516 113 – min. 0, max. ve výši 515 102 (v případě vysokých hodnot zvážit reálnost dle popisu indikátoru ve výzvě)
 • 525 102 – min. 1
 • 600 000 – min. 1 max. ve výši 525 102

Karta účastníka

 • zakládá se pro každého účastníka (pracovníka ve vzdělávání včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání), který prošel jakoukoliv aktivitou osobnostně sociálního a profesního rozvoje (vzdělávání/ spolupráce) hrazenou z projektu.
 • Musí vést ředitel školy, bude nové https://www.esfcr.cz/ na jaře 2023.
 • Od počátku vstupu do realizace projektu si příjemce vede evidenci každého účastníka osobnostně sociálního a profesního rozvoje vzdělávání (včetně spoluprací) Požadované údaje předá na vyžádání ŘO.
 • V ZoR projektu se nedokládá.
 • Při kontrole na místě se dokládá Karta účastníka podepsaná účastníkem, kterou příjemce uchovává.
 • Kartu účastníka najdete ke stažení  výše v dokumentu s názvem „všechny dokumenty k realizaci najdete podrobně zde“.