Žádost, ZOR, ZZOR – tipy a triky

Žádost:

 • založený přístup do systému ISKP2014+, nainstalované aplikace (certifikáty) k ISKP
 • el. podpis funkční/platný
 • všechny přílohy el. podepsat zvlášť SAMOSTATNĚ! – Kalkulačka – vyplněná, Prohlášení o přijatelnosti žadatele – naskenované – přidat podpis, datum a razítko
 • poslední příloha – Výstup z dotazníkového šetření
 • na záložce Subjekty projektu zaškrtnout KŘÍŽEK u položky „Zahrnout subjekt“.

Nepovinné, ale výhodné:

 • nastavit automatické zasílání upozornění na depeše – na hlavní obrazovce napravo nahoře „Profil uživatele“ → „Kontaktní údaje“ → dole zvolit možnost „SMS a e-mail“ a postupně vypsat tel a e-mail. Zaškrtněte „Platnost“ a „Noční klid“. ULOŽTE!

 

Elektronický podpis:

Žadatel se přihlásí v Exploreru. Klikne na „Žadatel“, na řádek s projektem, pak dle potřeby – Zprávy o realizaci, Žádost o změnu. Klikněte na poslední dolní řádek a na další obrazovce v levé liště úplně dole na „Podpis“. Na této obrazovce klikněte na černou mašli, objeví se tlačítko „Vytvořit podpis“. Klikněte, vyberte možnost „Centrální/systémové úložiště“, klikněte dále na své jméno certifikátu podpisu a pak na tlačítko „Dokončit“. Počkejte na dokončení podpisu.

 

Změna ŽOZ (žádost o změnu)

změna aktivity:
 • změnit XLS + nahrát do dokumentů zprávy
 • změnit data na obrazovce Aktivity (+ zmáčknout tlačítko Generovat do rozpočtu), Indikátory
 • kontrola na obrazovce Rozpočet jednotkový – objem Celkových způsobilých výdajů = celkem v Kalkulačce
 • na obrazovce Přehled zdrojů – tlačítko Rozpad financí – Uložit
 • na obrazovce Finanční plán zmáčknout tlačítko Vygenerovat nový finanční plán
 • na obrazovce Specifické cíle – upravit % cílů
sloučení ZOR a ZZOR:

Podání ŽOZ – pouze v první obrazovce – vložit pouze text: „Žádáme o nepředložení poslední průběžné ZoR projektu/ŽoP dle Pravidel pro žadatele a příjemce ZP, kap. 7.1.1. Poslední průběžná ZoR by byla předložena v termínu kratším než 2 měsíce před ukončením realizace projektu. Po schválení změny ze strany ŘO OP VVV bude předložena závěrečná ZoR po ukončení realizace projektu.“ (bez výběru obrazovek a bez příloh), podává se s předstihem minimálně 30 pracovních dnů před termínem pro podání poslední průběžné ZoR.

Druhý krok po schválení ŘO:
Na záložce Rozpočet jednotkový pro ŽoZ vstupte na poslední řádek záznamu rozpočtu a stiskněte tlačítko Vykázat změnu. Tím vytvoříte nový záznam rozpočtu. Na záložce Přehled zdrojů financování stiskněte tlačítko Rozpad financí. Na záložce finanční plán NEPROVÁDĚJTE žádný úkon. Žádost o změnu finalizujte (prostřednictvím tlačítek Kontrola a Finalizace) a elektronicky podepište.

Dřívější ukončení projektu:
Projekt se ukončí nejdříve 40 dní předem.

PŘÍLOHY:

 • povinné přílohy pro každou školu: Čestné prohlášení pro všechny šablony
 • při vzdělávání – Portfolio pedagoga

 

ZOR (zpráva o realizaci)

 • plnit povinnosti publicity
 • report u personální šablony – u úvazku doplnit „měsíčně“
 • kontrolovat u reportů – datum a podpis
 • nastavit za 1x sdílení zkušeností ve vykázaných počtech Jednotek hodnota 2
 • přikládat čestné prohlášení o 3 dětech ohrožených školním neúspěchem – Školní asistent
 • přikládat prohlášení, že v MŠ jsou 2leté děti – u chůvy

ZZOR (závěrečná zpráva o realizaci)

Doložení indikátoru 52510 (Počet pracovníků ve vzdělávání): Doložení souhrnné zprávy z reflexe za celou organizaci. Vzor souhrnné zprávy z reflexe (Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10) je dostupný zde Souhrnná zpráva reflexe .
Je to ze školení pracovníků + sdílení zkušeností. Nutný obsah – datum, počet hodin, co se dozvěděli, kdy využili poznatky v praxi, kdo se účastnil). Tito lidé musejí být zadáni v systému esfcr.cz.

Výstupy z dotazníků

Doplnění všech indikátorů: počet dětí ve škole, atd. včetně indikátorů školení a sdílení zkušeností 51010, 52510, 60000; 5 15 10, 5 16 10 a 5 17 10. Mít dopředu hotové aktivity v systému http://www.esfcr.cz, např. výchozí hodnota 5 16 10 je nastavena 5, skutečná cílová hodnota ke dni finalizace ZZoR činí 4, pak je do ZZoR do přírůstku nutné vyplnit hodnotu -1.

Splnění horizontálních principů: Vykázat změnu a stačí doplnit větu – Principy byly popsány v žádosti a jsou dodržovány.

Kalkulačka: Na kartách vyplnit záložky Vzdělávání pedagogů, Seznam osob.

Žádost o snížení výsledkového indikátoru 5 25 10 a milníku 6 00 00, a to zejména s ohledem na personální změny v pedagogickém sboru či nízkou nabídku požadovaných kurzů DVPP. Žádost o změnu musí být podána nejpozději 40 pracovních dní před koncem realizace projektu.