Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV

První Integrovaná strategie rozvoje pro území MAS byla sestavena v roce 2005 s podporou programu LEADER+ a byla zaměřena především na řešení jednodušších problémů území, řešitelných menšími finančními prostředky. Tato strategie byla následně rozpracována pro uplatnění programu LEADER ČR 2005 a LEADER ČR 2006 a naplněna 13 podpořenými projekty vnějších subjektů a několika vlastními projekty.

Práce na Strategii rozvoje pro první programové období 2007-13 byly zahájeny v roce 2007 vyhodnocením úspěšnosti předcházející integrované strategie. Bylo posuzováno především plnění Sdružení SPLAV, z.s. stanovených cílů a jejich indikátorů a zjišťováno, proč někde nebylo dosaženo předpokládaných hodnot, o která témata byl největší zájem, jaké subjekty byly nejaktivnější atp. Výsledkem tohoto hodnocení bylo zjištění, že nejprospěšnější je MAS pro své území ve finanční a odborné podpoře projektů z programu LEADER, dále v pomoci znevýhodněným skupinám občanů vytvářením alternativních pracovních míst a sociálních vazeb v obecních komunitách, v nabídce volnočasových aktivit pro děti a mládež a také v přinášení informací a kontaktů na různé venkovské subjekty z jiných částí ČR i zahraničí. Tato zjištění byla využita pro přípravu činnosti MAS v dalším období formou 4 podrobných tematicky zaměřených strategických dokumentů – Strategického plánu LEADER, Strategického plánu Lidské zdroje, Strategického plánu Mládež a Strategického plánu Mezinárodní spolupráce.

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sdružení SPLAV pro období 2014-22 je opět založena na podrobném vyhodnocení předcházejícího období. Průběžně byly vyhodnocovány zejména výsledky dosažené při realizaci strategie LEADER, aby strategický plán pro další období pracoval s co nejreálnějšími cíli. Na základě vyhodnocení předcházejícího období, zjištění zvyšujícího se zájmu o projekty LEADER a některá témata a také na základě předpokladu, že bude rozšířen počet témat, která budou touto metodou podporována, se MAS rozhodla doplnit dosavadní jednotný Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) o 4 úžeji zaměřené kapitoly – Programový rámec IROP (Rozvoj venkovských obcí), Programový rámec OPZ (Zaměstnanost a sociální stabilita), Programový rámec PRV (Rozvoj zemědělství a dalších podnikatelských aktivit) a Programový rámec OPŽP (Zlepšení a ochrana životního prostředí). Každá z těchto kapitol obsahuje jak cíle splnitelné samostatnou činností MAS, tak cíle stanovené pro realizaci projektů LEADER žadatelů z území MAS, tak i cíle uskutečnitelné pouze za spolupráce MAS s jinými subjekty z ČR i zahraničí. Těmito čtyřmi kapitolami SCLLD budou nahrazeny dosavadní strategické plány LEADER, Lidské zdroje, Mládež a Mezinárodní spolupráce platné v předcházejícím období. Další strategické dokumenty budou podle potřeby dopracovány.

Pro veškerou činnost spojenou s tvorbou a realizací strategických dokumentů využívá MAS Sdružení SPLAV především vlastní členskou základnu, zaměstnance MAS, partnerské organizace a veřejnost z území. Významnými partnery při uskutečňování záměrů MAS jsou zástupci obcí na území MAS a dalších orgánů veřejné správy. Velkým přínosem je i možnost přenosu zkušeností a dobré praxe od zahraničních partnerských MAS z Finska, Velké Británie, Polska a Estonska.