SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity

I přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti v regionu přetrvávají na území MAS některé sociální problémy, které vedou k sociálnímu oslabování znevýhodněných skupin občanů. Jedná se zejména o nedostatečnou pozornost nově vzniklým a narůstajícím sociálním jevům, která vede k nedostatku kapacit některých sociálních zařízení a služeb a nedostatečnému zavádění nových postupů v péči o sociálně ohrožené osoby. Zájmem MAS je ve spolupráci se státní i veřejnou správou i neziskovým sektorem finančně i síťováním napomoci sociální stabilitě regionu a všech skupin jeho občanů.

Název opatření OPZ: 

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

3. VÝZVA uzavřena  

Sociální služby a komunity – hodnocení projektů III.

 

2. VÝZVA uzavřena

Sociální služby a komunity – hodnocení projektů II.

1. VÝZVA uzavřena

Sociální služby a komunity – vybrané projekty

Podporované aktivity:

 1. sociální služby

Budou podporovány sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na udržení a obnovení sociální stability a společenského zapojení těchto osob, na jejich návrat a udržení se na trhu práce a na zvýšení dosažitelnosti těchto služeb.

   • Odborné sociální poradenství – § 37
   • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – § 62
   • Sociální rehabilitace – § 70
   • Služby následné péče – § 64
   • Podpora samostatného bydlení – § 43
   • Osobní asistence – § 39
   • Odlehčovací služby – § 44
 1. další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování mimo registrované sociální služby

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

   • Programy prevence
   • Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí
   • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči
   • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi
   • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty
   • Motivační programy
   • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
   • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
   • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
   • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
   • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
   • Aktivity přispívající k boji s diskriminací
   • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území
   • Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících
   • Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Podporované aktivity:

 1. komunitní sociální práce – činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě.
  • Programy a činnosti jako v aktivitě 1.b) se zapojením komunity
 1. komunitní centra
  • Provoz komunitních center s aktivitami přispívajícími k řešení sociálních problémů komunity
  • Aktivity komunitního centra: kulturní/multikulturní aktivity organizované členy komunity výchovně/vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ směřující k řešení místních problémů
  • environmentální aktivity a podpora jejich využití
  • aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti

 

Podrobně: