Chci dotaci

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:
 • projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS
 • projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost
 • vhodní žadatelé: dle výzvy
 • míra dotace:  60-100 % dle výzvy
 • uznatelné náklady: 100 tisíc – 3 milióny Kč dle výzvy
 • způsob financování: ex-post
 • délka realizace projektu: dle výzvy, max. 60 měsíců
 • Obecné dokumenty 
KROK 2. Vyberu jedno z 5 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt:

Likvidace invazních druhů, Výsadby dřevin mimo les, Realizace prvků ÚSES, Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr
 • podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) – kliknu na své opatření
KROK 4. Konzultuji projekt s MAS
 • účastním se aktuálního školení pro žadatele
 • konzultuji svůj záměr v MAS
KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz – vyplním uživatelské jméno a heslo – záložka „Žadatel“ – záložka „Nová žádost“ – vyberu OP: „05 – Operační program Životní prostředí“ – dále vyberu příslušnou výzvu – tj. OP ZP – (05_17_087) – MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná_CLLD nebo OP ZP – (05_17_088) – MŽP_88. výzva,PO 4, SC 4.3, průběžná CLLD.

Poté už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu