Šablony I.

Byla vyhlášena výzva „Šablony pro MŠ a ZŠ I“: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Příloha č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad:
Priloha_c_2_Prehled_sablon_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web

 • Podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023
 • V aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/
 • období realizace šablony OP VVV III. a OP JAK I. se nesmí překrývat!!
 • KONEC REALIZACE PROJEKTU JE nejpozději do 31.12.2025!!
 • Délka mezi 24 a 36 m
 • přehled šablon
 • Registrace NOVÉHO uživatele v https://iskp21.mssf.cz/
 • Nastavení vlastních kontaktních údajů pro notifikace PROFIL UŽIVATELE – > KONTAKTNÍ ÚDAJE.nastaveni_noftifikace_sablony_opjak
 • Žadatel má zajištěn souhlas zřizovatele s realizací projektu a bude zřizovatele informovat o schválení projektu, podmínkách pro realizaci projektu stanovených ŘO a o výši prostředků (celkem i v jednotlivých letech). Způsob doložení: Příloha žádosti o podporu Prohlášení o přijatelnosti žadatele.
 • První zálohová platba je příjemci proplacena ze strany poskytovatele zpravidla do 30 kalendářních dní od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 kalendářních dní před zahájením realizace projektu.

Přílohy žádosti

 1. Čestné prohlášení: úvodní a závěrečné, Způsob a forma doložení: Originál; k vyplnění v IS KP21+
 2. Prohlášení o přijatelnosti (souhrnné čestné prohlášení) – Souhlas zřizovatele, Exekuce – Prohlášení_o_přijatelnosti_ŽADATEL
 3. Kalkulačka šablon Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_final
 4. Evaluační dotazník – Dotazníkové šetření https://evaluace.opjak.cz za každý subjekt (IZO) před podáním žádosti o podporu a opakovaně i na konci realizace projektu, Výsledek dotazníku nebude předkládán v IS KP21+ spolu s dalšími přílohami žádosti o podporu, ani jako příloha ZZoR. MŠMT získá výsledky dotazníku interně prostřednictvím webového rozhraní, ve kterém bude dotazník vyplňován. Na třetí listě se vyplňuje Hash žádosti -unikátní identifikátor, který je vygenerován při založení žádosti o poskytnutí dotace. V systému ISKP21+ hash najdete v záložce Identifikace projektu a dále Základní údaje.

Publicita

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1https://opjak.cz/aktuality/publicita-v-sablonach-op-jak/

https://opjak.cz/aktuality/generator-nastroju-povinne-publicity-2021-2027/

Indikátory

Cílová hodnota zvolených indikátorů odpovídá zvoleným šablonám a velikosti školy, tj.:

 • 510 102 – vždy 1 (1 subjekt na úrovni RED_IZO)
 • 508 102 – podle počtu subjektů na úrovni IZO, pro které jsou zvoleny šablony
 • 515 102 – min. alespoň několik dětí/žáků/účastníků, max. dle stávajícího počtu dětí/žáků/účastníků
 • 517 102, 516 112, 516 113 – min. 0, max. ve výši 515 102 (v případě vysokých hodnot zvážit reálnost dle popisu indikátoru ve výzvě)
 • 525 102 – min. 1
 • 600 000 – min. 1 max. ve výši 525 102

Karta účastníka

 • Ke všem vzdělávání pracovníků
 • Musí vést ředitel školy, bude nové https://www.esfcr.cz/ na jaře 2023
 • Karta účastníka se zakládá pro každého účastníka (pracovníka ve vzdělávání včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání), který prošel jakoukoliv aktivitou osobnostně sociálního a profesního rozvoje (vzdělávání/ spolupráce) hrazenou z projektu.
 • Od počátku vstupu do realizace projektu si příjemce vede evidenci každého účastníka osobnostně sociálního a profesního rozvoje vzdělávání (včetně spoluprací) Požadované údaje předá na vyžádání ŘO.
 • V ZoR projektu se nedokládá.
 • Při kontrole na místě se dokládá Karta účastníka podepsaná účastníkem, kterou příjemce uchovává.

Realizace šablon