Žádost Šablony OP JAK

IS KP21+

 • V aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/
 • období realizace šablony OP VVV III. a OP JAK I. se nesmí překrývat!!
 • KONEC REALIZACE PROJEKTU JE nejpozději do 31.12.2025!!
 • Délka realizace projektu je mezi 24 a 36 měsíci
 • Registrace NOVÉHO uživatele v https://iskp21.mssf.cz/
 • Nastavení vlastních kontaktních údajů pro notifikace PROFIL UŽIVATELE – > KONTAKTNÍ ÚDAJE.nastaveni_noftifikace_sablony_opjak
 • Žadatel má zajištěn souhlas zřizovatele s realizací projektu a bude zřizovatele informovat o schválení projektu, podmínkách pro realizaci projektu stanovených ŘO a o výši prostředků (celkem i v jednotlivých letech). Způsob doložení: Příloha žádosti o podporu Prohlášení o přijatelnosti žadatele.
 • První zálohová platba je příjemci proplacena ze strany poskytovatele zpravidla do 30 kalendářních dní od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 kalendářních dní před zahájením realizace projektu.

Přílohy žádosti

 1. Čestné prohlášení: úvodní a závěrečné, Způsob a forma doložení: Originál; k vyplnění v IS KP21+
 2. Prohlášení o přijatelnosti (souhrnné čestné prohlášení) – Souhlas zřizovatele, Exekuce – Prohlášení_o_přijatelnosti_ŽADATEL
 3. Kalkulačka šablon Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_final
 4. Evaluační dotazník – Dotazníkové šetření https://evaluace.opjak.cz za každý subjekt (IZO) před podáním žádosti o podporu a opakovaně i na konci realizace projektu, Výsledek dotazníku nebude předkládán v IS KP21+ spolu s dalšími přílohami žádosti o podporu, ani jako příloha ZZoR. MŠMT získá výsledky dotazníku interně prostřednictvím webového rozhraní, ve kterém bude dotazník vyplňován. Na třetí listě se vyplňuje Hash žádosti -unikátní identifikátor, který je vygenerován při založení žádosti o poskytnutí dotace. V systému ISKP21+ hash najdete v záložce Identifikace projektu a dále Základní údaje.