Rozdělení a náplň

V MAP IV se opět klade důraz na práci v pracovních skupinách (PS). Část z nich je jednotná pro všechny místní akční plány, jiné jsme vytvořili pro aktivní práci v regionu. Každá pracovní skupina se schází nejméně 4x ročně, nedílnou náplní všech PS je přinášení vlastních zkušeností a námětů do diskuze o vzdělávání a vytváření a projednávání dokumentů a podkladů v procesu místního akčního plánování. Do pracovních skupin se můžete přidat přihlášením v tomto formuláři.

Pracovní skupiny jsou vedeny vedoucím a podporovány realizačním týmem. Zástupce pracovních skupin bude delegován do ŘV MAP.

Popis a rozdělení pracovních skupin si můžete stáhnout zde

Platforma zástupců a vedení škol (PZVS)

Skupina zaměřená na spolupráci a sdílení zkušeností mezi školami, na strategické myšlení a tvorbu vize školy. Hlavním zaměřením je sdílení mezi všemi školami, práce v podskupinách dle typů nebo zaměření škol. Je strategickým uskupením pro naplňování priorit a společného plánování i nastavení nástrojů pro uspokojení potřeb škol s podporou vyškolených průvodců škol strategiemi plánováním rozvoje.

Tematické pracovní skupiny (TPS)

PS pro strategii a implementaci

PS pro strategii a implementaci vzešla z PS Vzdělávání pro 21. století (zaměřena na dítě a žáka v procesu vzdělávání a jeho přípravu na život po škole a na školu jako funkční, inspirující a dynamickou instituci) a Vzdělávání ve spolupráci a otevřenosti (zaměřena na komunikaci (lidí) a spolupráci (subjektů), společné plánování a sdílení zkušeností v regionu). Cílem práce je sledovat a vyhodnocovat naplnění priorit a cílů, spolupracovat na evaluaci a poskytovat častou zpětnou vazbu při vlastní realizaci implementačních aktivit. Aktivní spolupráce s průvodci škol je podstatná pro provázání úrovně regionu a školy.
Popis a činnosti pracovní skupiny pro strategii a implementaci

Průřezové pracovní skupiny (PPS):

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Do činnosti PS jsou zapojeni hlavně učitelé a lídři/experti z území ORP. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji metod a forem výuky a spolupráce pedagogů a rodičů vedoucí k integrování kompetenčně pojatého RVP a rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Ve skupině budou organizovány práce v podskupinách, bude navazovat na stávající PS ke gramotnostem i přinášet nová témata. PS bude též předávat impulsy PS pro strategii a implementaci. PS bude projednávat dokumenty akčního plánování, navrhovat výměnu zkušeností a témata aktivit propojující školy napříč regionem a průvodce rozvojem škol mezi sebou horizontálně, bude vyhledávat nové metody vhodné pro region a aktivně je rozpracovávat a navrhovat jejich přinášení prostřednictvím projektu MAP.
Popis a činnost pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem

PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání

V této PS jsou vítáni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a i uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia).
Popis a činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PS pro udržitelné financování ve vzdělávání

PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich zástupců) a odborníků. Tato PS plánuje náklady a zejména identifikaci finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ve strategickém rámci MAP. PS připravuje podklady pro rozhodování Řídicího výboru a aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
Popis a činnost pracovní skupiny pro udržitelné financování ve vzdělávání