icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Evaluace SCLLD

  

24.6.2019

V těchto dnech MAS Sdružení SPLAV ukončila práci na evaluační zprávě týkající se strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2016-22 a odevzdala ji na MMR. Zpracování zprávy tzv. mid-term evaluace bylo povinností MAS, účelem evaluačního procesu je zjistit pravdivost a úspěšnost cílů, opatření a postupů stanovených ve strategii MAS a navrhnout případné úpravy. Na zpracování zprávy se podíleli jako respondenti dotazníkových akcí, účastníci individuálních i kolektivních rozhovorů, případně členové Fokusní skupiny jak členové MAS, tak i starostové obcí a další veřejnost z území MAS.

Zpracováním evaluační zprávy byl proces evaluace strategie teprve zahájen, zjištěné poznatky budou nyní aplikovány do jednotlivých částí strategie - SWOT analýzy, Stromu problémů a cílů, Programových rámců i jednotlivých opatření. Je škoda, že vlivem rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj je implementační období strategie záadně zkráceno a přínosné úpravy tak budou mít v programovém období jen krátkou působnost. Budeme doufat, že současný strategický plán bude po aktualizaci analytické části a zapracování navržených úprav platný pro další programové období po roce 2022. 

 

24.7.2019

Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD MAS Sdružení SPLAV, byla dne 22. července 2019 schválena.

 

Evaluační zpráva MAS Sdružení SPLAV.pdf

 

 

Informace z průběhu zpracování evaluační zprávy

MAS Sdružení SPLAV průběžně vyhodnocuje, jakým způsobem je naplňována jeho Strategie. Během 1. poloviny roku 2019, tj. přibližně v polovině programového období 2015-2022, probíhá podrobnější evaluace všech aktivit, které byly v rámci SCLLD dosud uskutečněny. Vyhodnocení neprovádíme pouze my, pracovníci kanceláře MAS, ale i naši členové i ostatní významní aktéři v území.

 

Jedním z prvních kroků bylo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 25 členů MAS Sdružení SPLAV. Níže jsou v grafické podobě uvedeny základní výsledky šetření. Pokud máte zájem, budeme rádi, když nám i vy dotazník vyplníte. (Nečlenové MAS nebudou vyplňovat otázky č. 1 a 8, které jsou pro ně nerelevantní).

 

Dotazník výsledky.xlsx

Dotazník.docx

 

Další aktivitou je realizace tzv. fokusní skupiny, tj. skupiny cca 10 lidí, kteří budou diskutovat na téma vyhodnocení současné Strategie, ale i dalšího rozvoje Rychnovska.  

Fokusní skupinu jsme sestavili proto, že máme zájem o dojmy občanů regionu, jejich zkušenosti  a náměty k naplňování Strategie MAS Sdružení SPLAV. Výstupy z této skupiny budou důležitou součástí dokumentu  mid-term (střednědobé) evaluace SCLLD. Zároveň budou jejich názory využity jako podklad při tvorbě Strategie pro následující programové období 2021+.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte diskuzní skupiny, příp. nám zodpovíte otázky, které souvisí s evaluační činností. Lze se zúčastnit obou aktivit, ale i jen jedné z nich. Níže jsou k dispozici následující dokumenty:

- Výběr kapitol SCLLD MAS Sdružení SPLAV, které jsou podkladem pro zpracování evaluačních otázek. (Celá Strategie je k dispozici na záložce "SCLLD MAS SPLAV")
- výběr otázek, které budou zpracovány v rámci Evaluace. Prosíme Vás o jejich zodpovězení a zaslání odpovědí ještě před konáním Fokusní skupiny, nejlépe do 12.5.2019. Nepožadujeme po Vás tzv. "správné" odpovědi, ale spíše Vaše názory nebo úvahy, o kterých budeme v rámci fokusní skupiny diskutovat.

Více informací k evaluaci SCLLD Vám poskytnou Mgr. Petr Olšar (tel. 775 381 475, e-mail: petr@sdruzenisplav.cz) a Mgr. Petr Kulíšek (tel. 739 257 170, e-mail: petrk@sdruzenisplav.cz).

 

Pozvánka na fokusní skupinu.doc

SCLLD výběr.docx

Otázky na fokusní skupinu.docx

 

Ve dnech 16.5.2019 a 6.6.2019 se v kanceláři MAS Sdružení SPLAV a v komunitní zahradě MAS Sdružení SPLAV v areálu zámku Doudleby n/O konala dvě kola setkání členů Fokusní skupiny v rámci Evaluace SCLLD. 

Zápis 1. fokusní skupina.pdf

Zápis 2. fokusní skupina.pdf