icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Operační program životní prostředí

  

ZLEPŠENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PR OPŽP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím prioritní osy 4 a jejich specifických cílů 4.2. Posílit biodiverzitu, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a nově i 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 

Pokud zvažujete realizovat aktivity OPŽP prostřednictvím naší MAS, budeme rádi, když se nám co nejdříve ozvete.

12.4.2018 proběhlo školení Agentury ochrany přírody a krajiny k opatřením OPŽP. Prezentace ze školení je součástí přiložených dokumentů.  

 

Přehled opatření.pdf  

Prezentace - nové aktivity.pdf  

Prezentace AOPK obecně.ppt  

Prezentace AOPK aktivity.ppt  

 

1. výzvy, které budou směřovány do území CHKO Orlické hory (Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les), se chystáme vyhlásit již letos v září. Další výzvy, které se už budou týkat celého území MAS, by měly následovat ještě do konce roku 2018. 

 

Dne 17.4.2019 proběhlo v kanceláři MAS Sdružení SPLAV školení pro žadatele ke třem nově vyhlášeným výzvám. Nové

Prezentace školení.ppt

 

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI

 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: dle výzvy

- míra dotace:  60-100 % dle výzvy

- uznatelné náklady: 100 tisíc - 3 milióny Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: dle výzvy, max. 60 měsíců                                             

Obecné dokumenty klikni

 

KROK 2. Vyberu jedno z 5 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Likvidace invazních druhů, Výsadby dřevin mimo les, Realizace prvků ÚSES, Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS 

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplním uživatelské jméno a heslo - záložka "Žadatel" - záložka "Nová žádost" - vyberu OP: "05 - Operační program Životní prostředí" - dále vyberu příslušnou výzvu - tj. OP ZP - (05_17_087) - MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná_CLLD nebo OP ZP - (05_17_088) - MŽP_88. výzva,PO 4, SC 4.3, průběžná_CLLD. 

Poté už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 

 

 

Obecné dokumenty 

 

OPATŘENÍ (FICHE) PR OPŽP

 


 

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN 

Opatření podporuje likvidaci a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) na území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

a) eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého včetně mapování a monitoringu a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,

b) obnova stanovišť po eradikaci – osev, výsadba autochtonních druhů dřevin,

c) osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

 

Dokumenty k opatření Likvidace invazních druhů rostlin 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1. výzva.pdf    Hodnotící kritéria.pdf Přijaté žádosti o dotaci.pdf 

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 


 

VÝSADBY DŘEVIN MIMO LES 

Opatření podporuje výsadbu dřevin na nelesní půdě v území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

a) výsadby na nelesní půdě dle evidence LPIS, zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

b) výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

Dokumenty k opatření Výsadby dřevin mimo les 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1. výzva.pdf    Hodnotící kritéria.pdf   Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf   Zápis z jednání programového výboru.pdf

 

 


 

REALIZACE PRVKŮ ÚSES 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit na nelesní půdě v celém území MAS:

a) založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (např. plošné výsadby vhodných stromů a keřů, zakládání travních společenstev a extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin),

b) zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

 

Dokumenty k opatření Realizace prvků ÚSES 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1. Výzva.pdf   Hodnotící kritéria.pdf   Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf   Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 


 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v celém území MAS:

a) činnosti zamezující vodní erozi (opatření proti plošnému a soustředěnému odtoku, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření),

b) činnosti zamezující větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů).

 

Dokumenty k opatření Protierozní opatření 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1. Výzva.pdf   Hodnotící kritéria.pdf    Přijaté žádosti o dotaci.pdf     Pozvánka VK.doc

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf ,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf  

 


 

REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ  

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v obcích s více než 500 obyvateli na celém území MAS:

a) zakládání a obnova ploch a prvkjů veřejné zeleně vč. funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření stromů a keřů,

b) další činnosti jako součást realizace zeleně - obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch, opatření na podporu biodiverzity, doplnění bylinného patra, pořízení a instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře a přeměna ploch, které funkčně propojí prvky veřejné zeleně.

 

Dokumenty k opatření Realizace sídelní zeleně 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1.Výzva.pdf  Hodnotící kritéria.pdf   Přijaté žádosti o dotaci.pdf

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf   Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 


 

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):

Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.

Prospěšnost pro partnertství a spolupráci  – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.

Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.

Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.

Soulad s  cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

 
Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.

 

Výběr projektů