icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Operační program životní prostředí

  

ZLEPŠENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PR OPŽP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím prioritní osy 4 a jejich specifických cílů 4.2. Posílit biodiverzitu, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a nově i 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 

Pokud zvažujete realizovat aktivity OPŽP prostřednictvím naší MAS, budeme rádi, když se nám co nejdříve ozvete.

12.4.2018 proběhlo školení Agentury ochrany přírody a krajiny k opatřením OPŽP. Prezentace ze školení je součástí přiložených dokumentů.  

 

Přehled opatření.pdf  

Prezentace - nové aktivity.pdf  

Prezentace AOPK obecně.ppt  

Prezentace AOPK aktivity.ppt  

 

1. výzvy, které budou směřovány do území CHKO Orlické hory (Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les), se chystáme vyhlásit již letos v září. Další výzvy, které se už budou týkat celého území MAS, by měly následovat ještě do konce roku 2018.  Nové

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI

 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: dle výzvy

- míra dotace:  60-100 % dle výzvy

- uznatelné náklady: 100 tisíc - 3 milióny Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: dle výzvy, max. 60 měsíců                                             

Obecné dokumenty klikni

 

KROK 2. Vyberu jedno z 5 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Likvidace invazních druhů, Výsadby dřevin mimo les, Realizace prvků ÚSES, Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS 

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplním uživatelské jméno a heslo - záložka "Žadatel" - záložka "Nová žádost" - vyberu OP: "05 - Operační program Životní prostředí" - dále vyberu příslušnou výzvu - tj. OP ZP - (05_17_087) - MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná_CLLD nebo OP ZP - (05_17_088) - MŽP_88. výzva,PO 4, SC 4.3, průběžná_CLLD. 

Poté už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 

 

 

Obecné dokumenty 

 

OPATŘENÍ (FICHE) PR OPŽP

 


 

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN 

Opatření podporuje likvidaci a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) na území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

a) eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého včetně mapování a monitoringu a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,

b) obnova stanovišť po eradikaci – osev, výsadba autochtonních druhů dřevin,

c) osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

 

Dokumenty k opatření Likvidace invazních druhů rostlin 

 

1. VÝZVA  uzavřena!

 1. výzva.pdf    Hodnotící kritéria.pdf Přijaté žádosti o dotaci.pdf 

 Zápis z jednání hodnotící komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 


 

VÝSADBY DŘEVIN MIMO LES 

Opatření podporuje výsadbu dřevin na nelesní půdě v území CHKO Orlické hory. Jedná se o následující aktivity:

a) výsadby na nelesní půdě dle evidence LPIS, zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

b) výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

Dokumenty k opatření Výsadby dřevin mimo les 

 

1. VÝZVA  otevřena!

 1. Výzva  Hodnotící kritéria.pdf

 

 


 

REALIZACE PRVKŮ ÚSES 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit na nelesní půdě v celém území MAS:

a) založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (např. plošné výsadby vhodných stromů a keřů, zakládání travních společenstev a extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin),

b) zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

 

Dokumenty k opatření Realizace prvků ÚSES 

 

1. VÝZVA  otevřena!

 1. Výzva.pdf   Hodnotící kritéria.pdf

 

 


 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v celém území MAS:

a) činnosti zamezující vodní erozi (opatření proti plošnému a soustředěnému odtoku, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření),

b) činnosti zamezující větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů).

 

Dokumenty k opatření Protierozní opatření 

 

1. VÝZVA  otevřena!

 1. Výzva.pdf   Hodnotící kritéria.pdf

 

 


 

REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ  

Opatření  podporuje realizaci následujících aktivit v obcích s více než 500 obyvateli na celém území MAS:

a) zakládání a obnova ploch a prvkjů veřejné zeleně vč. funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření stromů a keřů,

b) další činnosti jako součást realizace zeleně - obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch, opatření na podporu biodiverzity, doplnění bylinného patra, pořízení a instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře a přeměna ploch, které funkčně propojí prvky veřejné zeleně.

 

Dokumenty k opatření Realizace sídelní zeleně 

 

1. VÝZVA  otevřena!

 1.Výzva.pdf  Hodnotící kritéria.pdf

 

 


 

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):

Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.

Prospěšnost pro partnertství a spolupráci  – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.

Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.

Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.

Soulad s  cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

 
Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.

 

Výběr projektů