icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Operační program zaměstnanost

  
ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ STABILITA
 
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (PR OPZ)
 
MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím investiční priority 3 prioritní osy 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejího specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.
 
 
CHCI ZÍSKAT DOTACI !
 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení dle opatření

- míra dotace:  85 – 100% dle opatření/žadatele 

- uznatelné náklady: 400 tisíc – 2 milióny Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-ante, ex-post dle výzvy

- délka realizace projektu: max. 24 – 36 měsíců dle výzvy                                                    

Obecné dokumenty !rozklikni!

 

KROK 2. Vyberu jedno ze 4 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Zaměstanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření, Sociální služby a komunity

 Leták PR OPZ.pdf

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS - kontaktní osoba: Ing.arch. Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o dotaci z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplnit uživatelské jméno a heslo - záložka Žadatel - záložka Nová žádost - výběr OP: Operační program Zaměstnanost - výběr výzvy: OPZ - (03_16_047) -  Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje individuální projekt - s vazbou na integrovaný nástroj - výběr podvýzvy (svislá lišta vlevo): Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity - neinvestice (I.).

 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14.pdf

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.docx

 
 
OPATŘENÍ  PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ
 

 
Téma zaměstnanosti je dlouhodobým zájmem MAS, který doposud realizovala pouze vlastními projekty. V rámci programového rámce Zaměstnanost a sociální stabilita bude podporovat především neinvestiční záměry jiných subjektů zaměřené na vytváření, udržení a zpřístupnění trvalých pracovních míst pro znevýhodněné občany. 
Název opatření OPZ: 
  • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 
 
 
1. VÝZVA uzavřena
- školení pro žadatele: 28. 2. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, ​ Pozvánka na školení.pdf
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf
 
 
Sociální podnikání není na území MAS příliš rozvinuté z důvodu finanční, legislativní a organizační náročnosti udržení sociálních podniků. Přitom existence ekonomicky samostatných podniků, jejichž provoz je přizpůsoben zaměstnání různě znevýhodněných osob je v regionu velmi žádoucí.  MAS má zájem napomoci jejich vzniku a udržitelnosti finanční podporou i přenosem dobré praxe z jiných regionů.
Název opatření OPZ: 
  • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 
 
2. VÝZVA uzavřena 
- školení pro žadatele: 10. 1. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka.pdf

  OPZ prezentace - Sociální podnikání.pdf 

- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise:  28. 2. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru: 13. 3. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf,

 
 
 
1. VÝZVA uzavřena 
- školení pro žadatele: 4. 9. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf OPZ prezentace - Sociální podnikání.pdf
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise:  18. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru: 20. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf

 
 

 

Toto téma je na území MAS nové a jak zařízení, tak i aktivity na pomoc zaměstnanosti rodičů malých dětí v regionu schází a rodiče, zejména matky dětí jsou největší znevýhodněnou skupinou na trhu práce. Potřebná je zejména péče o děti předškolního a mladšího školního věku v době mimo provoz školských zařízení, v regionu chybí i zařízení pro péči o malé děti do 3 let. MAS bude podporovat aktivity umožňující rodičům dětí, zejména ženám, přijmout stálé zaměstnání jako základ ekonomické i sociální stabilizace mladých rodin.
Název opatření OPZ: 
  • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
 
 
 
2. VÝZVA uzavřena
- školení pro žadatele: 28. 2. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, ​ Pozvánka na školení.pdf
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf
- zasedání výběrové komise: 1. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, ​ Pozvánka na zasedání vyběrové komise.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise - Zaměstnanost.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Prorodinná opatření.pdf

- zasedání Programového výboru: 19. 6. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf,   Zápis z jednání Programového výboru.pdf  Zápis z jednání Programového výboru - tabulka.pdf

- opravné zasedání Progamového výboru: 2. 8. 2018 od 7:30 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, ​ Pozvánka opravné zasedání Programového výboru.pdf Zápis z opravného jednání Prograomového výboru.pdf Zápis z opravného jednání Programového výboru - tabulka.pdf

- školení pro příjemce: 10. 1. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka na školení.pdf

 

Hodnocení projektů   

 

 

1. VÝZVA uzavřena
 
 
 
I přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti v regionu přetrvávají na území MAS některé sociální problémy, které vedou k sociálnímu oslabování znevýhodněných skupin občanů. Jedná se zejména o nedostatečnou pozornost nově vzniklým a narůstajícím sociálním jevům, která vede k nedostatku kapacit některých sociálních zařízení a služeb a nedostatečnému zavádění nových postupů v péči o sociálně ohrožené osoby. Zájmem MAS je ve spolupráci se státní i veřejnou správou i neziskovým sektorem finančně i síťováním napomoci sociální stabilitě regionu a všech skupin jeho občanů.
Název opatření OPZ: 
  • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
  • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
 
 
3. VÝZVA uzavřena  
- školení pro žadatele: 9. 9. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf Prezentace.pdf
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise:  4. 12. 2019 od 11:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru: 23. 12. 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru - tabulka.pdf 

 

Hodnocení projektů 

 

 
2. VÝZVA uzavřena 
- školení pro žadatele: 4. 9. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na školení.pdf OPZ prezentace - Sociální služby a komunity.pdf
- seznam přijatých žádostí:  Přijaté žádosti o dotaci.pdf

- zasedání Výběrové komise:  18. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

- zasedání Programového výboru: 20. 12. 2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV,  Pozvánka na zasedání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Prograomového výboru - tabulka.pdf

- školení pro příjemce: 10. 1. 2019 od 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou Pozvánka na školení.pdf

 

Hodnocení projektů 

 
 
1. VÝZVA uzavřena