icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Informace o Šablonách

  

V programovém období 2014-2020 naše místní akční skupina vykonává tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Všem mateřským, základním a středním školám nacházejících se v našem území rádi poskytneme konzultace a metodickou pomoc ZDARMA formou individuálních setkání ohledně:

  • Výběru vhodné šablony, školení pro žadatele/příjemce
  • Zpracování žádosti, zpráv o realizaci projektu
  • Zadávání dat do monitorovacího systému
  • Vypořádání připomínek k postupu škol ze strany MŠMT
  • Kontroly na místě, ukončením projektu a přípravou závěrečné zprávy

Těšíme se na spolupráci.

 

Šablony II

 

Dne 22.2.2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony 2. Více na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Info k DOTAZNÍKU ONLINE - http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-dotaznikovemu-setreni-v-pripravovane-vyzve

Přímý odkaz na dotazník MŠMT https://sberdat.uiv.cz/login

Přímý odkaz na systém ISKP2014+: https://mseu.mssf.cz/

 

Přehled všech šablon: Přehled všech šablon.pdf

 

Školení - 22.3.2018 (nutné potvrzení účasti)

Dopolední školení Šablony 2: - ideálně pro úplné začátečníky v čerpání Šablon

9.00 - 11.00         představení systému MS2014+

                          elektronický podpis

                          představení šablon a jejich vybírání, sestavení projektového rozpočtu

                          představení plnění šablon/projektu po schválení projektu - potřebné dokumenty, vyplňování, finanční možnosti

                                   projektu

                          vyplňování dotazníkového šetření - možnosti

Projekt je možné začít realizovat nejdříve od 1.8.2018. Abyste dostali peníze ještě v roce 2018, je nutné podat projekt nejpozději v květnu, ideálně v dubnu.

 

Odpolední školení Šablony 2: pro ty, kteří již čerpají

13.00 - 15:00      vyplňování dotazníkového šetření - možnosti

                         představení změn u stejných šablon 1 x 2

                         představení nových šablon a jejich výhody

                         možnosti zkrácení projektu

Pro školy, které již čerpají, se dotazník otevře přesně 1/2 roku před ukončením projektu. Po jeho vyplnění bude možné zažádat o nové Šablony 2.

 

Prezentace k Šablonám II.  Sablony2.pptx

..........................................................................................................................

 

Orientační částky pro podporu:

 

MŠ, ZŠ                          - 300 000 + 2500 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM           - 100 000 + 1800 á žák (počet žáků k 09/2017 nebo k 09/2018 podle termínu podání žádosti)

 

 

Nové zajímavé šablony k využití:

- školní kariérový poradce

- zapojení odborníka z praxe do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím)

- zapojení ICT technika do výuky (odborník bez ped. praxe spolu s vyučujícím) - podpora učitele

- projektové dny

 

- úvazek personální šablony bude možné čerpat/kombinovat po 0,1 úvazku měsíčně

- úprava bagatelní podpory - 8/16/24/80

- sdílení zkušeností - pro ZŠ provázanost i na SŠ

 

Speciální školy také mohou podávat šablony, mají pouze určitý výběr možností.

 

 

*****************************************************************************************************************************************************

 

Šablony I

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

 

Všem mateřským a základním školám nacházejících se v našem území rádi poskytneme bezplatné konzultace formou individuálních setkání ohledně:

  • Výběru vhodné šablony
  • Zpracování žádosti, zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu
  • Zadávání dat do monitorovacího systému
  • Vypořádání připomínek k postupu škol ze strany MŠMT
  • Kontroly na místě, ukončením projektu a přípravou závěrečné zprávy

 

Těšíme se na spolupráci. Kontaktujte prosím Mgr. Martinu Kubišovou, Sdružení SPLAV - tel.: 728 098 091.

 

prezentace šablony.pdf

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

Číslo výzvy:   02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Druh výzvy:   průběžná

Alokace:        4 500 000 000 Kč

Fond:            ESF

Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

 

Časové nastavení

Zveřejnění  výzvy, otevření příjmu žádostí: 23. 6. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: druhá polovina roku 2019

Délka trvání projektu: 24 měsíců

Udržitelnost: nerelevantní

 

Oprávnění žadatelé

Mateřské školy                       

Základní školy                   

Mateřské a základní školy


1 subjekt (IČ) = jedna žádost

 
Výše podpory na 1 žádost

Minimální: 200 000 Kč/1 subjekt

Maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)

 

Tématické zaměření šablon:

I. Aktivity pro MŠ a ZŠ

Personální podpora MŠ a ZŠ

II. Aktivity pro MŠ

Personální podpora

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

Usnadňování přechodu s rodiči žáků

III. Aktivity pro ZŠ

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

Extrakurikulární rozvojové aktivity

Spolupráce dětí z MŠ do ZŠ

 

Jak identifikovat oblasti pro rozvoj školy?

V listopadu roku 2015 byl školám v rámci šetření realizovaného pro potřeby výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) rozeslán dotazník, jehož vyplnění je podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon). Při zpracovávání dotazníků si školy ujasnily, ve kterých oblastech by se měly a chtěly rozvíjet. Školám pomohou v identifikaci jejich potřeb výsledky Výstup z dotazníkového šetření MAP vyhodnocení dotazníků. Součástí tohoto vyhodnocení je také seznam šablon, ze kterých mají školy volit, aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla naplněna. Výstup z dotazníkového šetření MAP2 bude povinnou přílohou Žádosti o podporu.

 

Škola si volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Vzhledem k tomu, že dotazník byl koncipován šířeji pro programové období, je možné, že škola nenalezne odpovídající šablonu (např. oblast digitálních technologií v případě mateřské školy), pak bude volit ze šablon zaměřených na druhou nejslaběji vyhodnocenou oblast, pro kterou jsou k dispozici šablony. Volba minimálně jedné šablony dle uvedeného bude předmětem kontroly přijatelnosti projektu. Pokud škola tuto šablonu nezvolí, bude žádost vyřazena.