Obsah MAP

  1. Analytická část – analýza situace v území – aktuální  MAP_Analyza_v06.pdf
  2. Strategický rámec MAP – dohoda na prioritách vzdělávání – aktuální SR_MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
  3. Opatření k naplnění priorit: – aktuální MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
    • Aktivity jednotlivých škol – aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů plánované na úrovni škol a financované zjednodušenou formou šablon
    • Aktivity spolupráce – společné projekty více subjektů (společný postup, odběr služby, sdílení odborníka, …) financované individuálními projekty z programů EU a ČR včetně zapojených pracovníků.
    • Infrastruktura – investice do infrastruktury nezbytná pro naplnění cíle kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let: Excelentní vzdělávací prostor (nutná dohoda o potřebnosti investice – DPI, soulad s MAP); Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (DPI, MAP); Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro školské zařízení, NNO (MAP); Výstavba mateřských škol; Výstavba dětských klubů, neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání dětí do 5 let, zařízení pro děti od 0 do 3 let, mateřských center, lesních školek; Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzívní vzdělávání
  4. Akční plán – seznam odsouhlasených záměrů (Dohoda o potřebnosti investice – souhlas se záměrem od min. 70% zřizovatelů škol v ORP, Soulad s MAP – záměr musí být uveden v akčním plánu MAP) – aktuální Akcni_plan_Strategie_final.xlsx