Rozdělení a náplň

V MAP III se opět klade důraz na práci v pracovních skupinách (PS). Část z nich je jednotná pro všechny místní akční plány, jiné jsme vytvořili pro aktivní práci v regionu.
Každá pracovní skupina se schází nejméně 4x ročně, nedílnou náplní všech PS je přinášení vlastních zkušeností a námětů do diskuze o vzdělávání a vytváření a projednávání dokumentů a podkladů v procesu místního akčního plánování. Do pracovních skupin se můžete přidat přihlášením v tomto formuláři.

Platforma zástupců a vedení škol (PZVS)

Skupina zaměřená na spolupráci a předávání mezi školami, strategické myšlení o změnách vzdělávání. Je strategickým uskupením pro naplňování priorit a společného plánování i nastavení nástrojů pro uspokojení potřeb škol.

Tematické pracovní skupiny (TPS)

Vzdělávání pro 21. století

je zaměřena na dítě a žáka v procesu vzdělávání a jeho přípravu na život po škole a na školu jako funkční, inspirující a dynamickou instituci. Cílem práce je naplnění priority, kterým je samostatně rozhodující se motivovaný žák odpovědný za sebe a vnímající okolí. Ve školách působí vzdělávající se, spokojení učitelé, kteří jsou motivujícím vzorem pro žáky i rodiče. Ve skupině uvítáme odborníky ve vzdělávání a školství, učitele, ředitele, další pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ, zástupce NNO pracujících se školami, zřizovatele, členy školských rad, zástupce středních škol z regionu i zaměstnavatelů, kreativní osobnosti a vůbec každého, koho zajímá, jak se rozvíjejí naše školy a jak chtějí udržovat vzdělávání v tempu s dobou.

Vzdělávání ve spolupráci a otevřenosti

je zaměřena na komunikaci (lidí) a spolupráci (subjektů), společné plánování a sdílení zkušeností v regionu. Cílem práce skupiny je naplnění priority, kterým je stav, kdy proces vzdělávání probíhá individualizovaně, v malých skupinách v duchu osobní odpovědnosti, neselektivně a prakticky v otevřených a spolupracujících školách, které dostávají odbornou podporu a fungují v přehledném a jasném systému. Ve skupině uvítáme ředitele, učitele i zřizovatele škol, rodiče, členy školských rad, pracovníky NNO a spolků pracujících s dětmi do 15 let, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, odborníky a aktivisty, zástupce celokrajských organizací.

Průřezové pracovní skupiny (PPS)

Rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS jsou zapojeni hlavně učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS jsou zapojeni především učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Důležitou náplní je i projednávání dokumentů a podkladů v procesu místního akčního plánování.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

V této PS jsou vítáni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a i uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia). Práce členů PS se odvíjí od Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která byla schválena vládou ČR.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Pro udržitelné financování ve vzdělávání

PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich zástupců) a odborníků.
Tato PS plánuje náklady a zejména identifikaci finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ve strategickém rámci MAP. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS připravuje podklady pro rozhodování Řídicího výboru a aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
PS se může zabývat i dalšími tématy: prioritizací investičních záměrů v SR MAP – nastavením optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzením zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP v kontextu daného území, vytvořením návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území, která bude garantovat kvalitní zázemí pro počáteční vzdělávání na všech školách v regionu. Součástí může být i zvážení možnosti společného postupu při nákupu energií a dalších komodit vedoucích k úsporám. Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.