Tematické zaměření

Strategie měly být původně zpracovány na 3 povinná a další doporučená a nepovinná opatření. Měly na ně být zaměřeny, měly se s nimi vypořádat.

Povinná opatření:

 1. Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
  Příklady témat strategie – Dostupnost předškolního vzdělávání a péče, inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání a péče, snížení počtu odkladů a rozvoj gramotnosti v předškolním vzdělávání.
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  Příklady témat strategie – Zapojení rodin do podpory gramotnosti, spolupráce při rozvoji gramotnosti, role knihoven při rozvoji gramotnosti, infrastruktura pro rozvoj gramotnosti.
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  Příklady témat strategie – Vzdělávání vedení škol v inkluzívním vzdělávání, zajištění podpůrných opatření pro žáky, formativní hodnocení ve škole, sebehodnocení a motivace, školní klima, snižování rizika předčasných odchodů ze vzdělání, doučování, mentoring, vzory, rodiny, veřejnost, infrastruktura.

Doporučená a volitelná opatření MAP:

 • rozvoj kompetencí v oblasti vědy a technologií,
 • rozvoj digitálních kompetencí,
 • rozvoj kompetencí pro používání cizího jazyka,
 • rozvoj podnikavosti a iniciativy,
 • rozvoj sociálních a občanských kompetencí,
 • rozvoj kulturního podvědomí a vyjádření,
 • kariérové poradenství na ZŠ.