Cíle MAP

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů pro řešení místně specifických problémů a potřeb. MAP stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Cíl obecný – naplnit 3 priority vzdělávací politiky státu

  • Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Cíl místní – soustředit do jednoho dokumentu všechny koncepce školství, které byly v území vytvořeny

  • navrhnout systém vzdělávání dětí a mládeže založený na spolupráci a optimálním využití kapacit všech vzdělávacích subjektů na území ORP.
  • připravit pro školy a další organizace poskytující vzdělání rozvojové náměty a projektové záměry.
  • zpracovat pro školy a další organizace poskytující vzdělání žádosti o dotační prostředky z IROP,OP VVV, OPZ a programů ČR.
  • umožnit financování projektových záměrů škol z operačních programů EU a programů ČR (pro IROP povinné-Dohoda o efektivním využití investice).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je také koncepční dokument připravovaný místní komunitou (zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání), který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.