icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Žádost, ZOR, ZZOR - tipy a triky, FAQ

  

 

Žádost:

- založený přístup do systému ISKP2014+, nainstalované aplikace (certifikáty) k ISKP

- el. podpis funkční/platný

- všechny přílohy el. podepsat zvlášť SAMOSTATNĚ! - Kalkulačka - vyplněná, Prohlášení o přijatelnosti žadatele - naskenované - přidat podpis, datum a razítko

- poslední příloha - Výstup z dotazníkového šetření

- na záložce Subjekty projektu zaškrtnout KŘÍŽEK u položky "Zahrnout subjekt".

 

Nepovinné, ale výhodné :-)

- nastavit automatické zasílání upozornění na depeše - na hlavní obrazovce napravo nahoře "Profil uživatele" → "Kontaktní údaje" → dole zvolit možnost "SMS a e-mail" a postupně vypsat tel a e-mail. Zaškrtněte "Platnost" a "Noční klid". ULOŽTE!

 

El. podpis:

Žadatel se přihlásí v Exploreru. Klikne na "Žadatel", na řádek s projektem, pak dle potřeby - Zprávy o realizaci, Žádost o změnu. Klikněte na poslední dolní řádek a na další obrazovce v levé liště úplně dole na "Podpis". Na této obrazovce klikněte na černou mašli, objeví se tlačítko "Vytvořit podpis". Klikněte, vyberte možnost "Centrální/systémové úložiště", klikněte dále na své jméno certifikátu podpisu a pak na tlačítko "Dokončit". Počkejte na dokončení podpisu.

 

 

Změna ŽOZ: - Založit Změnu

1, změna aktivity:

- změnit XLS + nahrát do dokumentů zprávy

- změnit data na obrazovce Aktivity (+ zmáčknout tlačítko Generovat do rozpočtu), Indikátory

- kontrola na obrazovce Rozpočet jednotkový - objem Celkových způsobilých výdajů = celkem v Kalkulačce

- na obrazovce Přehled zdrojů - tlačítko Rozpad financí - Uložit

- na obrazovce Finanční plán zmáčknout tlačítko Vygenerovat nový finanční plán

- na obrazovce Specifické cíle - upravit % cílů

 

2, sloučení ZOR a ZZOR:

1, Podání ŽOZ - pouze v první obrazovce - vložit pouze text: "Žádáme o nepředložení poslední průběžné ZoR projektu/ŽoP dle Pravidel pro žadatele a příjemce ZP, kap. 7.1.1. Poslední průběžná ZoR by byla předložena v termínu kratším než 2 měsíce před ukončením realizace projektu. Po schválení změny ze strany ŘO OP VVV bude předložena závěrečná ZoR po ukončení realizace projektu."

 

(bez výběru obrazovek a bez příloh) podává se s předstihem minimálně 30 pracovních dnů před termínem pro podání poslední průběžné ZoR.

 

2, Druhý krok po schválení ŘO:

Na záložce Rozpočet jednotkový pro ŽoZ vstupte na poslední řádek záznamu rozpočtu a stiskněte tlačítko Vykázat změnu. Tím vytvoříte nový záznam rozpočtu.

Na záložce Přehled zdrojů financování stiskněte tlačítko Rozpad financí.

Na záložce finanční plán NEPROVÁDĚJTE žádný úkon.

Žádost o změnu finalizujte (prostřednictvím tlačítek Kontrola a Finalizace) a elektronicky podepište.

 

3, dřívější ukončení projektu:

Projekt se ukončí nejdříve 40 dní předem.

 

PŘÍLOHY:

- povinné přílohy pro každou školu: Čestné prohlášení pro všechny šablony

- při vzdělávání - Portfolio pedagoga

 

 

 

ZOR - zpráva o realizaci:

- plnit povinnosti publicity

- report u personální šablony - u úvazku doplnit "měsíčně"

- kontrolovat u reportů - datum a podpis

- nastavit za 1x sdílení zkušeností ve vykázaných počtech Jednotek hodnota 2

- přikládat čestné prohlášení o 3 dětech ohrožených školním neúspěchem - Školní asistent

- přikládat prohlášení, že v MŠ jsou 2leté děti - u chůvy

 

ZZOR - závěrečná zpráva o realizaci:

1, Doložení indikátoru 52510 Počet pracovníků ve vzdělávání

Doložení souhrnné zprávy z reflexe za celou organizaci. Vzor souhrnné zprávy z reflexe (Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10) je dostupný zde Souhrnná zpráva reflexe .

Je to ze školení pracovníků + sdílení zkušeností. Nutný obsah - datum, počet hodin, co se dozvěděli, kdy využili poznatky v praxi, kdo se účastnil). Tito lidé musejí být zadáni v systému esfcr.cz.

 

2, Výstupy z dotazníků

 

3, Doplnění všech indikátorů - počet dětí ve škole, atd. včetně indikátorů školení a sdílení zkušeností 51010, 52510, 60000;  5 15 10, 5 16 10 a 5 17 10. Mít dopředu hotové aktivity v systému http://www.esfcr.cz. např. výchozí hodnota 5 16 10 je nastavena 5, skutečná cílová hodnota ke dni finalizace ZZoR činí 4, pak je do ZZoR do přírůstku nutné vyplnit hodnotu -1.

 

4, Splnění horizontálních principů. Vykázat změnu a stačí doplnit větu - Principy byly popsány v žádosti a jsou dodržovány.

 

5, KALKULAČKA - Na kartách vyplnit záložky Vzdělávání pedagogů, Seznam osob.

 

Žádost o snížení výsledkového indikátoru 5 25 10 a milníku 6 00 00, a to zejména s ohledem na personální změny v pedagogickém sboru či nízkou nabídku požadovaných kurzů DVPP. Žádost o změnu musí být podána nejpozději 40 pracovních dní před koncem realizace projektu.