icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

MAP jako strategie

  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

je také koncepční dokument připravovaný místní komunitou (zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání), který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Cíl a účel MAP slovy oficiálních postupů

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
Účel obecný – naplnit 3 priority vzdělávací politiky státu:
 • Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 
Účel místní – soustředit do jednoho dokumentu všechny koncepce školství, které byly v území vytvořeny. 
 • navrhnout systém vzdělávání dětí a mládeže založený na spolupráci a optimálním využití kapacit všech vzdělávacích subjektů na území ORP.
 • připravit pro školy a další organizace poskytující vzdělání rozvojové náměty a projektové záměry.
 • zpracovat pro školy a další organizace poskytující vzdělání žádosti o dotační prostředky z IROP,OP VVV, OPZ a programů ČR.
 • umožnit financování projektových záměrů škol z operačních programů EU a programů ČR (pro IROP povinné-Dohoda o efektivním využití investice).
 
Účastníci tvorby MAP

Tvorbu MAP řídí Ŕídící výbor a uskutečňuje Realizační tým, které jsou složené ze zástupců těchto subjektů: 

 • ORP Rychnov nad Kněžnou (obec s rozšířenou působností) = území, pro které je MAP zpracováván, protože je to rozsahem optimální administrativní jednotka, ke které se vztahují a která disponuje potřebnými statistickými údaji. Poskytovatel administrativního a odborného zázemí. Území zahrnuje 32 obcí.
 • MAS Sdružení SPLAV (místní akční skupina) = nositel projektu, administrátor a koordinátor, který má zkušenost s tvorbou koncepčních komunitních dokumentů a pracuje pro 30 obcí z území ORP RK.
 • DSO mikroregion Rychnovsko (dobrovolný svazek obcí) = hlavní komunikační prostředník projektu. Členy je 30 obcí z území ORP RK.
 • Odborný garant (pověřený MŠMT) = metodický vůdce, organizátor vzdělávání pro členy týmů, ředitele, učitele, odbornou a další veřejnost regionu a koordinátor realizace s dalšími územími ČR
 • Obce – zřizovatelé škol
 • Školy a vzdělávací subjekty – poskytovatelé vzdělávání
 • Veřejnost – uživatelé vzdělávání
 • Přizvaní odborníci

 

Obsah MAP na Rychnovsku

A. Analytická část – analýza situace v území - aktuální Dokument MAP_Analyza_v06.pdf
B. Strategický rámec MAP – dohoda na prioritách vzdělávání - aktuální Dokument SR_MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
C. Opatření k naplnění priorit: - aktuální Dokument MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
 • Aktivity jednotlivých škol - aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů plánované na úrovni škol a financované zjednodušenou formou šablon
 • Aktivity spolupráce - společné projekty více subjektů (společný postup, odběr služby, sdílení odborníka, ...) financované individuálními projekty z programů EU a ČR včetně zapojených pracovníků.
 • Infrastruktura - investice do infrastruktury nezbytná pro naplnění cíle kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let: Excelentní vzdělávací prostor (nutná dohoda o potřebnosti investice - DPI, soulad s MAP); Výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího zařízení (DPI, MAP); Výstavba, přestavba a vybavení vzdělávacích prostor pro školské zařízení, NNO (MAP); Výstavba mateřských škol; Výstavba dětských klubů, neformálních zařízení pro předškolní vzdělávání dětí do 5 let, zařízení pro děti od 0 do 3 let, mateřských center, lesních školek; Výstavba, přestavba a vybavení pro inkluzívní vzdělávání
D. Akční plán – seznam odsouhlasených záměrů (Dohoda o potřebnosti investice – souhlas se záměrem od min. 70% zřizovatelů škol v ORP, Soulad s MAP – záměr musí být uveden v akčním plánu MAP) - aktuální Dokument Akcni_plan_Strategie_final.xlsx
 
Tematické zaměření MAP
Strategie měly být původně zpracovány na 3 povinná a další doporučená a nepovinná opatření. Měly na ně být zaměřeny, měly se s nimi vypořádat. 
 
Povinná opatření: 
A. Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
Příklady témat strategie - Dostupnost předškolního vzdělávání a péče, Inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání a péče, Snížení počtu odkladů a rozvoj gramotnosti v předškolním vzdělávání
B. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Příklady témat strategie – Zapojení rodin do podpory gramotnosti, Spolupráce při rozvoji gramotnosti, Role knihoven při rozvoji gramotnosti, Infrastruktura pro rozvoj gramotnosti
C. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Příklady témat strategie – Vzdělávání vedení škol v inkluzívním vzdělávání, Zajištění podpůrných opatření pro žáky, Formativní hodnocení ve škole, sebehodnocení a motivace, školní klima, Snižování rizika předčasných odchodů ze vzdělání, Doučování, mentoring, vzory, Rodiny, veřejnost, Infrastruktura.   
 
Doporučená a volitelná opatření MAP. Rozvoj kompetencí v oblasti vědy a technologií, rozvoj digitálních kompetencí, rozvoj kompetencí pro používání cizího jazyka, rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj sociálních a občanských kompetencí, rozvoj kulturního podvědomí a vyjádření, kariérové poradenství na ZŠ