icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Hodnocení a výběr projektů

  
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
 
Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):

- Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.

- Prospěšnost pro partnertství a spolupráci  – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.

- Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.

- Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.

- Soulad s  cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

 
Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.
 
Jako podklad pro věcné hodnocení žádostí o podporu Výběrovou komisí MAS zajišťuje MAS posouzení žádosti odborníkem. Seznam odborných hodnotitelů žádostí podaných PR OPZ může být průběžně obměňován a doplňován: 
Opatření Zaměstnanost
- Mgr. Petra Procházková, ÚP Rychnov nad Kněžnou
Opatření Sociální podnikání - neinvestice
- Mgr. Jana Křížová, ředitelka PFERDA z. ú.
Opatření Prorodinná opatření
- Ludmila Cabalková, vedoucí odboru školství,kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Rychnov n/K. 
- Mgr. Martin Vlasák, předseda sdružení OD5K10, z.s. (Rodinné centrum Rybka, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež)
Opatření Sociální služby a komunity - neinvestice
- Bc. Josef Šimerda, vedoucí odb.sociálních věcí MěÚ Rychnov n/K.
- Ing. Alena Martincová, referent zaměstnanosti, Úřad práce Rychnov n/K.