MAP jako strategie

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

je také koncepční dokument připravovaný místní komunitou (zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání), který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Cíl a účel MAP slovy oficiálních postupů

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
Účel obecný – naplnit 3 priority vzdělávací politiky státu:
 
Účel místní – soustředit do jednoho dokumentu všechny koncepce školství, které byly v území vytvořeny. 
 
Účastníci tvorby MAP

Tvorbu MAP řídí Ŕídící výbor a uskutečňuje Realizační tým, které jsou složené ze zástupců těchto subjektů: 

 

Obsah MAP na Rychnovsku

A. Analytická část – analýza situace v území - aktuální Dokument MAP_Analyza_v06.pdf
B. Strategický rámec MAP – dohoda na prioritách vzdělávání - aktuální Dokument SR_MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
C. Opatření k naplnění priorit: - aktuální Dokument MAP_ORP_RK_18_10_15.pdf
D. Akční plán – seznam odsouhlasených záměrů (Dohoda o potřebnosti investice – souhlas se záměrem od min. 70% zřizovatelů škol v ORP, Soulad s MAP – záměr musí být uveden v akčním plánu MAP) - aktuální Dokument Akcni_plan_Strategie_final.xlsx
 
Tematické zaměření MAP
Strategie měly být původně zpracovány na 3 povinná a další doporučená a nepovinná opatření. Měly na ně být zaměřeny, měly se s nimi vypořádat. 
 
Povinná opatření: 
A. Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, kvalita
Příklady témat strategie - Dostupnost předškolního vzdělávání a péče, Inkluzivní a kvalitní předškolní vzdělávání a péče, Snížení počtu odkladů a rozvoj gramotnosti v předškolním vzdělávání
B. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Příklady témat strategie – Zapojení rodin do podpory gramotnosti, Spolupráce při rozvoji gramotnosti, Role knihoven při rozvoji gramotnosti, Infrastruktura pro rozvoj gramotnosti
C. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Příklady témat strategie – Vzdělávání vedení škol v inkluzívním vzdělávání, Zajištění podpůrných opatření pro žáky, Formativní hodnocení ve škole, sebehodnocení a motivace, školní klima, Snižování rizika předčasných odchodů ze vzdělání, Doučování, mentoring, vzory, Rodiny, veřejnost, Infrastruktura.   
 
Doporučená a volitelná opatření MAP. Rozvoj kompetencí v oblasti vědy a technologií, rozvoj digitálních kompetencí, rozvoj kompetencí pro používání cizího jazyka, rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj sociálních a občanských kompetencí, rozvoj kulturního podvědomí a vyjádření, kariérové poradenství na ZŠ

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 03. 12. 2020, 08:20