Realizujeme a co potřebujeme v projektu I

Informace pro potřeby SPLAVu a žadatele/příjemce v projektu Zjednodušeného vykazování, dále jen Šablony - poslední aktualizace 8.1.2018.

Prosíme žadatele/příjemce o konzultace níže uvedeného s Mgr. Martinou Kubišovou - tel. 728 098 091.

 

DŮLEŽITÉ:

Po schválení projektu - po vydání právního aktu - prosím informujte Radu města/Zastupitelstvo obce o schválení + název projektu, cíl, částka. Zápis s informováním o realizaci projektu založte pro případnou kontrolu z MŠMT.

 

APLIKACE ISKP2014:

Prosím o kontrolu aplikace a platnosti certifikátu na: https://www.mssf.cz/testapp/check_client.aspx

 

APLIKACE ESF CR:

Prosím o kontrolu přihlášení a navázání projektu na https://www.esfcr.cz/

V této aplikaci si prosím průběžně udržujte záznamy ped. pracovníků o absolvovaných školeních. Pouze v případě realizace šablon pro školení, vzájemnou spolupráci apod. Netýká se personálních šablon.

 

 

KONTROLY PROJEKTU na místě ze strany MŠMT:

Kontroly na místě probíhají s žadatelem předloženou/požadovanou dokumentací - výstupy aktivit a doložení indikátorů, která se dokládá v projektu a také se kontroluje:

- Interní směrnice - Archivační a spisový řád, organizační řád - zapracování personální šablony (asistenta, chůvy...)

- pracovní náplň chůvy a šk. asistenta a jejich provázanost v dalších školních dokumentech

- podpisové vzory pro účely projektu (aktualizované i původní verze) Dokument Sablony_I_-_podpisovy_vzor.xlsx 

- Zprávy o realizaci

- originál právního dokumentu přidělení podpory včetně jeho případných dodatků; korespondence s poskytovatelem (tj. projektová složka)

- doložení originálních dokladů ze ZoR

- portfolia pedagoga
 

 

DOKLÁDANÉ PŘÍLOHY ŠABLON:

Aktuální přílohy najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Zde je kompletní přehled příloh dle jednotlivých šablon stáhnutý dne 21.6.2017 Dokument dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_ZS_MS.pdf

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŠABLON:

Veškeré čerpání finančních prostředků konzultujte se svojí účetní nebo účetní firmou.

-  lze využít dle čerpaných Šablon:

 

Na co nelze využít fin. prostředky:

 

Možnost využívání finančních prostředků napříč šablonami:

 

Během realizace projektu:

 

 

PUBLICITA PROJEKTU ŠABLON:

 1. Informujte na vašich webových stránkách o projektu  (+ logolink)(nejpozději do cca začátku září), dle verze 2 Pravidel (kap. 17.1) nejpozději do odevzdání 1. ZoR, kde o tom informuje.

      - stručný popis projektu, jeho cíle, info o tom, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Umístíme loga EU a MMR tak, aby byly viditelné při otevření int. stránky bez rolování této stránky.

 1. Umístíme alespoň 1 plakát A3 (minimálně A3) s informacemi o projektu na místo viditelné pro veřejnost.

      - název projektu, hlavní cíl projektu a věta "Projekt ...... je spolufinancován Evropskou unií."

 1. Na dokumentech pro veřejnost, vč. potvrzení účasti, uvádíme logolink (informace o projektu na webových stránkách a v tisku, letáky, prezentace, prezenční listiny., popř. zveřejněné výstupy projektu)
 2. Při pořádání seminářů, školení atd. informujeme účastníky i případně subjekty podílející se na pořádání semináře, o podpoře z OP VVV. 

Logolinky: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

Generátor publicity (plakátu): https://publicita.dotaceeu.cz/.

 

 

 

ČASTÉ OTÁZKY ŠABLON:

 1. Postřehy ze ZoR:
  1. Reporty
   1. vždy ukončit k poslednímu dni toho měsíce nebo začátkem následujícího (nikdy ne např. ve čtvrtek, když pátek je poslední den v měsíci/nebo o víkendu)
   2. úvazek - 0,5 měsíčně (dopsat slovně)
   3. podpisy - zkontrolovat, že jsou podepsané
   4. OČR, PN - dát do kalkulačky
  2. Sdílení zkušeností
   1. pokud máte 2 šablony za 1 sledované období, každé napsat na jiný report. Nejde dohromady.
 2. pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon - chůva/asistent pracuje několik dní v měsíci a po zbytek měsíce čerpá OČR, není uznatelný výstup za celý měsíc z hlediska plnění indikátoru.  Škola musí za tento měsíc vrátit peníze nebo si ho dotyčný zaměstnanec nahradit na konci projektu. Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců: Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Pokud zaměstnanec čerpá nemocenskou, doba PN nesmí v rámci vykazovaného měsíce přesáhnout 14 kalendářních dnů (uznatelný výstup za celý měsíc), pokud přesáhne, bude výstup poměrově krácen.
 3. automatické info o depeších na projektu - každý si sám nastavuje v ISKP napravo nahoře v "PROFIL UŽIVATELE" - Kontaktní údaje - Nový záznam - SMS a e-mail... Zaklikněte "Platnost" a "Noční klid".
 4. zpřístupnění ZoR (Zpráva o realizaci) - bude individuálně automaticky zpřístupněno systémem (po 6 měsících po Pravním aktu), přijde depeše
 5. vzdělání pro ped. asistenta - viz Dokument kvalifikace_chuva_skolni_asistent.pdf
 6. proplacení kurzu - možné z peněz na šablonu - ano. Je také možné dát asistentovi vyšší plat tak, aby pokryl náklady na kurz.
 7. kurz hotový před nástupem do práce - ano. Není možné, aby si kurz dodělával v průběhu práce.
 8. publicita, finanční čerpání v projektu - viz výše (info na webu, A3 venku vystavený), fin. čerpání se nedokládá do systému, nicméně mít založeno v šanonu pro příp. kontrolu
 9. fin. odměna pro hostitelského pedagoga (sdílení zkušeností různých škol.. pro MŠ/ZŠ) - DPP na vysílající škole
 10. čerpání šablon pro chůvu, šk. asistenta - šk. asistent nemůže přerušit během šk. prázdnin, chůva může. Doporučujeme do pracovní náplně doplnit činnosti, které nejsou závislé na přítomnosti dětí (např. revize her, hraček a knížek v MŠ a soupis vhodných hraček/knih pro malé děti na základě zkušeností, reflexe práce a doporučení pro MŠ pro další činnosti s malými dětmi apod) a těmto činnostem by se měla chůva věnovat v době, kdy děti v MŠ nebudou. Přerušení na prázdniny a navázání v září, pokud jsou 2 dvouleté děti, lze.
 11. mzda pro šk. asistenta - výzva nestanovuje žádná doporučení ke stanovení výše finančního ohodnocení. Info dle OP VVV: - pozice asistenta pedagoga je doporučována i pro pozici školního asistenta hrazeného ze šablon. Školní asistent stejně jako chůva je nepedagogický pracovník a pracuje pod vedením pedagoga. Nicméně, výše finanční odměny záleží na Vašem rozhodnutí (k platu můžete vždy přidat odměny).  2.16.05 Asistent pedagoga 4. - 6. platová třída
  4. platová třída - Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  - Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
  5. platová třída - Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků.
  6. platová třída - Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
  - Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.
 12. peníze pro 2018 - předpokládaný termín podzim 2017
 13. prac. smlouva - obsahuje také registrační číslo a název projektu
 14. ZoR - Zpráva o realizaci - uživatelská příručka je zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zprava-o-realizaci
 15. ZoR - v záložce Indikátory - dopsat aktuální čísla podle nově vyplněné Kalkulačky
 16. ZoR - v záložce Dokumenty zpráv - nahrát také vyplněnou novou Kalkulačku z 5.1.2018 (doplnit aktuální počet splněných šablon), nahrát Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele, nahrát zprávu z kontroly projektu

  16. dokládání personálních šablon - prac. smlouva/DPP, nejvyšší dosažené vzdělání, odborné vzdělání k pers. šabloně,

        náplň práce - název, číslo projektu, název prac. pozice, výše úvazku (ta je i na reportech, uvádí se včetně "měsíčně/týdně)

  17. ZoR2 - opět napsat info o publicitě - nevykazovat (nelze), jen popsat do průběhu, pokud se vykazuje školení - vykazuje se nejdříve v esfcr.cz, pak se načítají data v ISKP2014+

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 28. 1. 2023, 21:05