Strategická část

Strategická část SCLLD stanovuje misi, vizi a základní principy rozvoje regionu. Následují obecně formulované strategické a pak konkrétněji směřované specifické cíle regionu. Ty jsou uspořádány do tzv. stromu cílů. Ke každému cíly jsou přiřazeny objektivně změřitelné indikátory. 

 

Jednotlivé cíle tvoří prioritní oblasti, témata a aktivity, které naplňují specifické cíle. SCLLD navrhla tři základní prioritní oblasti:

 

Všechny prioritní oblasti je rozpracovány do více témat. Prioritu "prostředí" tvoří 4 témata, prioritu "občané" 6 témat a prioritu "podnikání" 4 témata. Každé z témat je naplněno 3-5 aktivitami.

 

V další části je popsána vazba na strategické dokumenty, ať už vyšších územních celků (CR, kraj), tak i dokumentů v regionu. Podrobněji je zpracován i soulad s operačními programy EU.

 

V akčním plánu je uveden zásobník projektů, které byl sestaven na základě sběru informací z regionu. Projekty jsou rozděleny do tří kategorií - ty, které si budou muset financovat sami žadatelé, dále pak projekty, které budou moci být financovány z různých dotačních zdrojů ČR i EU, ale mimo SCLLD a konečně projekty financované prostředníctvím SCLLD.

 

Důležitou kapitolou strategické části jsou programové rámce a v nich obsažená opatření SCLLD s okruhy projektů. Strategie definuje 4 programové rámce:

 

Jednotlivé programové rámce jsou rozpracovány do 22 opatření, nejvíce opatření tvoří PR PRV (9 opatření/fichí) a PR IROP (7 opatření). 

 

SCLLD_2017_strategie.pdf

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 21. 9. 2021, 07:30