icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Informace o nás

  

Základní informace

přesný název místní akční skupiny: Sdružení SPLAV, z.s.

sídlo: Skuhrov nad Bělou čp. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou

telefon: +420 732 578 889

e-mail: info@sdruzenisplav.cz

právní forma: zapsaný spolek

IČO: 269 83 389

 

O MAS Sdružení SPLAV

Občanské sdružení "Sdružení SPLAV" bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů.  Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují, jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 097 ha s celkem 35 912 obyvateli. Členskými obcemi jsou obce střední velikosti od 200 do 1 000 obyvatel, výjimku tvoří města Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Solnice, městys Doudleby nad Orlicí a obce Kvasiny, Skuhrov nad Bělou a Potštejn, které tuto velikost převyšují.

Do území místní akční skupiny náleží tyto obce (abecedně řazeno): Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Tutleky, Vamberk, Voděrady, Záměl a Zdobnice.

 

K 2. 3. 2022 má MAS Sdružení SPLAV 58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Členská základna se dělí podle právní subjektivity na veřejný (obce) a soukromý (právnické a fyzické osoby podnikatelé a neziskové organizace) sektor. Podle převažujícího zaměření činnosti se členové spolku dělí na 4 zájmové skupiny – Veřejný sektor/veřejná správa (15), podnikání (18), environmentální oblast/péče o krajinu (10) a NNO + spolková činnost (15). Do těchto zájmových skupin se členové spolku hlásí na základě svého zájmu, bez ohledu na právní subjektivitu.

Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS -  Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.