icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Pracovní skupiny v MAP a jejich práce

  

USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN V MAP II NA RYCHNOVSKU

 

V navazujícím projektu MAP II se budeme setkávat v nových pracovních skupinách (PS). Část z nich je jednotná pro všechny místní akční plány, jiné jsme vytvořili pro aktivní práci v regionu. Předpokládáme, že pracovní skupiny budou postupně pracovat samostatně na úžeji vymezených tématech. Budou zvát odborníky a svá setkání provazovat se semináři a kulatými stoly. Každá pracovní skupina se schází alespoň 4x ročně, nedílnou náplní všech PS je vytváření a projednávání dokumentů a podkladů v procesu místního akčního plánování a přinášení vlastních námětů.

 

Do pracovních skupin se můžete přidat, když nám odpovíte ve formuláři.

 

Přehled zasedání a výstupů Pracovních skupin je zde.

 


 

Tematické pracovní skupiny (TPS):

To jsou ty více „naše“, budou se scházet na delší dobu a propojovat. Jejich zástupci budou delegováni do níže uvedených průřezových TPS pro dobrý přenos informací. PS budou zpracovávat dokumenty, návrhy aktivit a podklady pro Řídicí výbor MAP, navrhovat další odborníky a dávat podněty realizačnímu týmu. Zároveň budou pod vedením vedoucího PS sami zpracovávat dílčí úkoly a konzultovat s RT dané implementační aktivity.

 

TPS Vzdělávání pro život - rozvoj potenciálu dětí a žáků pro život v moderním světě: zaměření na dítě a žáka v procesu vzdělávání a jeho přípravu na život po škole. Ve skupině uvítáme učitele MŠ i ZŠ, rodiče, ředitele, zástupce středních škol z regionu i zaměstnavatelů, kreativní osobnosti ve vzdělávání a všechny, kteří chtějí udržovat vzdělávání v tempu s dobou.

 

TPS Školy a učitelé - rozvoj potenciálu škol a zájmových organizací: zaměření na školu jako funkční, inspirující a dynamickou instituci. Ve skupině uvítáme odborníky ve vzdělávání a školství, učitele, ředitele, další pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ, zástupce NNO pracujících se školami, zřizovatele, členy školských rad a vůbec každého, koho zajímá, jak se rozvíjejí naše školy.

 

TPS Spolupráce a otevřenost - rozvoj spolupráce škol a otevřenosti k regionu a komunitě: zaměření na komunikaci (lidí) a spolupráci (subjektů), společné plánování a sdílení zkušeností v regionu. Ve skupině uvítáme ředitele, učitele i zřizovatele škol, rodiče, členy školských rad, pracovníky NNO a spolků pracujících s dětmi do 15 let, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, odborníky a aktivisty, zástupce celokrajských organizací.

 

 

Průřezové pracovní skupiny (PPS):

PPS Rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni hlavně učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

 

PPS Rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni především učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Důležitou náplní je i projednávání dokumentů a podkladů v procesu místního akčního plánování.

 

PPS pro rovné příležitosti 

Do PS budou zapojeni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a i uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia). 

 

PPS pro financování 

PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich zástupců) a odborníků.

Tato PS plánuje náklady a zejména identifikaci finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ve strategickém rámci MAP.  Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS bude připravovat podklady pro rozhodování Řídicího výboru a aktivně se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.