icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Orgány a struktura Sdružení SPLAV

  

Orgány MAS a struktura Sdružení SPLAV

 

statutární zástupce: předseda a místopředseda

předseda: Farma Tichý a spol. a.s., zástupce Tichý Pavel (funkční období 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022)

místopředseda: Město Rokytnice v Orlických horách, zástupce Hudousek Petr, Bc. (funkční období 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022)

manažerka: Kateřina Holmová, Ing.arch.

 

kontakty zde: Kontakty 

 

zápis z volební Valné hromady:DOWNLOAD valná hromada 22. 2. 2018.pdfDOWNLOAD volby do orgánů MAS 22. 2. 2018.pdfDOWNLOAD valná hromada 11. 4. 2019.pdfDOWNLOAD členové orgánů MAS.pdf

 

ORGÁNY MAS

Programový výbor:

Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá) – veřejný sektor

Josef Dušek (Zdobnice, a.s.) – soukromý sektor - podnikatelé

Petr Hudousek (Město Rokytnice v O.h.) – veřejný sektor

Josef Kunc (Farma Brocná s.r.o.) – soukromý sektor - podnikatelé

Vojtěch Špinler (Obec Orlické Záhoří) – veřejný sektor

Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) – soukromý sektor - podnikatelé

Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, z.s.) – soukromý sektor – neziskové organizace

 

 

Výběrová komise:

Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno) – veřejný sektor

Martina Kosová (Sdružení Neratov) – soukromý sektor – neziskové organizace

Karel Pácha (Karel Pácha) – soukromý sektor – podnikatelé

Josef Novotný (Obec Záměl) – veřejný sektor

Miroslav Petr (Obec Pěčín) – veřejný sektor

Jiří Petrlák (Jiří Petrlák) - soukromý sektor - podnikatelé

Olga Tvrdoňová (Olga Tvrdoňová) - soukromý sektor – podnikatelé

 

Náhradníci

Eva Martinů (Obec Lukavice) – veřejný sektor

Richard Poláček (Richard Poláček) – soukromý sektor – podnikatelé

Václav Dušek (Sokol Černíkovice) – soukromý sektor – neziskové organizace

 
Předseda výběrové komise
Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno) – veřejný sektor
 
 
Kontrolní výbor:

Božena Šedová (Obec Libel) – veřejný sektor 

Vlastimil Zachoval (ZŠ a MŠ Javornice) – soukromý sektor – neziskové organizace

Petr Mareš (Orlickoa.s.) - soukromý sektor – podnikatelé

 
Předseda kontrolního výboru 
Božena Šedová (Obec Libel) – veřejný sektor 
 
 
Valná hromada:
všichni členové MAS
 

Další orgány – zájmové skupiny:

Členové Spolku – partneři MAS jsou podle svého zaměření a zájmů rozděleni do 4 zájmových skupin. Jsou to skupiny:

a) veřejná správa - 15 členů (Prioritní oblast OBČANÉ, PR IROP): obec Lukavice, obec Lupenice, obec Lično, obec Libel, obec Voděrady, obec Synkov-Slemeno, DSO Mikroregion Bělá, obec Orlické Záhoří, město Rokytnice v O. h., město Vamberk, obec Rybná nad Zdobnicí, obec Pěčín, obec Černíkovice, obec Záměl, ZŠ a MŠ Javornice, obec Zdobnice

b) podnikání - 16 členů (Prioritní oblast PODNIKÁNÍ, PR PRV): FARMA BROCNÁ s.r.o., Miroslav Bartoš, Vít Kovář, Vladimír Hostinský, Farma Třebešov s.r.o., Farma Tichý a spol a.s., Jiří Petrlák, Lubomír Novohradský, Petr Hájek, Olga Tvrdoňová, V-STAV RK s.r.o., Milan Bárta, Ing. Věra Kulštejnová, Regional Development Agency, Milan Pleva

c) péče o krajinu - 10 členů (Prioritní oblast PROSTŘEDÍ, PR OPŽP): HORAL a.s. Hláska, Statek Uhřínov, a.s., Karel Pácha, Rudolf Poláček, ZDOBNICE a.s., Libor Matyáš, ORLICKO a.s., Ekolife - družstvo Orlické Záhoří, FARMA ORLICE o.p.s., D-agro s.r.o., Richard Poláček

d) neziskové činnosti - 8 členů (průřez prioritních oblastí, PR OPZ): Sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie a regionálních dějin, Má vlast - můj domov, z.s., SK Solnice, CENTRUM ORION, z.s., LLAMARO MARTIAL ARTS Club, Sbor dobrovolných hasičů Merklovice, Sdružení Neratov, z.s., TJ Sokol Černíkovice

 

 

Jednotlivé orgány vykonávají tyto základní činnosti

Valná hromada:

Je nejvyšším orgánem Spolku, je tvořena všemi členy Spolku (partnery MAS), její jednání je upraveno jednacím řádem. Do její kompetence spadá zejména:

a) schválení stanov, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Spolku a jejich změn, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu Spolku,

b) zřízení povinných orgánů: Programového výboru, Kontrolního výboru, Výběrové komise,

c) volba členů orgánů Spolku – v případě potřeby může měnit počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,

d) přijetí nebo vyloučení člena Spolku (partnera MAS),

e) řešení problematiky členské základny,

f) schválení úkolů Spolku na roční a delší období,

g) distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), a další strategické dokumenty zpracované Spolkem pro vlastní činnost, schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů. Dále zodpovídá za provádění SCLLD v území MAS,

h) schválení rozpočtu Spolku, účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,

i) rozhodnutí o výši a termínu splatnosti členského příspěvku,

j) rozhodnutí o fúzi nebo zrušení Spolku či zániku Spolku.

 

Programový výbor:

Je rozhodovacím orgánem Spolku a má 7 členů. Doba mandátu člena je 4 roky, ze svých řad volí předsedu a místopředsedu spolku. Do kompetence Programového výboru spadá zejména:

a) schválení, uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,

b) schválení přijetí dalších zaměstnanců Spolku,

c) ustavení dalších orgánů Spolku v případě potřeby,

d) koordinace činnosti Spolku,

e) stanovení úkolů Spolku na roční a delší období,

f) zpracování způsobu hodnocení a výběru projektů MAS vč. příslušných kritérií,

g) schválení výzev MAS k podávání žádostí a vymezení kritérií výběru,

h) stanovení výše alokace a výběr projektů MAS k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu,

i) další činnosti vyplývající z aktuální potřeby Spolku,

j) svolání Valné hromady minimálně dvakrát ročně,

k) kontrola plnění rozpočtu Spolku,

l) rozhodování o předmětu a rozsahu podnikání a výdělečné činnosti.

 

Výběrová komise:

Je výběrovým orgánem Spolku. Komise má 7 členů a 3 náhradníky. Svoji činnost vyvíjí zejména v rámci programu LEADER. Doba mandátu je určena Nejvyšším orgánem na max. 1 rok. Ze svých řad volí předsedu komise. Do kompetence této komise patří zejména:

a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – stanoví pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

 

Kontrolní výbor:

Je kontrolním orgánem Spolku a má 3 členy, doba mandátu členů je určena nejvyšším orgánem – max. 4 roky, ze svých řad volí předsedu výboru. Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:

a) projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy Spolku a jeho hospodaření,

b) dohled nad souladem činnosti spolku se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,

c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrola tam obsažených údajů,

d) svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy Spolku,

e) kontrola metodiky způsobu výběru projektů Spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Spolku,

f) monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 

Předseda a místopředseda:

Jsou voleni z členů Programového výboru na max. 4 roky. Do kompetence předsedy spadá zejména:

a) předseda je statutárním orgánem Spolku a jedná jeho jménem,

b) má právo podpisu jménem Spolku, toto právo může delegovat podle potřeby na jinou osobu v souladu s vnitřní směrnicí,

c) předseda je v případě nedosažitelnosti a nepřítomnosti zastupován místopředsedou s plnými právy.

 

 

Kancelář Spolku:

Spolek má vedoucího zaměstnance (manažera) pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Další zaměstnance zaměstnává podle potřeby. Pracovně-právní vztahy se řídí Organizačním a pracovním řádem Spolku.