icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Administrace SCLLD

  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACE SCLLD V MAS Sdružení SPLAV - 1. ETAPA

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okr. Rychnov n/Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá.  V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celk.alokaci 87 822 tis. Kč.  Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období - 2015-18  a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2018.

Cílem projektu je úspěšná realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  MAS Sdružení SPLAV pro roky 2015-23, a to  kvalitní  administrativní a organizační zajištění všech aktivit a postupů vedoucích k jejímu naplnění v souladu s aktuálními i budoucími potřebami a možnostmi území.

 

Účelem SCLLD je zvýšení kvality života občanů 31 obcí Rychnovska v Královéhradeckém kraji aktivizací a vhodným využitím místního lidského, ekonomického i přírodního potenciálu.

 

SCLLD MAS má tyto strategické cíle:

 1. Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí. Plánem MAS bude souborem aktivit pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit nevhodné zásahy do krajiny způsobené zemědělskou a průmyslovou výrobou, urbanizací, exhalacemi apod.
 2. Zlepšení demografické struktury a sociální situace občanů. Snahou MAS bude souborem aktivit omezit pokles počtu obyvatel zajištěním dobré přístupnosti a kvality základních životních potřeb občanů - práce, bydlení, vzdělávání, občanského vybavení a zábavy.
 3. Zvýšení počtu a rozmanitosti podnikatelských aktivit. Snahou MAS bude prostřednictvím podpořených aktivit nastartovat rozvoj podnikání především v řemeslech, obchodě a službách pro místní občany jako zdroje rozmanitých pracovních míst a záruky trvalé stabilizace obyvatel.

Plnění cílů bude hodnoceno sadou indikátorů ve stupni  výstupů  a výsledků.

 

Výsledkem realizace projektu bude úspěšné uskutečnění všech postupů nezbytných k naplnění SCLLD MAS a v důsledku toho  naplnění  specifických a částečně i strategických cílů této strategie.  

 

K naplnění cílů dojde MAS těmito postupy:

 • Animací občanů v území -  bude zvýšen zájem občanů o rozvoj regionu a aktivní účast v něm.
 • Iniciací, výběrem, zprostředkováním finanční podpory a metodickou pomocí při realizaci rozvojových záměrů - bude uskutečněno cca 115 záměrů vedoucích k zlepšení  života místních občanů.
 • Vzděláváním a osvětou občanů - občané budou připraveni k aktivnímu využívání nových příležitostí včetně zapojení do struktur komunitního života v obcích.
 • Vlastními projekty MAS - jako příklad vhodných aktivit a doplnění aktivit občanů bude MAS uskutečňovat vlastní projekty ve prospěch regionu se zapojením místních občanů.
 •  Řídícími, organizačními a administrativními postupy MAS - kvalifikované postupy MAS umožní uplatnění maximálního množství veřejných i soukromých finančních prostředků ve prospěch regionu.

 

Projekt zahrnuje tyto  aktivity:

 1. Přípravné  a podpůrné činnosti - příprava SCLLD, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS na území ČR.
 2. Provozní činnosti - aktualizace, evaluace a monitorování SCLLD,  příprava písemných postupů výběru a hodnocení projektů, další vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů pro realizaci SCLLD,  zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií, vyhlášení a zveřejnění výzvy MAS, konzultace s žadateli, příjem žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních postupů,  postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími  podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR, resp.  platební agenturu SZIF, opravy a doplnění  dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či SZIF, informování žadatelů o  hodnocení, průběžná aktualizace www MAS, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti, posouzení souladu změn projektů se  SCLLD a vydání o stanoviska MAS k posuzované změně, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů ŘO, CRR či SZIF, kontrola, resp.konzultace žádostí o platbu, zpráv o realizaci a  udržitelnosti projektu,  příp. kontroly na místě v době udržitelnosti projektu , vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení  provedeném MAS.
 3. Animaci SCLLD - propagace  SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností související s realizací  SCLLD, semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS
 4. Animaci školských zařízení v OPVVV - metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem šablon,  při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti, kontrole na místě, při ukončování realizace a při přípravě závěrečné zprávy, školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,  konzultační činnost při realizaci

 

Složení a kapacita realizačního týmu projektu budou vždy přizpůsobeny aktuální potřebnosti a náročnosti aktivit.

Stálí členové týmu:

 1. Vedoucí manažerka SCLLD - řídí proces realizace strategie - koordinuje průběh jednotlivých progr. rámců, výzev a aktivit jak z hlediska souladu se schválenou SCLLD, tak z hlediska podmínek a požadavků  stanovených ŘO a dalšími nadřízenými orgány, tak i z hlediska ekonomického využití všech zdrojů MAS.
 2. Projektový a finanční manažer - vykonávají všechny činnosti nezbytné k realizaci jednotlivých výzev a podpořených projektů. Počet a výše pracovních úvazků bude záviset na aktuální potřebě.
 3. Pracovník pro animaci a facilitaci - zodpovídá za animaci území ve vztahu k SCLLD a animaci škol a dalších vzdělávacích zařízení ve vztahu k OP VVV a dalším programům.
 4. Účetní - vede oddělené účetnictví projektu, zpracovává podklady pro žádosti o proplacení a další potřebné dokumenty.
 5. Členové povinných orgánů MAS, Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise a Valné hromady - podle svého zaměření schvalují alokace a opatření výzev, jejich harmonogram, výběrová kritéria a bodové hodnoty, vybírají a schvalují  projekty k podpoře, navrhují a schvalují změny SCLLD, vlastní projekty MAS atd.
 6. Předseda - je statutárním zástupcem MAS.
 7. Přizvaní experti - podílejí se na přípravě hodnotících kritérií a výběru projektů k podpoře.

 

Informace o přípravě a realizaci SCLLD probíhají těmito způsoby:

 • Zapojení členů MAS - osobním i e-mailovým kontaktem se členové podíleli na zpracování, projednávání, připomínkování a schvalování jednotlivých kapitol SCLLD. Členové MAS jako zástupci obcí v území MAS zajišťují i přenos informací do svých obcí. Jako členové orgánů MAS se dále přímo osobně podílejí na jednotlivých krocích realizace SCLLD, o aktuálně probíhajících činnostech na kterých se nepodílejí, jsou informováni osobně na zasedání valné hromady cca 6x ročně, jinak pravidelně  e-mailem i při osobních konzultacích.
 • Starostové obcí v území - osobním a e-mailovým kontaktem i společnou prezentací jsou seznamováni s průběhem přípravy SCLLD, připravovanými a aktuálními výzvami, jejich podmínkami, apod.
 • Zájemci o účast ve výzvách - o výzvách a jejich podmínkách jsou informováni na www stránkách MAS, informacemi v regionálním tisku, na školeních pro žadatele ke každé výzvě a při osobních konzultacích.
 • Příjemci dotace - o výběru projektu a povinnostech příjemců jsou informováni na školení pro příjemce a při osobních konzultacích.
 • Veřejnost - o MAS, SCLLD, výzvách a úspěšných projektech jsou informováni v regionálním tisku, letáky a bannery MAS, na www MAS,  v každoročních výročních zprávách, ve Zpravodaji MAS 8x ročně, na besedách a prezentacích v rámci  akcí jiných organizací a propagačními materiály (kalendář a plakát s úspěšnými projekty).

 

Zprávy o realizaci: ZOR1.pdfZOR2.pdf, Zpráva o plnění ISg.pdf

 

 

ADMINISTRACE SCLLD V MAS Sdružení SPLAV - 2. ETAPA

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010700

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt přímo navazuje na předchozí projekt Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV - 1. etapa. Celková částka pro 2. etapu, která probíhá v období od 1.1.2019 do 31.12.2023, činí 9 449 474 Kč.